Biuletyn Informacji Publicznej Redakcja - logowanie Dolnoslaska Izba Lekarska
Data: 21.07.2018
Menu główne
Strona główna
Czym jest BIP
Instrukcja obsługi BIP
WYBORY VI KADENCJI 2009–2013
WYBORY VII KADENCJI 2013–2017
WYBORY VIII KADENCJI 2018
Menu przedmiotowe
Status prawny
Struktura i działalność
Majątek
Uchwały DIL
Dokumenty
Rejestry, ewidencje, archiwum
Dostęp do Informacji Publicznej
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Szukaj
Kontakt
Serwis BIP
Licznik odsłon: 4327472 :
Mapa serwisu
Rejestr zmian
Statystyka oglądalności
 
Rejestr zmian: Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw Drukuj
Obecnie opublikowana
( wersja 2 )
Poprzednio opublikowane:
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
(Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw)
Sprawy są przyjmowane na piśmie:
 • za pośrednictwem poczty,
 • drogą elektroniczną,
 • faxem lub
 • składane bezpośrednio w siedzibie lub delegaturach Dolnośląskiej Izby Lekarskiej.
W zakresie zadań zleconych Izbie przez admininstrację państwową sprawy załatwiane są w trybie Kodeksu Postępowania Administracyjnego i w formie decyzji administracyjnej (między innymi zezwolenie na wykonywanie indywidualnej, indywidualnej specjalistycznej, grupowej praktyki lekarskiej, przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza stomatologa, skierowanie na staż podyplomowy).

W zakresie odpowiedzialności zawodowej lekarzy sprawy załatwiane są:
 • w oparciu o przepisy Ustawy o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 roku (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 ze zmianami)
 • w oparciu o przepisy Kodeksu Postępowania Karnego.
Wydawane są postanowienia (Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej) oraz orzeczenia (Sąd lekarski).


USTAWA
z dnia 2 grudnia 2009 r.

o izbach lekarskich

(Dz. U. z dnia 22 grudnia 2009 r.)

Rozdział 1 

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa określa zadania, zasady działania i organizację izb lekarskich oraz prawa i obowiązki członków izb lekarskich.

Art. 2. 1. Członkowie izb lekarskich stanowią samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów.

2. Samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów reprezentuje osoby wykonujące zawody lekarza i lekarza dentysty, sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

3. Samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów jest niezależny w wykonywaniu swoich zadań i podlega tylko przepisom prawa.

4. Okręgową izbę lekarską i Wojskową Izbę Lekarską stanowią lekarze wpisani na odpowiednią listę członków.

5. Naczelną Izbę Lekarską tworzą członkowie jej organów.

informacje o jednostce

akty wykonawcze z dzienników resortowych

Art. 3. 1. Jednostkami organizacyjnymi samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów są okręgowe izby lekarskie, Wojskowa Izba Lekarska i Naczelna Izba Lekarska, które działają przez organy określone w ustawie.

2. Jednostki organizacyjne samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów posiadają osobowość prawną. Siedzibą Naczelnej Izby Lekarskiej i jej organów jest miasto stołeczne Warszawa.

3. Obszar działania poszczególnych okręgowych izb lekarskich, ich liczbę i siedziby ustala Naczelna Rada Lekarska na wniosek okręgowych zjazdów lekarzy, uwzględniając zasadniczy podział terytorialny państwa.

4. Wojskowa Izba Lekarska działa na obszarze kraju na zasadach określonych w ustawie dla okręgowej izby lekarskiej. Siedzibą Wojskowej Izby Lekarskiej jest miasto stołeczne Warszawa.

Art. 4. 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

       1)  izba lekarska - okręgową izbę lekarską, Wojskową Izbę Lekarską i Naczelną Izbę Lekarską;

       2)  komisja rewizyjna - okręgową komisję rewizyjną i Naczelną Komisję Rewizyjną;

       3)  lekarz - lekarza i lekarza dentystę;

       4)  prawo wykonywania zawodu - prawo wykonywania zawodu lekarza, prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza, ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty;

       5)  prezes rady lekarskiej - prezesa okręgowej rady lekarskiej i Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej;

       6)  rada lekarska - okręgową radę lekarską i Naczelną Radę Lekarską;

       7)  rzecznik odpowiedzialności zawodowej - okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej i Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej;

       8)  samorząd lekarzy - samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów;

       9)  sąd - sąd powszechny i sąd wojskowy;

       10) sąd lekarski - okręgowy sąd lekarski i Naczelny Sąd Lekarski.

