Biuletyn Informacji Publicznej Redakcja - logowanie Dolnoslaska Izba Lekarska
Data: 21.05.2018
Menu główne
Strona główna
Czym jest BIP
Instrukcja obsługi BIP
WYBORY VI KADENCJI 2009–2013
WYBORY VII KADENCJI 2013–2017
WYBORY VIII KADENCJI 2018
Menu przedmiotowe
Status prawny
Struktura i działalność
Majątek
Uchwały DIL
Dokumenty
Rejestry, ewidencje, archiwum
Dostęp do Informacji Publicznej
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Szukaj
Kontakt
Serwis BIP
Licznik odsłon: 4212897 :
Mapa serwisu
Rejestr zmian
Statystyka oglądalności
 
Rejestr zmian: Ustawa o Izbach Lekarskich z dnia 17 maja 1989 Drukuj
Obecnie opublikowana
( wersja 2 )
Poprzednio opublikowane:
Ustawa o Izbach Lekarskich z dnia 17 maja 1989
(Ustawa o Izbach Lekarskich)
Art.1
1. Tworzy się samorząd lekarzy.
2. Samorząd lekarzy jest niezależny w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko przepisom ustawy.
3. Jednostkami organizacyjnymi samorządu lekarzy posiadającymi osobowość prawną są: Naczelna Izba Lekarska i okręgowe izby lekarskie.
 
Art.2
1. Siedzibą Naczelnej Izby Lekarskiej i jej organów jest miasto stołeczne Warszawa.
2. (skreślony).
3. Obszar działania poszczególnych okręgowych izb lekarskich, ich liczbę i siedziby ustala Naczelna Rada Lekarska na wniosek zjazdów okręgowych, uwzględniając zasadniczy podział terytorialny państwa.
4. Wojskowa Izba Lekarska ma uprawnienia i obowiązki okręgowej izby lekarskiej i działa na terenie całego kraju.
 
Art.3
Ilekroć w ustawie jest mowa o lekarzu, należy przez to rozumieć również lekarza stomatologa.
 
Art.4
1. Zadaniem samorządu lekarzy jest w szczególności:
   1.sprawowanie pieczy i nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza,
   2. ustanawianie obowiązujących wszystkich lekarzy zasad etyki i deontologii zawodowej oraz dbałość o ich przestrzeganie,
   3. reprezentowanie i ochrona zawodu lekarza,
   4. integrowanie środowiska lekarskiego,
   5. zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowotności społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia,
   6. współpraca z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą,
   7. prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla lekarzy i ich rodzin,
   8. zarządzanie majątkiem i działalnością gospodarczą izb lekarskich,
   9. wykonywanie innych zadań określonych odrębnymi przepisami.
2. Zadania określone w ust. 1 samorząd lekarzy wykonuje w szczególności przez:
   1. przyznawanie prawa wykonywania zawodu lekarza i prowadzenie rejestru lekarzy,
   2. negocjowanie warunków pracy i płac,
   3. sprawowanie orzecznictwa w przedmiocie orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu lekarza,
   4. współdziałanie w sprawach doskonalenia zawodowego lekarzy,
   5. przewodniczenie komisjom konkursowym w konkursach na stanowisko ordynatora i uczestnictwo w konkursach na inne kierownicze stanowiska w służbie zdrowia,
   6. opiniowanie projektów ustaw dotyczących ochrony zdrowia i przepisów dotyczących wykonywania zawodu lekarza bądź występowanie o ich wydanie,
   7. opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy i w innych zawodach medycznych,
   8. prowadzenie badań dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu lekarza,
   9. sprawowanie sądownictwa lekarskiego w zakresie odpowiedzialności zawodowej lekarzy oraz sądownictwa polubownego,
   10. występowanie w obronie interesów indywidualnych i zbiorowych członków samorządu lekarzy,
   11. współdziałanie z organami administracji publicznej, organizacjami politycznymi, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi w sprawach dotyczących ochrony zdrowia ludności i warunków wykonywania zawodu lekarza.
 
Art.5
Uprawnienia samorządu lekarzy wymienione w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 10 nie naruszają uprawnień związków zawodowych wynikających z ustawy o związkach zawodowych i Kodeksu pracy.
 
Art.6
(skreślony)
 
Art.7
1. Kadencja organów izb lekarskich trwa 4 lata.
2. Tę samą funkcję w organach izb lekarskich można pełnić nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.
3. Wybory do organów izb lekarskich odbywają się w głosowaniu tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów.
4. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izb lekarskich, z wyłączeniem lekarzy zawieszonych w prawie wykonywania zawodu.
5. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izb lekarskich, z wyłączeniem lekarzy ukaranych karą wymienioną w art. 42 ust. 1 pkt 2 i 3.
6. Na członków sądów lekarskich mogą kandydować lekarze wykonujący zawód nieprzerwanie co najmniej od 7 lat.
 
Art.8
Mandat członka organu izby lekarskiej wygasa wskutek:
   1. śmierci,
   2. zrzeczenia się mandatu,
   3. skreślenia z listy członków izby lekarskiej,
   4. odwołania przez organ, który dokonał wyboru,
   5. utraty obywatelstwa polskiego,
   6. ukarania prawomocnym orzeczeniem sądu lekarskiego karami określonymi w art. 42 ust. 1 pkt 3 i 4,
   7. skazania prawomocnym wyrokiem na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych lub zakazu wykonywania zawodu lekarza.
 
Art.9
Uchwały organów samorządu lekarzy podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków danego organu.
 
