Biuletyn Informacji Publicznej Redakcja - logowanie Dolnoslaska Izba Lekarska
Data: 26.05.2018
Menu główne
Strona główna
Czym jest BIP
Instrukcja obsługi BIP
WYBORY VI KADENCJI 2009–2013
WYBORY VII KADENCJI 2013–2017
WYBORY VIII KADENCJI 2018
Menu przedmiotowe
Status prawny
Struktura i działalność
Majątek
Uchwały DIL
Dokumenty
Rejestry, ewidencje, archiwum
Dostęp do Informacji Publicznej
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Szukaj
Kontakt
Serwis BIP
Licznik odsłon: 4220725 :
Mapa serwisu
Rejestr zmian
Statystyka oglądalności
 
Rejestr zmian: Uchwała nr 88/2002 - Regulamin działania Komisji Współpracy z Zagranicą Drukuj
Obecnie opublikowana
( wersja 2 )
Poprzednio opublikowane:
Uchwała nr 88/2002 - Regulamin działania Komisji Współpracy z Zagranicą
()
UCHWAŁA NR 88/2002
DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ
Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2002 ROKU


Na podstawie art.25 ustawy z dnia 17.05.89r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu ustala regulamin Komisji Współpracy z Zagranicą DRL stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Regulamin Komisji Współpracy z Zagranicą
Dolnośląskiej Rady Lekarskiej

1.    Komisja Współpracy z Zagranicą jest stała Komisją Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, której zadaniem jest planowanie, organizowanie i koordynowanie kontaktów zagranicznych Izby, zwłaszcza w zakresie integracji i regulacji prawnych w dziedzinie medycyny.
2.    Przewodniczący Komisji i jej członkowie są powoływani uchwałą Dolnośląskiej Rady Lekarskiej.
3.    Członkami Komisji są członkowie DIL, którzy zgłosili do niej akces i zostali powołani przez Radę DIL.
4.    Komisja realizuje zadania zlecone przez Dolnośląska Radę Lekarską i jej Prezydium oraz podejmuje własne inicjatywy.
5.    Na pierwszym posiedzeniu Komisja w głosowaniu tajnym wybiera Zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza i jego Zastępcę.
6.    Przewodniczący Komisji jest odpowiedzialny za całość prac Komisji, przewodniczy posiedzeniom, załatwia wspólnie z Sekretarzem sprawy bieżące, przygotowuje projekt rocznego planu wydatków Komisji, podpisuje korespondencję oraz dokumenty Komisji, czuwa nad prawidłową realizacją wydatków Komisji.
7.    W czasie nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki pełni Zastępca albo wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji.
8.    Sekretarz odpowiada za korespondencję i dokumentację Komisji, sporządza zapis przebiegu obrad i zapis przyjętych stanowisk, wniosków i oświadczeń.
9.    Stanowiska, wnioski i oświadczenia Komisji podejmowane są większością głosów członków Komisji obecnych na posiedzeniu.
10.    Członkowie Komisji są zobowiązani brać czynny udział w jej pracach. Nieusprawiedliwiona nieobecność na trzech posiedzeniach Komisji powoduje automatyczne skreślenie z listy jej członków.
11.    Komisja koordynuje całość spraw w zakresie wyjazdów za granicę członków DIL.
12.    Skierowanie przedstawiciela DIL za granicę w celu reprezentacji Izby następuje na podstawie Uchwały Rady lub Prezydium DRL na wniosek Komisji.
13.    Uchwała Rady lub Prezydium określa zakres pełnomocnictwa i zadań osoby skierowanej za granicę.
   
14.    Komisja realizuje swoje zadania poprzez:
a)    występowanie z wnioskami o podjęcie uchwały w sprawie wyjazdu za granicę reprezentanta DIL,
b)    prowadzenie ewidencji zaproszeń i wniosków wyjazdowych,
c)    przyjmowanie sprawozdań z przebiegu wyjazdu za granicę
d)    dokonywanie analizy sprawozdań i przedstawianie ich Radzie lub Prezydium DRL raz na półrocze, a także sprawozdania kadencyjnego Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy.
1.    Z tytułu wyjazdu zagranicę członkom DIL przysługują diety, ubezpieczenia i inne należności wypłacane ze środków finansowych DIL stosownie do aktualnie obowiązujących zarządzeń w sprawie ustalania oraz wysokości należności przysługujących osobom z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.
2.    Okręgowy Zjazd Lekarzy określa w uchwale budżetowej limit środków na pokrycie kosztów związanych z działalnością Komisji.
3.    Obsługę administracyjną Komisji zapewnia biuro DIL. 
Zmodyfikowany przez: Wiktor Wołodkowicz
Data modyfikacji: 12.01.2010 10:13:58
Uchwała nr 88/2002 - Regulamin działania Komisji Współpracy z Zagranicą
()
UCHWAŁA NR 88/2002
DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ
Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2002 ROKU