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o państwie członkowskim Unii Europejskiej, należy przez to rozumieć również państwo członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederację Szwajcarską.

Rozdział 2 

Zadania i zasady działania samorządu lekarzy oraz prawa i obowiązki jego członków

Art. 5. Zadaniem samorządu lekarzy jest w szczególności:

       1)  ustanawianie zasad etyki lekarskiej oraz dbanie o ich przestrzeganie;

       2)  sprawowanie pieczy nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza;

       3)  przyznawanie prawa wykonywania zawodu oraz uznawanie kwalifikacji lekarzy, będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, zamierzających wykonywać zawód lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

       4)  zawieszanie i pozbawianie prawa wykonywania zawodu oraz ograniczanie w wykonywaniu zawodu;

       5)  prowadzenie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy;

       6)  prowadzenie postępowania w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu lekarza lub w przedmiocie niedostatecznego przygotowania do wykonywania zawodu;

       7)  prowadzenie lub udział w organizowaniu doskonalenia zawodowego lekarzy;

       8)  opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy i w innych zawodach medycznych;

       9)  przewodniczenie komisjom przeprowadzającym konkursy na stanowisko ordynatora i uczestnictwo w konkursach na inne stanowiska w ochronie zdrowia, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią;

       10) opiniowanie kandydatur lekarzy na stanowiska lub funkcje, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią;

       11) (1) prowadzenie rejestrów lekarzy, rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie praktyk lekarskich na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, rejestrów podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy oraz rejestrów lekarzy tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód lekarza;

       12) opiniowanie warunków pracy i płac lekarzy;

       13) integrowanie środowiska lekarskiego;

       14) działania na rzecz ochrony zawodu lekarza, w tym występowanie w obronie godności zawodu lekarza oraz interesów indywidualnych i zbiorowych członków samorządu lekarzy;

       15) zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowotności społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia;

       16) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu lekarza bądź występowanie o ich wydanie;

       17) prowadzenie badań dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu lekarza;

       18) udzielanie zainteresowanym lekarzom informacji dotyczących ogólnych zasad wykonywania zawodu, zasad etyki lekarskiej, a także o przepisach dotyczących ochrony zdrowia;

       19) prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla lekarzy i ich rodzin;

       20) współdziałanie z organami administracji publicznej, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami w kraju i za granicą w sprawach dotyczących ochrony zdrowia i warunków wykonywania zawodu lekarza;

       21) współdziałanie z samorządami zawodów medycznych i innymi organizacjami reprezentującymi zawody medyczne w kraju i za granicą oraz organami państw członkowskich Unii Europejskiej, na zasadach określonych w art. 6a ust. 2. i 2a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.2));

       22) współpraca z towarzystwami naukowymi, uczelniami, instytutami i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą;

       23) zarządzanie majątkiem i działalnością gospodarczą izb lekarskich;

       24) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

informacje o jednostce

akty wykonawcze z dzienników resortowych

Art. 6. 1. Lekarz zamierzający wykonywać zawód, któremu okręgowa rada lekarska przyznała prawo wykonywania zawodu, zostaje równocześnie wpisany na listę członków tej izby lekarskiej.

2. W razie wykonywania zawodu na obszarze dwóch lub więcej okręgowych izb lekarskich, lekarz uzyskuje wpis na listę członków w wybranej przez siebie okręgowej izbie lekarskiej.

3. Lekarz, który przez co najmniej pół roku zamierza dodatkowo wykonywać zawód na obszarze okręgowej izby lekarskiej, której nie jest członkiem, jest obowiązany powiadomić o tym okręgową radę lekarską tej izby.

4. Lekarz wpisany na listę członków okręgowej izby lekarskiej, który:

       1)  przez okres dłuższy niż 5 lat nie wykonywał zawodu,

       2)  miał zawieszone prawo wykonywania zawodu

- jest obowiązany powiadomić o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu właściwą okręgową radę lekarską.

5. Lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu, ale niewykonujący zawodu, może na swój wniosek zostać wpisany na listę członków okręgowej izby lekarskiej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

6. Lekarz będący żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, na czas tej służby, podlega wpisowi na listę członków Wojskowej Izby Lekarskiej.

7. Lekarze, o których mowa w ust. 6, mogą po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej pozostać członkami Wojskowej Izby Lekarskiej o ile są oficerami rezerwy lub oficerami w stanie spoczynku.

8. W stosunku do lekarzy pełniących zawodową służbę wojskową wpisanych na listę członków Wojskowej Izby Lekarskiej nie stosuje się przepisu art. 5 pkt 12 oraz art. 11.

informacje o jednostce

akty wykonawcze z dzienników resortowych

Art. 7. 1. Skreślenie z listy członków okręgowej izby lekarskiej następuje na skutek:

       1)  przeniesienia się lekarza do innej okręgowej izby lekarskiej;

       2)  złożenia przez lekarza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu lekarza, z wyjątkiem przypadku gdy przeciwko temu lekarzowi toczy się postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej;

       3)  utraty prawa wykonywania zawodu na skutek zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

       4)  pozbawienia lekarza prawa wykonywania zawodu;

       5)  śmierci lekarza.

2. Skreślenia dokonuje prezes okręgowej rady lekarskiej.

Art. 8. Członkowie izby lekarskiej są obowiązani:

       1)  przestrzegać zasad etyki lekarskiej;

       2)  przestrzegać przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza;

       3)  stosować się do uchwał organów izb lekarskich.

Art. 9. Członkowie izb lekarskich mają prawo:

       1)  wybierać i być wybieranymi do organów izb lekarskich;

       2)  być informowanymi o działalności izb lekarskich;

       3)  korzystać:

a)  z pomocy izb lekarskich w zakresie doskonalenia zawodowego,

b)  z pomocy izb lekarskich w zakresie ochrony właściwych warunków wykonywania zawodu lekarza,

c)  z ochrony i pomocy prawnej organów izb lekarskich w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu lekarza,

d)  ze świadczeń socjalnych izb lekarskich oraz działalności samopomocowej.

Art. 10. 1. Na wniosek przewodniczących organów, o których mowa w art. 21 pkt 2-4 i art. 35 pkt 2-4, a w przypadku rzecznika odpowiedzialności zawodowej i jego zastępcy na wniosek rzecznika odpowiedzialności zawodowej, pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego członkiem organów izb lekarskich lub wykonującego czynności na rzecz izby lekarskiej bez prawa do wynagrodzenia, na czas wykonywania czynności członka organu izby lekarskiej lub na czas wykonywania czynności na rzecz izby lekarskiej.

2. Rada lekarska określa zasady i tryb zwrotu kosztów podróży oraz innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez członków samorządu lekarzy w związku z wykonywaniem czynności na rzecz danej izby lekarskiej.

Art. 11. 1. Pracodawca bez uzyskania zgody właściwej rady lekarskiej nie może wypowiedzieć umowy o pracę lekarzowi będącemu członkiem organów, o których mowa w art. 21 pkt 2-5 i art. 35 pkt 2-5, lub zastępcą rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

3. Pracodawca nie może wypowiedzieć lekarzowi, o którym mowa w ust. 1, warunków pracy i płacy na jego niekorzyść, chyba że zachodzą przyczyny określone w art. 43 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.3)).

Rozdział 3 

Organy izb lekarskich

Art. 12. 1. Organy izb lekarskich pochodzą z wyboru.

2. Wybory członków organów izb lekarskich i na stanowiska w organach są równe, powszechne i odbywają się w głosowaniu tajnym, przy nieograniczonej liczbie kandydatów.

3. Do organów okręgowej izby lekarskiej i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy wybiera się lekarzy i lekarzy dentystów w liczbie proporcjonalnej do ich liczebności w tej izbie.

4. Do innych organów Naczelnej Izby Lekarskiej wybiera się lekarzy i lekarzy dentystów w liczbie proporcjonalnej do ich liczebności w samorządzie lekarzy.