Art.10
1. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej może zaskarżyć do Sądu Najwyższego sprzeczną z prawem uchwałę organu okręgowej izby lekarskiej lub Naczelnej Izby Lekarskiej pod zarzutem niezgodności z prawem. Sąd Najwyższy utrzymuje zaskarżoną uchwałę w mocy bądź ją uchyla.
2.Minister Zdrowia i Opieki Społecznej może zwrócić się do Krajowego Zjazdu Lekarzy lub do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie uchwały w sprawie należącej do właściwości samorządu lekarzy.
3.Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien rozpatrzyć najbliższy Krajowy Zjazd Lekarzy, a Naczelna Rada Lekarska - w terminie miesiąca od dnia jego wpływu.
 
Art.11
Naczelna Izba Lekarska i okręgowe izby lekarskie mają prawo używania pieczęci urzędowej.
 
Art.12
1. Na listę członków okręgowej izby lekarskiej wpisuje się lekarzy spełniających łącznie następujące warunki:
   1. posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza,
   2. zamierzających wykonywać lub wykonujących zawód na obszarze działania izby.
2. Lekarzy spełniających warunki określone w ust. 1 pkt 1, lecz nie wykonujących zawodu, wpisuje się na listę na ich wniosek.
3 W razie wykonywania zawodu na obszarze działania dwóch lub więcej okręgowych izb lekarskich, lekarz podlega wpisowi na listę członków wybranej przez siebie izby.
 
Art.13
Skreślenie z listy członków okręgowej izby lekarskiej następuje wskutek:
   1. śmierci,
   2. pozbawienia prawa wykonywania zawodu:
         - z mocy orzeczenia sądu lekarskiego lub wyroku sądowego,
         - z powodu niezdolności do wykonywania zawodu,
   3. zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu,
   4. przeniesienia na teren innej izby.
 
Art.14
1. Do uchwał samorządu lekarzy w sprawach stwierdzania prawa wykonywania zawodu bądź jego pozbawiania z powodu niezdolności do wykonywania zawodu stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego odnoszące się do decyzji administracyjnych.
2. Na uchwałę, o której mowa w ust. 1, służy zainteresowanemu skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
3. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej może zaskarżyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego prawomocną uchwałę organów samorządu lekarzy w sprawach, o których mowa w ust. 1, z powodu jej niezgodności z prawem w trybie określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego.
 
Art.15
Członkowie samorządu lekarzy obowiązani są przestrzegać:
   1. zasad etyki i deontologii oraz innych przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza,
   2. uchwał władz i organów samorządu lekarzy.
 
Art.16
Członkowie samorządu lekarzy mają prawo:
   1. wybierać i być wybieranymi do organów samorządu lekarzy, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 4 i 5,
   2. korzystać z pomocy izb lekarskich w zakresie rozwijania kwalifikacji zawodowych oraz zapewnienia właściwych warunków wykonywania zawodu,
   3. korzystać z ochrony i pomocy prawnej organów izb lekarskich,
   4. korzystać ze świadczeń instytucji izb lekarskich i działalności samopomocowej.
 
Art.17
1. (skreślony).
2. Na wniosek okręgowej lub Naczelnej Rady Lekarskiej pracodawca obowiązany jest zwolnić od pracy pracownika pełniącego określoną funkcję z wyboru w organach izb lub wykonującego czynności na rzecz izby, bez prawa do wynagrodzenia.
3. Izby lekarskie określają zasady i tryb zwrotu kosztów podróży oraz innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez członków samorządu w związku z wykonywaniem czynności na rzecz izb.
 
Art.18
1. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę lekarzowi pełniącemu funkcję z wyboru w organach izb lekarskich, o których mowa w art. 20 pkt 2-5 oraz w art. 31, w czasie jej pełnienia, bez uzyskania zgody właściwej rady lekarskiej.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadkach określonych w art. 40 Kodeksu pracy.
3. Pracodawca nie może wypowiedzieć lekarzowi, o którym mowa w ust. 1, warunków pracy i płacy na jego niekorzyść, chyba że zachodzą przyczyny określone w art. 43 Kodeksu pracy.
 
Art.19
Okręgową izbę lekarską stanowią lekarze wpisani na listę jej członków.
 
Art.20
Organami okręgowej izby lekarskiej są:
   1. okręgowy zjazd lekarzy,
   2. okręgowa rada lekarska,
   3. okręgowa komisja rewizyjna,
   4. okręgowy sąd lekarski,
   5. okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej.
 
Art.21
1. Najwyższą władzą okręgowej izby lekarskiej jest okręgowy zjazd lekarzy. W zjeździe uczestniczą członkowie okręgowych izb lekarskich poprzez swoich delegatów, a także z głosem doradczym - nie będący delegatami członkowie ustępujących organów okręgowej izby lekarskiej.
2. Delegatów wybiera się na zebraniach zwołanych w poszczególnych rejonach, obejmujących części obszaru działania izby. Zasady podziału izby na rejony ustala okręgowa rada lekarska.
3. Mandat delegata trwa 4 lata.
 
Art.22
1. Okręgowa rada lekarska zwołuje co roku okręgowy zjazd lekarzy, a co cztery lata - zjazd sprawozdawczo-wyborczy.
2. Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy zwołuje okręgowa rada lekarska:
   1. z własnej inicjatywy,
   2. na wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej,
   3. na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej,
   4. na wniosek co najmniej 1/3 członków okręgowej izby lekarskiej.
3. Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy powinien być zwołany w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku w sprawie jego zwołania.
4. Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.
 
