Biuletyn Informacji Publicznej Redakcja - logowanie Dolnoslaska Izba Lekarska
Data: 26.05.2018
Menu główne
Strona główna
Czym jest BIP
Instrukcja obsługi BIP
WYBORY VI KADENCJI 2009–2013
WYBORY VII KADENCJI 2013–2017
WYBORY VIII KADENCJI 2018
Menu przedmiotowe
Status prawny
Struktura i działalność
Majątek
Uchwały DIL
Dokumenty
Rejestry, ewidencje, archiwum
Dostęp do Informacji Publicznej
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Szukaj
Kontakt
Serwis BIP
Licznik odsłon: 4220662 :
Mapa serwisu
Rejestr zmian
Statystyka oglądalności
 
Rejestr zmian: Uchwała nr 107/2002 - Regulamin Komisji Bioetycznej Drukuj
Obecnie opublikowana
( wersja 2 )
Poprzednio opublikowane:
Uchwała nr 107/2002 - Regulamin Komisji Bioetycznej
()
UCHWAŁA NR 107/2002
DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ
Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2002 ROKU

w sprawie szczegółowych zasad finansowania i obsługi administracyjnej
Komisji Bioetycznej DIL


Na podstawie art.25 ustawy z dnia 17.05.89r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) art.29 ustawy o zawodzie lekarza (Dz.U. nr 28/97 poz.152 ze zm.), § 2 i 10 rozporządzenia MZiOS w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz.U. nr 47 poz. 480) uchwala się co następuje:

§ 1
Za koszty działalności Komisji Bioetycznej przy DIL, zwanej dalej Komisją uważa się:
1.równowartość zarobków utraconych przez członków Komisji w związku z udziałem
w posiedzeniach Komisji oraz innych należności na zasadach określonych przepisami w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom
z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju,
2.należności za przygotowany projekt opinii,
3.27 % opłaty policzonej od kosztów opracowania opinii o projekcie badawczym, otrzy-muje DIL na pokrycie kosztów administracyjnych ponoszonych przez DIL w związku z obsługą Komisji (pomniejszonych o wynagrodzenie dla głównego eksperta za przygotowanie projektu opinii o eksperymencie medycznym, o równowartość utraco-nych zarobków przez przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, członków Komisji oraz o wynagrodzenie dla sekretarza Komisji). Obsługę administracyjną i finansową Komisji prowadzi DIL.
4.Wynagrodzenie dla sekretarza Komisji.

§ 2
Wynagrodzenie za przygotowanie przez powołanego członka Komisji lub eksperta projektu opinii wynosi do 1000 PLN brutto.

§ 3
Równowartość utraconych zarobków przez członków Komisji ustala się na kwotę 200 PLN brutto za prace nad każdym projektem badawczym.

§ 4
Równowartość utraconych zarobków Przewodniczącego Komisji wynosi 500 PLN brutto,
a Wiceprzewodniczącego Komisji 300 PLN za prace nad każdym projektem badawczym.

§ 5
Protokolant Komisji otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 70 PLN brutto za pracę przy każdym projekcie badawczym.
§ 6
Za koszty działalności Komisji w przypadku projektu wieloośrodkowego, charakteryzujące-go się tym, że eksperymenty medyczne prowadzone są przez wiele ośrodków w oparciu
o te same założenia badawcze (ten sam protokół badania), uważa się:
1)należność za pierwszy projekt badawczy (projekt wiodący) obliczoną według zasad określonych w § 1 uchwały,
2)należność za każdy następny projekt badawczy w obrębie tego samego projektu wieloośrodkowego w kwocie 2. 055 PLN brutto, na którą składa się:
a)kwota 250 PLN brutto jako zwrot utraconego zarobku Przewodniczącego Komisji,
b)kwota 150 PLN brutto jako zwrot utraconego zarobku Wiceprzewodniczącego Komisji,
c)kwota 100 PLN brutto jako zwrot utraconego zarobku dla każdego członka Komisji,
d)15% policzone od sumy powyższych kwot przypadające DIL na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z obsługą Komisji,
e)kwota 35 PLN brutto dla sekretarza Komisji.

§ 7
Od wniosku o wyrażenie zgody na wprowadzenie poprawki do rozpatrywanego wcześniej przez Komisję projektu badawczego zakończonego podjęciem uchwały, wnioskodawca wnosi opłatę w kwocie 1000 PLN brutto, z czego 27% przypada dla DIL, a pozostała kwota będzie wypłacona ekspertowi za przygotowanie opinii dot. w/w poprawki.