5. Wyborów dokonuje zgromadzenie wyborcze, które stanowią członkowie izby lekarskiej wchodzący w skład rejonu wyborczego, albo organ izby lekarskiej.

6. Wyboru w organie izby lekarskiej dokonuje się przy obecności co najmniej połowy członków tego organu.

Art. 13. 1. Członek organu izby lekarskiej, organ izby lekarskiej z wyjątkiem okręgowego zjazdu lekarzy i Krajowego Zjazdu Lekarzy, oraz zastępca rzecznika odpowiedzialności zawodowej może być odwołany przez organ, który dokonał wyboru.

2. Odwołania dokonuje się w głosowaniu równym i tajnym.

3. Odwołanie następuje kwalifikowaną większością 2/3 ważnie oddanych głosów pod warunkiem, że łączna liczba oddanych głosów jest nie mniejsza od połowy ogólnej liczby członków organu, który dokonał wyboru.

Art. 14. 1. Kadencja organów izb lekarskich trwa 4 lata. Organy te działają do czasu pierwszego posiedzenia nowo wybranych organów. Wyboru zastępcy rzecznika odpowiedzialności zawodowej dokonuje się na okres kadencji rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Zastępca rzecznika odpowiedzialności zawodowej pełni funkcję do czasu wyboru nowego zastępcy rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

2. Mandat prezesa rady lekarskiej i mandat rzecznika odpowiedzialności zawodowej wygasają z chwilą dokonania wyboru ich następców.

3. Funkcje prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika rady lekarskiej, rzecznika odpowiedzialności zawodowej, przewodniczącego sądu lekarskiego, przewodniczącego komisji rewizyjnej można nieprzerwanie pełnić nie dłużej niż przez 2 następujące po sobie kadencje. Jeżeli wyboru dokonano na skutek wygaśnięcia mandatu przed upływem 24 miesięcy danej kadencji, pełnienie funkcji do końca tej kadencji przyjmuje się za pełnienie jej przez pełną kadencję.

4. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izb lekarskich, z wyjątkiem lekarzy:

       1)  ukaranych karą wymienioną w art. 83 ust. 1 pkt 6;

       2)  wobec których sąd wydał prawomocne orzeczenie o zastosowaniu środka karnego pozbawienia praw publicznych lub zakazu wykonywania zawodu.

5. Bierne prawo wyborcze przysługuje, z zastrzeżeniem art. 24 pkt 7 i 8 oraz art. 38 pkt 7 i 8, wszystkim członkom izb lekarskich, z wyjątkiem lekarzy:

       1)  którym uchwałą okręgowej rady lekarskiej zawieszono prawo wykonywania zawodu,

       2)  wobec których sąd wydał prawomocne orzeczenie o zastosowaniu środka karnego określonego w art. 39 pkt 1-2a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.4)) albo postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego zawieszenia w wykonywaniu zawodu,

       3)  skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

       4)  ukaranych jedną z kar wymienionych w art. 83 ust. 1 pkt 1-6

- do czasu upływu terminów zawieszenia prawa wykonywania zawodu, o którym mowa w pkt 1, zatarcia kary lub terminu, na który został orzeczony środek zapobiegawczy.

6. Do pełnienia funkcji rzecznika odpowiedzialności zawodowej, jego zastępcy oraz członka sądu lekarskiego mogą kandydować lekarze wykonujący zawód przez co najmniej 10 lat.

7. Członek sądu lekarskiego, komisji rewizyjnej, rzecznik odpowiedzialności zawodowej i jego zastępcy nie mogą być członkami innego organu izby lekarskiej, z wyjątkiem Krajowego Zjazdu Lekarzy i okręgowych zjazdów lekarzy.

8. W razie wygaśnięcia mandatu prezesa okręgowej rady lekarskiej przed upływem kadencji lub niemożności sprawowania funkcji, do czasu wyboru nowego prezesa, funkcję tę pełni jeden z wiceprezesów wybrany przez okręgową radę lekarską.

9. W razie wygaśnięcia mandatu Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej przed upływem kadencji lub niemożności sprawowania funkcji, do czasu wyboru nowego Prezesa, funkcję tę pełni jeden z wiceprezesów wybrany przez Naczelną Radę Lekarską.