Art.23
Okręgowy zjazd lekarzy w szczególności:
   1. podejmuje uchwały w sprawach objętych zakresem działania izby,
   2. ustala zasady gospodarki finansowej izby oraz uchwala budżet izby,
   3. rozpatruje i zatwierdza roczne i kadencyjne sprawozdania okręgowej rady lekarskiej, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu lekarskiego i okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej,
   4. ustala organizację organów izby i tryb ich działania,
   5. ustala liczbę członków organów izby i zastępców okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej,
   6. dokonuje wyboru przewodniczącego i członków okręgowej rady lekarskiej, członków okręgowej komisji rewizyjnej, członków okręgowego sądu lekarskiego oraz okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej i jego zastępców,
   7. dokonuje wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy.
 
Art.24
1. Okręgowa rada lekarska wybiera spośród swoich członków prezydium. Prezydium okręgowej rady lekarskiej stanowią: przewodniczący oraz wybrani przez radę jego zastępcy, sekretarz, skarbnik i członkowie.
2. Prezydium okręgowej rady lekarskiej działa w imieniu rady w sprawach określonych uchwałą rady.
 
Art.25
Okręgowa rada lekarska kieruje działalnością izby w okresie pomiędzy okręgowymi zjazdami lekarzy, a w szczególności:
   1. przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza stomatologa albo ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza stomatologa,
   1a. prowadzi okręgowy rejestr lekarzy,
   1b. wykonuje zadania i czynności określone w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 3-9 oraz ust. 2 pkt 2-8, 10 i 11,
   2. wykonuje uchwały okręgowego zjazdu lekarzy,
   3. sporządza sprawozdania z wykonania budżetu,
   4. składa przed okręgowym zjazdem lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności,
   5. prowadzi bieżące sprawy izby,
   6. wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę Lekarską,
 
Art.26
Przewodniczącemu okręgowej komisji rewizyjnej, przewodniczącemu okręgowego sądu lekarskiego oraz okręgowemu rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej służy prawo do udziału w posiedzeniach okręgowej rady lekarskiej i jej prezydium.
 
Art.27
Okręgowa komisja rewizyjna:
   1. kontroluje działalność finansową i gospodarczą izby,
   2. przedstawia sprawozdania z działalności kontrolnej okręgowemu zjazdowi lekarzy,
   3. występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium okręgowej radzie lekarskiej.
 
Art.28
Okręgowy sąd lekarski:
   1. rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy oraz sprawuje sądownictwo polubowne,
   2. składa roczne i kadencyjne sprawozdania okręgowemu zjazdowi lekarzy.
 
Art.29
Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej prowadzi postępowanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy.
 
Art.41
Członkowie samorządu lekarzy podlegają odpowiedzialności zawodowej przed sądami lekarskimi za postępowanie sprzeczne z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz za naruszenie przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza.
 
Art.42
1. Sąd lekarski może orzekać następujące kary:
   1. upomnienie,
   2. nagana,
   3. zawieszenie prawa wykonywania zawodu lekarza na okres od sześciu miesięcy do trzech lat,
   4. pozbawienie prawa wykonywania zawodu.
2. Lekarzowi ukaranemu przez Naczelny Sąd Lekarski w II instancji karą wymienioną w ust. 1 pkt 3 i 4 przysługuje prawo wniesienia odwołania do Sądu Najwyższego w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
 
Art.43
1. Lekarz, wobec którego sąd lekarski orzekł w I instancji karę wymienioną w art. 42 ust. 1 pkt 3 i 4, może być przez ten sąd tymczasowo zawieszony w czynnościach zawodowych. Postanowienie o zawieszeniu wydaje sąd lekarski z urzędu lub na wniosek rzecznika odpowiedzialności zawodowej.
2. Postanowienie sądu lekarskiego o tymczasowym zawieszeniu jest natychmiast wykonalne. Jeżeli okres tymczasowego zawieszenia trwa dłużej niż trzy miesiące, Naczelny Sąd Lekarski bada z urzędu zasadność zawieszenia.
 
Art.44
1. W razie uniewinnienia lub umorzenia postępowania w drodze rewizji nadzwyczajnej lub w wyniku wznowienia postępowania, lekarzowi przysługuje w stosunku do okręgowej izby lekarskiej roszczenie o odszkodowanie.
2. Roszczenie wygasa w razie niezłożenia wniosku w terminie rocznym od daty uprawomocnienia się orzeczenia.
3. W sprawach roszczeń o odszkodowanie orzeka sąd powszechny.
 
Art.45
Na wniosek lekarza orzeczenie o uniewinnieniu lub umorzeniu postępowania w sprawie z zakresu odpowiedzialności zawodowej podlega opublikowaniu w organie prasowym samorządu lekarzy.
 
Art.46
1. Sprawy odpowiedzialności zawodowej lekarzy rozpatrują okręgowe sądy lekarskie i Naczelny Sąd Lekarski.
2. Okręgowe sądy lekarskie orzekają we wszystkich sprawach jako I instancja, z tym że w sprawach odpowiedzialności zawodowej członków okręgowej rady lekarskiej i okręgowej komisji rewizyjnej orzeka okręgowy sąd lekarski wyznaczony przez Naczelny Sąd Lekarski.
3.Naczelny Sąd Lekarski
   1. rozpatruje odwołania od orzeczeń okręgowych sądów lekarskich,
   2. orzeka jako I instancja w sprawach odpowiedzialności zawodowej członków: Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Naczelnego Sądu Lekarskiego, Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępców, a także okręgowych sądów lekarskich oraz okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej i ich zastępców,
   3. rozpatruje w innym składzie odwołania od orzeczeń wydanych w trybie określonym w pkt 2.
 
Art.47
1. Kary nagany i zawieszenia prawa wykonywania zawodu pociągają za sobą utratę prawa wybieralności do organów izb lekarskich do czasu usunięcia z rejestru wzmianki o ukaraniu.
2. Lekarz zawieszony w czynnościach zawodowych nie może wykonywać praktyki lekarskiej w żadnej formie.
3. Kara pozbawienia prawa wykonywania zawodu powoduje skreślenie z listy członków okręgowej izby lekarskiej bez prawa ubiegania się o ponowny wpis.
4. W razie prawomocnego ukarania karą wymienioną w art. 42 ust. 1 pkt 3 i 4, stosunek pracy lekarza wygasa z mocy prawa. Wygaśnięcie to pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.
 