Na podstawie art.25 ustawy z dnia 17.05.89r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu ustala regulamin Komisji Współpracy z Zagranicą DRL stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Regulamin Komisji Współpracy z Zagranicą
Dolnośląskiej Rady Lekarskiej

1.    Komisja Współpracy z Zagranicą jest stała Komisją Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, której zadaniem jest planowanie, organizowanie i koordynowanie kontaktów zagranicznych Izby, zwłaszcza w zakresie integracji i regulacji prawnych w dziedzinie medycyny.
2.    Przewodniczący Komisji i jej członkowie są powoływani uchwałą Dolnośląskiej Rady Lekarskiej.
3.    Członkami Komisji są członkowie DIL, którzy zgłosili do niej akces i zostali powołani przez Radę DIL.
4.    Komisja realizuje zadania zlecone przez Dolnośląska Radę Lekarską i jej Prezydium oraz podejmuje własne inicjatywy.
5.    Na pierwszym posiedzeniu Komisja w głosowaniu tajnym wybiera Zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza i jego Zastępcę.
6.    Przewodniczący Komisji jest odpowiedzialny za całość prac Komisji, przewodniczy posiedzeniom, załatwia wspólnie z Sekretarzem sprawy bieżące, przygotowuje projekt rocznego planu wydatków Komisji, podpisuje korespondencję oraz dokumenty Komisji, czuwa nad prawidłową realizacją wydatków Komisji.
7.    W czasie nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki pełni Zastępca albo wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji.
8.    Sekretarz odpowiada za korespondencję i dokumentację Komisji, sporządza zapis przebiegu obrad i zapis przyjętych stanowisk, wniosków i oświadczeń.
9.    Stanowiska, wnioski i oświadczenia Komisji podejmowane są większością głosów członków Komisji obecnych na posiedzeniu.
10.    Członkowie Komisji są zobowiązani brać czynny udział w jej pracach. Nieusprawiedliwiona nieobecność na trzech posiedzeniach Komisji powoduje automatyczne skreślenie z listy jej członków.
11.    Komisja koordynuje całość spraw w zakresie wyjazdów za granicę członków DIL.
12.    Skierowanie przedstawiciela DIL za granicę w celu reprezentacji Izby następuje na podstawie Uchwały Rady lub Prezydium DRL na wniosek Komisji.
13.    Uchwała Rady lub Prezydium określa zakres pełnomocnictwa i zadań osoby skierowanej za granicę.
   
14.    Komisja realizuje swoje zadania poprzez:
a)    występowanie z wnioskami o podjęcie uchwały w sprawie wyjazdu za granicę reprezentanta DIL,
b)    prowadzenie ewidencji zaproszeń i wniosków wyjazdowych,
c)    przyjmowanie sprawozdań z przebiegu wyjazdu za granicę
d)    dokonywanie analizy sprawozdań i przedstawianie ich Radzie lub Prezydium DRL raz na półrocze, a także sprawozdania kadencyjnego Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy.
1.    Z tytułu wyjazdu zagranicę członkom DIL przysługują diety, ubezpieczenia i inne należności wypłacane ze środków finansowych DIL stosownie do aktualnie obowiązujących zarządzeń w sprawie ustalania oraz wysokości należności przysługujących osobom z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.
2.    Okręgowy Zjazd Lekarzy określa w uchwale budżetowej limit środków na pokrycie kosztów związanych z działalnością Komisji.
3.    Obsługę administracyjną Komisji zapewnia biuro DIL. 
Opublikowany przez: Sebastian Mączka
Data publikacji: 11.05.2005 09:23:27
© 2010 Dolnośląska Izba Lekarska | Administrator serwisu: Wiktor Wołodkowicz