10. W razie wygaśnięcia mandatu okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej przed upływem kadencji lub niemożności sprawowania funkcji, do czasu wyboru nowego rzecznika, funkcję tę pełni jeden z zastępców wyznaczony przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

11. W razie wygaśnięcia mandatu Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przed upływem kadencji lub niemożności sprawowania funkcji, do czasu wyboru nowego Rzecznika, funkcję tę pełni jeden z zastępców wyznaczony przez Naczelny Sąd Lekarski.

12. W razie wygaśnięcia mandatu przewodniczącego okręgowego sądu lekarskiego przed upływem kadencji lub niemożności sprawowania funkcji, do czasu wyboru nowego przewodniczącego, funkcję tę pełni jeden z zastępców wybrany przez okręgowy sąd lekarski.

13. W razie wygaśnięcia mandatu przewodniczącego Naczelnego Sądu Lekarskiego przed upływem kadencji lub niemożności sprawowania funkcji, do czasu wyboru nowego przewodniczącego, funkcję tę pełni jeden z zastępców wybrany przez Naczelny Sąd Lekarski.

Art. 15. 1. Mandat członka organu izby lekarskiej wygasa wraz z rozpoczęciem posiedzenia nowo wybranego organu kolejnej kadencji, a przed tym terminem w przypadku:

       1)  zrzeczenia się mandatu;

       2)  skreślenia z listy członków okręgowej izby lekarskiej;

       3)  odwołania przez zgromadzenie wyborcze, które dokonało wyboru;

       4)  ukarania prawomocnym orzeczeniem sądu lekarskiego karami określonymi w art. 83 ust. 1 pkt 1-6;

       5)  prawomocnego orzeczenia przez sąd środka karnego określonego w art. 39 pkt 1-2a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;

       6)  skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

       7)  zawieszenia prawa wykonywania zawodu uchwałą okręgowej rady lekarskiej;

       8)  śmierci lekarza;

       9)  stwierdzenia wygaśnięcia mandatu przez sąd lekarski.

2. Skreślenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie skutkuje wygaśnięciem mandatu członka organu Naczelnej Izby Lekarskiej, w przypadku gdy powodem skreślenia jest wpisanie lekarza na listę członków innej okręgowej izby lekarskiej.

3. W razie wygaśnięcia mandatu na miejsce członka organu izby lekarskiej wstępuje kandydat, który w wyborach do tego organu uzyskał kolejną największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności. Przy równej liczbie głosów decyduje kolejność umieszczenia na liście kandydatów.

4. Mandat członka organu izby lekarskiej może być zawieszony na czas określony na wniosek tego członka lub z inicjatywy organu, którego jest on członkiem. Uchwałę w sprawie zawieszenia organ podejmuje kwalifikowaną większością 2/3 głosów.

5. Mandat rzecznika odpowiedzialności zawodowej i mandat członka sądu lekarskiego ulega zawieszeniu, jeżeli przeciwko niemu toczy się postępowanie karne lub postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej.

6. Funkcji zastępcy rzecznika odpowiedzialności zawodowej nie można pełnić w przypadku:

       1)  skreślenia z listy członków okręgowej izby lekarskiej;

       2)  odwołania przez organ, który dokonał wyboru;

       3)  ukarania prawomocnym orzeczeniem sądu lekarskiego karami określonymi w art. 83 ust. 1 pkt 1-6;

       4)  prawomocnego orzeczenia przez sąd środka karnego określonego w art. 39 pkt 1-2a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny;

       5)  skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

       6)  zawieszenia prawa wykonywania zawodu uchwałą okręgowej rady lekarskiej;

       7)  zawieszenia w wykonywaniu funkcji, o którym mowa w ust. 7.

7. Zastępca rzecznika odpowiedzialności zawodowej jest zawieszony w pełnieniu funkcji zastępcy rzecznika odpowiedzialności zawodowej, jeżeli przeciwko niemu toczy się postępowanie karne lub postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej.

Art. 16. 1. Wybory organizują, przeprowadzają, ogłaszają ich wyniki oraz przeprowadzają procedurę odwoływania organu lub członka organu komisje wyborcze działające w okręgowych izbach lekarskich i Naczelnej Izbie Lekarskiej.