Art.48
Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej o ten sam czyn toczy się niezależnie od postępowania karnego lub postępowania dyscyplinarnego, wszczętego w jednostce organizacyjnej, w której przepisy szczególne przewidują takie postępowanie. Może jednak być ono zawieszone do czasu ukończenia postępowania karnego.
 
Art.49
1. Postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej nie wszczyna się, a wszczęte umarza, jeżeli zaszła okoliczność, która według Kodeksu postępowania karnego wyłącza ściganie.
2. W razie śmierci obwinionego przed ukończeniem postępowania dyscyplinarnego, toczy się ono nadal, jeżeli zażąda tego - w terminie dwumiesięcznym od dnia zgonu obwinionego - jego małżonek, krewny w linii prostej, brat lub siostra.
 
Art.50
1. Od prawomocnego orzeczenia w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej rewizję nadzwyczajną do Sądu Najwyższego może wnieść również Minister Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.
2. Rewizja nadzwyczajna na niekorzyść ukaranego może być wniesiona w ciągu sześciu miesięcy od daty uprawomocnienia się orzeczenia.
 
Art.51
1. Nie można wszcząć postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, jeżeli od chwili popełnienia czynu upłynęły 3 lata.
2. Jeżeli czyn zawiera znamiona przestępstwa, przedawnienie odpowiedzialności zawodowej następuje nie wcześniej niż przedawnienie karne.
3. Bieg przedawnienia przerywa każda czynność rzecznika.
4. Karalność przewinienia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło pięć lat.
 
Art.52
Oskarżycielem w postępowaniu dotyczącym odpowiedzialności zawodowej jest właściwy rzecznik odpowiedzialności zawodowej.
 
Art.53
Obwiniony może przybrać w postępowaniu dotyczącym odpowiedzialności zawodowej obrońców spośród lekarzy lub adwokatów.
 
Art.54
Członkowie sądów lekarskich w zakresie orzekania są niezawiśli i podlegają tylko ustawom oraz obowiązującym zasadom etyki i deontologii zawodowej.
 
Art.55
1. Naczelna Rada Lekarska prowadzi rejestr ukaranych.
2. Usunięcie z rejestru wzmianki o ukaraniu następuje z urzędu po upływie:
   1. trzech lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu karą upomnienia lub nagany,
   2. pięciu lat od odbycia kary zawieszenia prawa wykonywania zawodu, jeżeli lekarz nie zostanie w tym czasie ukarany lub nie zostanie wszczęte przeciwko niemu postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej.
3. Nie usuwa się wzmianki o karze pozbawienia prawa wykonywania zawodu.
 
Art.56
W skład Naczelnego Sądu Lekarskiego orzekającego w II instancji wchodzą sędziowie Sądu Najwyższego wskazani przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.
 
Art.57
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej ustawie do postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.
2. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, w uzgodnieniu z Naczelną Radą Lekarską, określa w drodze rozporządzenia szczegółowe przepisy o organizacji i składzie sądów lekarskich, trybie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, prawach i obowiązkach stron i świadków, trybie wykonywania kar oraz o kosztach postępowania.
 
Art.58
1. Okręgowe sądy lekarskie, za pisemną zgodą stron, mogą rozpatrywać - jako sądy polubowne - spory między lekarzami oraz między lekarzami a innymi pracownikami służby zdrowia, a także między lekarzami a innymi osobami lub instytucjami służby zdrowia, jeżeli spory te dotyczą wykonywania zawodu lekarza.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, sądy lekarskie stosują odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o sądach polubownych.
 
Art.59
1. Majątek izb lekarskich stanowią: fundusz oraz ruchomości i nieruchomości.
2. Na fundusz izb lekarskich składają się:
   1. składki członkowskie,
   2. zapisy, darowizny, dotacje,
   3. wpływy z działalności gospodarczej,
   4. inne wpływy.
   5. Majątkiem i funduszem izb zarządzają okręgowe rady lekarskie i Naczelna Rada Lekarska.
 
Art.60
Izby lekarskie otrzymują z budżetu państwa środki finansowe na pokrycie kosztów tych czynności określonych w ustawie, które dotychczas były wykonywane przez organy administracji państwowej.
 
Art.61
Nie opłacone w terminie składki członkowskie i koszty postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 
Art.61a
1. W przypadku, jeżeli Naczelna Rada Lekarska lub okręgowe rady lekarskie posiadają informacje dotyczące spraw, które mogą mieć wpływ na wykonywanie zawodu lekarza, a w szczególności dotyczące postępowania dyscyplinarnego lub karnego wobec osoby, która zamierza wykonywać lub wykonuje zawód lekarza w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, przekaże takie informacje odpowiednim władzom tego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
2. W przypadku, jeżeli Naczelna Rada Lekarska lub okręgowa rada lekarska otrzyma informacje od odpowiednich władz państwa członkowskiego Unii Europejskiej o zdarzeniu, które może mieć wpływ na wykonywanie przez daną osobę zawodu lekarza lub lekarza stomatologa, podejmie odpowiednie działania dla sprawdzenia prawdziwości tych informacji oraz w zależności od ustaleń podejmie postępowanie, o którym mowa w art. 41-57. Właściwa rada poinformuje odpowiednie władze państwa członkowskiego Unii Europejskiej, od których pochodzi informacja, o podjętych środkach w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania informacji.
3. Rady lekarskie zapewniają poufność otrzymanych i przekazanych informacji.
 