§ 8
Dolnośląska Rada Lekarska może zwolnić podmiot zamierzający przeprowadzić ekspery-ment medyczny z obowiązku pokrycia całości lub części kosztów wydania opinii o ekspe-rymencie z zastrzeżeniem warunków określonych w § 10 ust.4 rozporządzenia MZiOS
w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz.U. nr 47 poz.480).

§ 9
Uchwała wchodzi w życie z datą wsteczną od chwili powołania Komisji.

 
Zmodyfikowany przez: Wiktor Wołodkowicz
Data modyfikacji: 12.01.2010 10:10:10
Uchwała nr 107/2002 - Regulamin Komisji Bioetycznej
()
UCHWAŁA NR 107/2002
DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ
Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2002 ROKU

w sprawie szczegółowych zasad finansowania i obsługi administracyjnej
Komisji Bioetycznej DIL


Na podstawie art.25 ustawy z dnia 17.05.89r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) art.29 ustawy o zawodzie lekarza (Dz.U. nr 28/97 poz.152 ze zm.), § 2 i 10 rozporządzenia MZiOS w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz.U. nr 47 poz. 480) uchwala się co następuje:

§ 1
Za koszty działalności Komisji Bioetycznej przy DIL, zwanej dalej Komisją uważa się:
1.równowartość zarobków utraconych przez członków Komisji w związku z udziałem
w posiedzeniach Komisji oraz innych należności na zasadach określonych przepisami w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom
z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju,
2.należności za przygotowany projekt opinii,
3.27 % opłaty policzonej od kosztów opracowania opinii o projekcie badawczym, otrzy-muje DIL na pokrycie kosztów administracyjnych ponoszonych przez DIL w związku z obsługą Komisji (pomniejszonych o wynagrodzenie dla głównego eksperta za przygotowanie projektu opinii o eksperymencie medycznym, o równowartość utraco-nych zarobków przez przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, członków Komisji oraz o wynagrodzenie dla sekretarza Komisji). Obsługę administracyjną i finansową Komisji prowadzi DIL.
4.Wynagrodzenie dla sekretarza Komisji.

§ 2
Wynagrodzenie za przygotowanie przez powołanego członka Komisji lub eksperta projektu opinii wynosi do 1000 PLN brutto.

§ 3
Równowartość utraconych zarobków przez członków Komisji ustala się na kwotę 200 PLN brutto za prace nad każdym projektem badawczym.

§ 4
Równowartość utraconych zarobków Przewodniczącego Komisji wynosi 500 PLN brutto,
a Wiceprzewodniczącego Komisji 300 PLN za prace nad każdym projektem badawczym.

§ 5
Protokolant Komisji otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 70 PLN brutto za pracę przy każdym projekcie badawczym.
§ 6
Za koszty działalności Komisji w przypadku projektu wieloośrodkowego, charakteryzujące-go się tym, że eksperymenty medyczne prowadzone są przez wiele ośrodków w oparciu
o te same założenia badawcze (ten sam protokół badania), uważa się:
1)należność za pierwszy projekt badawczy (projekt wiodący) obliczoną według zasad określonych w § 1 uchwały,
2)należność za każdy następny projekt badawczy w obrębie tego samego projektu wieloośrodkowego w kwocie 2. 055 PLN brutto, na którą składa się:
a)kwota 250 PLN brutto jako zwrot utraconego zarobku Przewodniczącego Komisji,
b)kwota 150 PLN brutto jako zwrot utraconego zarobku Wiceprzewodniczącego Komisji,
c)kwota 100 PLN brutto jako zwrot utraconego zarobku dla każdego członka Komisji,
d)15% policzone od sumy powyższych kwot przypadające DIL na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z obsługą Komisji,
e)kwota 35 PLN brutto dla sekretarza Komisji.

§ 7
Od wniosku o wyrażenie zgody na wprowadzenie poprawki do rozpatrywanego wcześniej przez Komisję projektu badawczego zakończonego podjęciem uchwały, wnioskodawca wnosi opłatę w kwocie 1000 PLN brutto, z czego 27% przypada dla DIL, a pozostała kwota będzie wypłacona ekspertowi za przygotowanie opinii dot. w/w poprawki.

§ 8
Dolnośląska Rada Lekarska może zwolnić podmiot zamierzający przeprowadzić ekspery-ment medyczny z obowiązku pokrycia całości lub części kosztów wydania opinii o ekspe-rymencie z zastrzeżeniem warunków określonych w § 10 ust.4 rozporządzenia MZiOS
w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz.U. nr 47 poz.480).

§ 9
Uchwała wchodzi w życie z datą wsteczną od chwili powołania Komisji.


 
Opublikowany przez: Sebastian Mączka
Data publikacji: 11.05.2005 09:38:13
© 2010 Dolnośląska Izba Lekarska | Administrator serwisu: Wiktor Wołodkowicz