2. Członków komisji wyborczych wybiera, na okres kadencji, okręgowy zjazd lekarzy lub Krajowy Zjazd Lekarzy, w liczbie ustalonej przez ten zjazd, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

3. Członkiem komisji wyborczej nie może być członek sądu lekarskiego.

Art. 17. 1. Przeciwko ważności wyborów może być wniesiony protest z zarzutem naruszenia przepisów ustawy lub niewłaściwego ustalenia wyników wyborów.

2. Protest przeciwko ważności wyborów może wnieść członek zgromadzenia wyborczego, które dokonało wyboru oraz przewodniczący właściwej komisji wyborczej.

3. Protest wnosi się na piśmie do okręgowego sądu lekarskiego właściwego dla miejsca przeprowadzenia wyborów, a w przypadku wyborów do organów Naczelnej Izby Lekarskiej - do Naczelnego Sądu Lekarskiego, za pośrednictwem komisji wyborczej, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez komisję wyborczą.

4. Sąd lekarski rozpatruje protest w składzie trzech członków na posiedzeniu niejawnym.

5. Sąd lekarski, wydając postanowienie o nieważności wyborów, stwierdza jednocześnie wygaśnięcie odpowiedniego mandatu i przekazuje postanowienie wnoszącemu protest oraz komisji wyborczej.

Art. 18. Uchwały organów samorządu lekarzy i komisji wyborczych podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków danego organu lub komisji wyborczej.

Art. 19. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia może zaskarżyć do Sądu Najwyższego uchwałę organu izby lekarskiej pod zarzutem niezgodności z prawem, w terminie 6 miesięcy od dnia jej otrzymania. Sąd Najwyższy utrzymuje zaskarżoną uchwałę w mocy bądź ją uchyla i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania właściwemu organowi samorządu, ustalając wytyczne co do sposobu jej załatwienia.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia, w celu realizacji uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, ma prawo zwrócić się do organu izby lekarskiej o przekazanie podjętej przez ten organ uchwały. Organ izby lekarskiej przekazuje uchwałę w terminie 14 dni od dnia doręczenia wystąpienia ministra właściwego do spraw zdrowia.

3. Minister właściwy do spraw zdrowia może zwrócić się do Krajowego Zjazdu Lekarzy, okręgowego zjazdu lekarzy lub rady lekarskiej o podjęcie uchwały w sprawie należącej do właściwości samorządu lekarzy.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, powinien rozpatrzyć najbliższy Krajowy Zjazd Lekarzy albo okręgowy zjazd lekarzy, a rada lekarska - w terminie miesiąca od dnia jego wpływu.

5. Uprawnienia ministra właściwego do spraw zdrowia, o których mowa w ust. 1, przysługują również Ministrowi Obrony Narodowej w odniesieniu do uchwał organów Wojskowej Izby Lekarskiej.

6. Przepisów ust. 1-5 nie stosuje się do uchwał:

       1)  podejmowanych w postępowaniu w zakresie odpowiedzialności zawodowej lekarzy;

       2)  do których na podstawie odrębnych przepisów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.5)) odnoszące się do decyzji administracyjnych.

Art. 20. Naczelna Izba Lekarska i okręgowe izby lekarskie mają prawo używania urzędowej pieczęci, o której mowa w art. 16c ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 oraz z 2009 r. Nr 168, poz. 1323).

Art. 21. Organami okręgowej izby lekarskiej są:

       1)  okręgowy zjazd lekarzy;

       2)  okręgowa rada lekarska;

       3)  okręgowa komisja rewizyjna;

       4)  okręgowy sąd lekarski;

       5)  okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej.

Art. 22. 1. W okręgowym zjeździe lekarzy uczestniczą delegaci, a także z głosem doradczym niebędący delegatami członkowie ustępujących organów okręgowej izby lekarskiej.

2. Delegatów wybiera się w rejonach wyborczych tworzonych przez okręgową radę lekarską oddzielnie dla lekarzy i dla lekarzy dentystów. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek lekarzy i lekarzy dentystów, okręgowa rada lekarska może utworzyć wspólny rejon wyborczy dla lekarzy i lekarzy dentystów.