Art.61b
Naczelna Rada Lekarska i okręgowe rady lekarskie udzielają zainteresowanym lekarzom informacji dotyczących ogólnych zasad wykonywania zawodu, a także zasad etyki zawodowej lekarzy.
 
 
Zmodyfikowany przez: Wiktor Wołodkowicz
Data modyfikacji: 01.03.2012 14:58:29
Ustawa o Izbach Lekarskich z dnia 17 maja 1989
(Ustawa o Izbach Lekarskich)
Art.1
1. Tworzy się samorząd lekarzy.
2. Samorząd lekarzy jest niezależny w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko przepisom ustawy.
3. Jednostkami organizacyjnymi samorządu lekarzy posiadającymi osobowość prawną są: Naczelna Izba Lekarska i okręgowe izby lekarskie.
 
Art.2
1. Siedzibą Naczelnej Izby Lekarskiej i jej organów jest miasto stołeczne Warszawa.
2. (skreślony).
3. Obszar działania poszczególnych okręgowych izb lekarskich, ich liczbę i siedziby ustala Naczelna Rada Lekarska na wniosek zjazdów okręgowych, uwzględniając zasadniczy podział terytorialny państwa.
4. Wojskowa Izba Lekarska ma uprawnienia i obowiązki okręgowej izby lekarskiej i działa na terenie całego kraju.
 
Art.3
Ilekroć w ustawie jest mowa o lekarzu, należy przez to rozumieć również lekarza stomatologa.
 
Art.4
1. Zadaniem samorządu lekarzy jest w szczególności:
   1.sprawowanie pieczy i nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza,
   2. ustanawianie obowiązujących wszystkich lekarzy zasad etyki i deontologii zawodowej oraz dbałość o ich przestrzeganie,
   3. reprezentowanie i ochrona zawodu lekarza,
   4. integrowanie środowiska lekarskiego,
   5. zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowotności społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia,
   6. współpraca z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą,
   7. prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla lekarzy i ich rodzin,
   8. zarządzanie majątkiem i działalnością gospodarczą izb lekarskich,
   9. wykonywanie innych zadań określonych odrębnymi przepisami.
2. Zadania określone w ust. 1 samorząd lekarzy wykonuje w szczególności przez:
   1. przyznawanie prawa wykonywania zawodu lekarza i prowadzenie rejestru lekarzy,
   2. negocjowanie warunków pracy i płac,
   3. sprawowanie orzecznictwa w przedmiocie orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu lekarza,
   4. współdziałanie w sprawach doskonalenia zawodowego lekarzy,
   5. przewodniczenie komisjom konkursowym w konkursach na stanowisko ordynatora i uczestnictwo w konkursach na inne kierownicze stanowiska w służbie zdrowia,
   6. opiniowanie projektów ustaw dotyczących ochrony zdrowia i przepisów dotyczących wykonywania zawodu lekarza bądź występowanie o ich wydanie,
   7. opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy i w innych zawodach medycznych,
   8. prowadzenie badań dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu lekarza,
   9. sprawowanie sądownictwa lekarskiego w zakresie odpowiedzialności zawodowej lekarzy oraz sądownictwa polubownego,
   10. występowanie w obronie interesów indywidualnych i zbiorowych członków samorządu lekarzy,
   11. współdziałanie z organami administracji publicznej, organizacjami politycznymi, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi w sprawach dotyczących ochrony zdrowia ludności i warunków wykonywania zawodu lekarza.
 
Art.5
Uprawnienia samorządu lekarzy wymienione w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 10 nie naruszają uprawnień związków zawodowych wynikających z ustawy o związkach zawodowych i Kodeksu pracy.
 
Art.6
(skreślony)
 
Art.7
1. Kadencja organów izb lekarskich trwa 4 lata.
2. Tę samą funkcję w organach izb lekarskich można pełnić nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.
3. Wybory do organów izb lekarskich odbywają się w głosowaniu tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów.
4. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izb lekarskich, z wyłączeniem lekarzy zawieszonych w prawie wykonywania zawodu.
5. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izb lekarskich, z wyłączeniem lekarzy ukaranych karą wymienioną w art. 42 ust. 1 pkt 2 i 3.
6. Na członków sądów lekarskich mogą kandydować lekarze wykonujący zawód nieprzerwanie co najmniej od 7 lat.
 
Art.8
Mandat członka organu izby lekarskiej wygasa wskutek:
   1. śmierci,
   2. zrzeczenia się mandatu,
   3. skreślenia z listy członków izby lekarskiej,
   4. odwołania przez organ, który dokonał wyboru,
   5. utraty obywatelstwa polskiego,
   6. ukarania prawomocnym orzeczeniem sądu lekarskiego karami określonymi w art. 42 ust. 1 pkt 3 i 4,
   7. skazania prawomocnym wyrokiem na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych lub zakazu wykonywania zawodu lekarza.
 
Art.9
Uchwały organów samorządu lekarzy podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków danego organu.
 
Art.10
1. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej może zaskarżyć do Sądu Najwyższego sprzeczną z prawem uchwałę organu okręgowej izby lekarskiej lub Naczelnej Izby Lekarskiej pod zarzutem niezgodności z prawem. Sąd Najwyższy utrzymuje zaskarżoną uchwałę w mocy bądź ją uchyla.
2.Minister Zdrowia i Opieki Społecznej może zwrócić się do Krajowego Zjazdu Lekarzy lub do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie uchwały w sprawie należącej do właściwości samorządu lekarzy.
3.Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien rozpatrzyć najbliższy Krajowy Zjazd Lekarzy, a Naczelna Rada Lekarska - w terminie miesiąca od dnia jego wpływu.
 
Art.11
Naczelna Izba Lekarska i okręgowe izby lekarskie mają prawo używania pieczęci urzędowej.
 
Art.12
1. Na listę członków okręgowej izby lekarskiej wpisuje się lekarzy spełniających łącznie następujące warunki:
   1. posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza,
   2. zamierzających wykonywać lub wykonujących zawód na obszarze działania izby.
2. Lekarzy spełniających warunki określone w ust. 1 pkt 1, lecz nie wykonujących zawodu, wpisuje się na listę na ich wniosek.
3 W razie wykonywania zawodu na obszarze działania dwóch lub więcej okręgowych izb lekarskich, lekarz podlega wpisowi na listę członków wybranej przez siebie izby.
 
Art.13
Skreślenie z listy członków okręgowej izby lekarskiej następuje wskutek:
   1. śmierci,
   2. pozbawienia prawa wykonywania zawodu:
         - z mocy orzeczenia sądu lekarskiego lub wyroku sądowego,
         - z powodu niezdolności do wykonywania zawodu,
   3. zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu,
   4. przeniesienia na teren innej izby.
 
Art.14
1. Do uchwał samorządu lekarzy w sprawach stwierdzania prawa wykonywania zawodu bądź jego pozbawiania z powodu niezdolności do wykonywania zawodu stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego odnoszące się do decyzji administracyjnych.
2. Na uchwałę, o której mowa w ust. 1, służy zainteresowanemu skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
3. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej może zaskarżyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego prawomocną uchwałę organów samorządu lekarzy w sprawach, o których mowa w ust. 1, z powodu jej niezgodności z prawem w trybie określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego.
 
Art.15
Członkowie samorządu lekarzy obowiązani są przestrzegać:
   1. zasad etyki i deontologii oraz innych przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza,
   2. uchwał władz i organów samorządu lekarzy.
 
Art.16
Członkowie samorządu lekarzy mają prawo:
   1. wybierać i być wybieranymi do organów samorządu lekarzy, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 4 i 5,
   2. korzystać z pomocy izb lekarskich w zakresie rozwijania kwalifikacji zawodowych oraz zapewnienia właściwych warunków wykonywania zawodu,
   3. korzystać z ochrony i pomocy prawnej organów izb lekarskich,
   4. korzystać ze świadczeń instytucji izb lekarskich i działalności samopomocowej.
 
Art.17
1. (skreślony).
2. Na wniosek okręgowej lub Naczelnej Rady Lekarskiej pracodawca obowiązany jest zwolnić od pracy pracownika pełniącego określoną funkcję z wyboru w organach izb lub wykonującego czynności na rzecz izby, bez prawa do wynagrodzenia.
3. Izby lekarskie określają zasady i tryb zwrotu kosztów podróży oraz innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez członków samorządu w związku z wykonywaniem czynności na rzecz izb.
 
Art.18
1. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę lekarzowi pełniącemu funkcję z wyboru w organach izb lekarskich, o których mowa w art. 20 pkt 2-5 oraz w art. 31, w czasie jej pełnienia, bez uzyskania zgody właściwej rady lekarskiej.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadkach określonych w art. 40 Kodeksu pracy.
3. Pracodawca nie może wypowiedzieć lekarzowi, o którym mowa w ust. 1, warunków pracy i płacy na jego niekorzyść, chyba że zachodzą przyczyny określone w art. 43 Kodeksu pracy.
 
Art.19
Okręgową izbę lekarską stanowią lekarze wpisani na listę jej członków.
 
Art.20
Organami okręgowej izby lekarskiej są:
   1. okręgowy zjazd lekarzy,
   2. okręgowa rada lekarska,
   3. okręgowa komisja rewizyjna,
   4. okręgowy sąd lekarski,
   5. okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej.
 
Art.21
1. Najwyższą władzą okręgowej izby lekarskiej jest okręgowy zjazd lekarzy. W zjeździe uczestniczą członkowie okręgowych izb lekarskich poprzez swoich delegatów, a także z głosem doradczym - nie będący delegatami członkowie ustępujących organów okręgowej izby lekarskiej.
2. Delegatów wybiera się na zebraniach zwołanych w poszczególnych rejonach, obejmujących części obszaru działania izby. Zasady podziału izby na rejony ustala okręgowa rada lekarska.
3. Mandat delegata trwa 4 lata.
 
Art.22
1. Okręgowa rada lekarska zwołuje co roku okręgowy zjazd lekarzy, a co cztery lata - zjazd sprawozdawczo-wyborczy.
2. Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy zwołuje okręgowa rada lekarska:
   1. z własnej inicjatywy,
   2. na wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej,
   3. na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej,
   4. na wniosek co najmniej 1/3 członków okręgowej izby lekarskiej.
3. Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy powinien być zwołany w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku w sprawie jego zwołania.
4. Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.
 
Art.23
Okręgowy zjazd lekarzy w szczególności:
   1. podejmuje uchwały w sprawach objętych zakresem działania izby,
   2. ustala zasady gospodarki finansowej izby oraz uchwala budżet izby,
   3. rozpatruje i zatwierdza roczne i kadencyjne sprawozdania okręgowej rady lekarskiej, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu lekarskiego i okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej,
   4. ustala organizację organów izby i tryb ich działania,
   5. ustala liczbę członków organów izby i zastępców okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej,
   6. dokonuje wyboru przewodniczącego i członków okręgowej rady lekarskiej, członków okręgowej komisji rewizyjnej, członków okręgowego sądu lekarskiego oraz okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej i jego zastępców,
   7. dokonuje wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy.
 
Art.24
1. Okręgowa rada lekarska wybiera spośród swoich członków prezydium. Prezydium okręgowej rady lekarskiej stanowią: przewodniczący oraz wybrani przez radę jego zastępcy, sekretarz, skarbnik i członkowie.
2. Prezydium okręgowej rady lekarskiej działa w imieniu rady w sprawach określonych uchwałą rady.
 
Art.25
Okręgowa rada lekarska kieruje działalnością izby w okresie pomiędzy okręgowymi zjazdami lekarzy, a w szczególności:
   1. przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza stomatologa albo ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza stomatologa,
   1a. prowadzi okręgowy rejestr lekarzy,
   1b. wykonuje zadania i czynności określone w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 3-9 oraz ust. 2 pkt 2-8, 10 i 11,
   2. wykonuje uchwały okręgowego zjazdu lekarzy,
   3. sporządza sprawozdania z wykonania budżetu,
   4. składa przed okręgowym zjazdem lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności,
   5. prowadzi bieżące sprawy izby,
   6. wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę Lekarską,
 
Art.26
Przewodniczącemu okręgowej komisji rewizyjnej, przewodniczącemu okręgowego sądu lekarskiego oraz okręgowemu rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej służy prawo do udziału w posiedzeniach okręgowej rady lekarskiej i jej prezydium.
 
Art.27
Okręgowa komisja rewizyjna:
   1. kontroluje działalność finansową i gospodarczą izby,
   2. przedstawia sprawozdania z działalności kontrolnej okręgowemu zjazdowi lekarzy,
   3. występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium okręgowej radzie lekarskiej.
 
Art.28
Okręgowy sąd lekarski:
   1. rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy oraz sprawuje sądownictwo polubowne,
   2. składa roczne i kadencyjne sprawozdania okręgowemu zjazdowi lekarzy.
 
Art.29
Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej prowadzi postępowanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy.
 
Art.41
Członkowie samorządu lekarzy podlegają odpowiedzialności zawodowej przed sądami lekarskimi za postępowanie sprzeczne z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz za naruszenie przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza.
 
Art.42
1. Sąd lekarski może orzekać następujące kary:
   1. upomnienie,
   2. nagana,
   3. zawieszenie prawa wykonywania zawodu lekarza na okres od sześciu miesięcy do trzech lat,
   4. pozbawienie prawa wykonywania zawodu.
2. Lekarzowi ukaranemu przez Naczelny Sąd Lekarski w II instancji karą wymienioną w ust. 1 pkt 3 i 4 przysługuje prawo wniesienia odwołania do Sądu Najwyższego w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
 
Art.43
1. Lekarz, wobec którego sąd lekarski orzekł w I instancji karę wymienioną w art. 42 ust. 1 pkt 3 i 4, może być przez ten sąd tymczasowo zawieszony w czynnościach zawodowych. Postanowienie o zawieszeniu wydaje sąd lekarski z urzędu lub na wniosek rzecznika odpowiedzialności zawodowej.
2. Postanowienie sądu lekarskiego o tymczasowym zawieszeniu jest natychmiast wykonalne. Jeżeli okres tymczasowego zawieszenia trwa dłużej niż trzy miesiące, Naczelny Sąd Lekarski bada z urzędu zasadność zawieszenia.
 
Art.44
1. W razie uniewinnienia lub umorzenia postępowania w drodze rewizji nadzwyczajnej lub w wyniku wznowienia postępowania, lekarzowi przysługuje w stosunku do okręgowej izby lekarskiej roszczenie o odszkodowanie.
2. Roszczenie wygasa w razie niezłożenia wniosku w terminie rocznym od daty uprawomocnienia się orzeczenia.
3. W sprawach roszczeń o odszkodowanie orzeka sąd powszechny.
 
Art.45
Na wniosek lekarza orzeczenie o uniewinnieniu lub umorzeniu postępowania w sprawie z zakresu odpowiedzialności zawodowej podlega opublikowaniu w organie prasowym samorządu lekarzy.
 
Art.46
1. Sprawy odpowiedzialności zawodowej lekarzy rozpatrują okręgowe sądy lekarskie i Naczelny Sąd Lekarski.
2. Okręgowe sądy lekarskie orzekają we wszystkich sprawach jako I instancja, z tym że w sprawach odpowiedzialności zawodowej członków okręgowej rady lekarskiej i okręgowej komisji rewizyjnej orzeka okręgowy sąd lekarski wyznaczony przez Naczelny Sąd Lekarski.
3.Naczelny Sąd Lekarski
   1. rozpatruje odwołania od orzeczeń okręgowych sądów lekarskich,
   2. orzeka jako I instancja w sprawach odpowiedzialności zawodowej członków: Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Naczelnego Sądu Lekarskiego, Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępców, a także okręgowych sądów lekarskich oraz okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej i ich zastępców,
   3. rozpatruje w innym składzie odwołania od orzeczeń wydanych w trybie określonym w pkt 2.
 
Art.47
1. Kary nagany i zawieszenia prawa wykonywania zawodu pociągają za sobą utratę prawa wybieralności do organów izb lekarskich do czasu usunięcia z rejestru wzmianki o ukaraniu.
2. Lekarz zawieszony w czynnościach zawodowych nie może wykonywać praktyki lekarskiej w żadnej formie.
3. Kara pozbawienia prawa wykonywania zawodu powoduje skreślenie z listy członków okręgowej izby lekarskiej bez prawa ubiegania się o ponowny wpis.
4. W razie prawomocnego ukarania karą wymienioną w art. 42 ust. 1 pkt 3 i 4, stosunek pracy lekarza wygasa z mocy prawa. Wygaśnięcie to pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.
 
Art.48
Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej o ten sam czyn toczy się niezależnie od postępowania karnego lub postępowania dyscyplinarnego, wszczętego w jednostce organizacyjnej, w której przepisy szczególne przewidują takie postępowanie. Może jednak być ono zawieszone do czasu ukończenia postępowania karnego.
 
Art.49
1. Postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej nie wszczyna się, a wszczęte umarza, jeżeli zaszła okoliczność, która według Kodeksu postępowania karnego wyłącza ściganie.
2. W razie śmierci obwinionego przed ukończeniem postępowania dyscyplinarnego, toczy się ono nadal, jeżeli zażąda tego - w terminie dwumiesięcznym od dnia zgonu obwinionego - jego małżonek, krewny w linii prostej, brat lub siostra.
 
Art.50
1. Od prawomocnego orzeczenia w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej rewizję nadzwyczajną do Sądu Najwyższego może wnieść również Minister Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.
2. Rewizja nadzwyczajna na niekorzyść ukaranego może być wniesiona w ciągu sześciu miesięcy od daty uprawomocnienia się orzeczenia.
 
Art.51
1. Nie można wszcząć postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, jeżeli od chwili popełnienia czynu upłynęły 3 lata.
2. Jeżeli czyn zawiera znamiona przestępstwa, przedawnienie odpowiedzialności zawodowej następuje nie wcześniej niż przedawnienie karne.
3. Bieg przedawnienia przerywa każda czynność rzecznika.
4. Karalność przewinienia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło pięć lat.
 
Art.52
Oskarżycielem w postępowaniu dotyczącym odpowiedzialności zawodowej jest właściwy rzecznik odpowiedzialności zawodowej.
 
Art.53
Obwiniony może przybrać w postępowaniu dotyczącym odpowiedzialności zawodowej obrońców spośród lekarzy lub adwokatów.
 
Art.54
Członkowie sądów lekarskich w zakresie orzekania są niezawiśli i podlegają tylko ustawom oraz obowiązującym zasadom etyki i deontologii zawodowej.
 
Art.55
1. Naczelna Rada Lekarska prowadzi rejestr ukaranych.
2. Usunięcie z rejestru wzmianki o ukaraniu następuje z urzędu po upływie:
   1. trzech lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu karą upomnienia lub nagany,
   2. pięciu lat od odbycia kary zawieszenia prawa wykonywania zawodu, jeżeli lekarz nie zostanie w tym czasie ukarany lub nie zostanie wszczęte przeciwko niemu postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej.
3. Nie usuwa się wzmianki o karze pozbawienia prawa wykonywania zawodu.
 
Art.56
W skład Naczelnego Sądu Lekarskiego orzekającego w II instancji wchodzą sędziowie Sądu Najwyższego wskazani przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.
 
Art.57
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej ustawie do postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.
2. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, w uzgodnieniu z Naczelną Radą Lekarską, określa w drodze rozporządzenia szczegółowe przepisy o organizacji i składzie sądów lekarskich, trybie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, prawach i obowiązkach stron i świadków, trybie wykonywania kar oraz o kosztach postępowania.
 
Art.58
1. Okręgowe sądy lekarskie, za pisemną zgodą stron, mogą rozpatrywać - jako sądy polubowne - spory między lekarzami oraz między lekarzami a innymi pracownikami służby zdrowia, a także między lekarzami a innymi osobami lub instytucjami służby zdrowia, jeżeli spory te dotyczą wykonywania zawodu lekarza.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, sądy lekarskie stosują odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o sądach polubownych.
 
Art.59
1. Majątek izb lekarskich stanowią: fundusz oraz ruchomości i nieruchomości.
2. Na fundusz izb lekarskich składają się:
   1. składki członkowskie,
   2. zapisy, darowizny, dotacje,
   3. wpływy z działalności gospodarczej,
   4. inne wpływy.
   5. Majątkiem i funduszem izb zarządzają okręgowe rady lekarskie i Naczelna Rada Lekarska.
 
Art.60
Izby lekarskie otrzymują z budżetu państwa środki finansowe na pokrycie kosztów tych czynności określonych w ustawie, które dotychczas były wykonywane przez organy administracji państwowej.
 
Art.61
Nie opłacone w terminie składki członkowskie i koszty postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 
Art.61a
1. W przypadku, jeżeli Naczelna Rada Lekarska lub okręgowe rady lekarskie posiadają informacje dotyczące spraw, które mogą mieć wpływ na wykonywanie zawodu lekarza, a w szczególności dotyczące postępowania dyscyplinarnego lub karnego wobec osoby, która zamierza wykonywać lub wykonuje zawód lekarza w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, przekaże takie informacje odpowiednim władzom tego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
2. W przypadku, jeżeli Naczelna Rada Lekarska lub okręgowa rada lekarska otrzyma informacje od odpowiednich władz państwa członkowskiego Unii Europejskiej o zdarzeniu, które może mieć wpływ na wykonywanie przez daną osobę zawodu lekarza lub lekarza stomatologa, podejmie odpowiednie działania dla sprawdzenia prawdziwości tych informacji oraz w zależności od ustaleń podejmie postępowanie, o którym mowa w art. 41-57. Właściwa rada poinformuje odpowiednie władze państwa członkowskiego Unii Europejskiej, od których pochodzi informacja, o podjętych środkach w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania informacji.
3. Rady lekarskie zapewniają poufność otrzymanych i przekazanych informacji.
 
Art.61b
Naczelna Rada Lekarska i okręgowe rady lekarskie udzielają zainteresowanym lekarzom informacji dotyczących ogólnych zasad wykonywania zawodu, a także zasad etyki zawodowej lekarzy.
 
 
Zmodyfikowany przez: Sebastian Mączka
Data modyfikacji: 03.04.2005 19:22:49
© 2010 Dolnośląska Izba Lekarska | Administrator serwisu: Wiktor Wołodkowicz