3. Okręgowa rada lekarska ustala podział izby na rejony wyborcze oraz liczbę delegatów wybieranych w tych rejonach na okres kadencji na podstawie regulaminu wyborów, o którym mowa w art. 38 pkt 5 lit. a.

4. Do obowiązków delegata należy udział w okręgowym zjeździe lekarzy, uczestniczenie w działalności okręgowej izby lekarskiej oraz utrzymywanie kontaktów z lekarzami rejonu wyborczego.

Art. 23. 1. Okręgowa rada lekarska zwołuje co roku okręgowy zjazd lekarzy.

2. Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy zwołuje okręgowa rada lekarska:

       1)  z własnej inicjatywy;

       2)  na wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej;

       3)  na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej;

       4)  na wniosek co najmniej 1/3 członków okręgowej izby lekarskiej.

3. Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy powinien być zwołany w ciągu 2 miesięcy od dnia wpływu wniosku w sprawie jego zwołania.

4. Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.

Art. 24. Okręgowy zjazd lekarzy w szczególności:

       1)  podejmuje uchwały w sprawach objętych zakresem działania izby;

       2)  ustala zasady gospodarki finansowej izby oraz uchwala budżet izby;

       3)  rozpatruje i zatwierdza roczne i kadencyjne sprawozdania okręgowej rady lekarskiej, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu lekarskiego, okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej oraz sprawozdania okręgowej komisji wyborczej;

       4)  rozpatruje wniosek w sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie lekarskiej;

       5)  uchwala regulaminy:

a)  okręgowej rady lekarskiej,

b)  okręgowej komisji rewizyjnej;

       6)  ustala liczbę członków organów izby i okręgowej komisji wyborczej;

       7)  dokonuje spośród delegatów na zjazd wyboru prezesa i członków okręgowej rady lekarskiej, okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, członków okręgowej komisji rewizyjnej, członków okręgowej komisji wyborczej oraz delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy;

       8)  dokonuje spośród delegatów lub spośród lekarzy wskazanych przez ustępujący okręgowy sąd lekarski wyboru członków okręgowego sądu lekarskiego oraz spośród delegatów lub spośród lekarzy wskazanych przez ustępującego okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej wyboru zastępców okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej;

       9)  określa wykaz funkcji w okręgowej izbie lekarskiej, których pełnienie może być wynagradzane.

Art. 25. Okręgowa rada lekarska kieruje działalnością okręgowej izby lekarskiej w okresie między okręgowymi zjazdami lekarzy, w szczególności:

       1)  sprawuje pieczę nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza przez członków okręgowej izby lekarskiej;

       2)  upowszechnia zasady etyki lekarskiej oraz dba o ich przestrzeganie;

       3)  reprezentuje i chroni indywidualne i zbiorowe interesy członków izby;

       4)  wykonuje zadania określone w art. 5 pkt 3, 4, 6-14 i 17-24;

       5)  udziela pomocy w realizacji praw członków okręgowej izby lekarskiej, o których mowa w art. 9 pkt 3;

       6)  składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności i wykonania budżetu;

       7)  zbiera składki członkowskie i prowadzi ich ewidencję;

       8)  wykonuje uchwały okręgowego zjazdu lekarzy;

       9)  ustala liczbę członków prezydium;

       10) prowadzi bieżące sprawy izby;

       11) wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę Lekarską;

       12) prowadzi okręgowy rejestr lekarzy i lekarzy dentystów;

       13) prowadzi rejestr, o którym mowa w art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

       14) (2) prowadzi rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie praktyk lekarskich na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej oraz wykonuje kontrole na zasadach określonych w przepisach tej ustawy, przewidzianych dla organu prowadzącego rejestr;

       15) prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów;

       16) wydaje biuletyn okręgowej izby lekarskiej;

       17) prowadzi archiwum dokumentacji okręgowej izby lekarskiej.

Art. 26. 1. W skład okręgowej rady lekarskiej wchodzą prezes okręgowej rady lekarskiej i jej członkowie wybrani przez okręgowy zjazd lekarzy.

2. Prezydium okręgowej rady lekarskiej stanowią prezes oraz wybrani przez radę spośród jej członków wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i członkowie prezydium. Co najmniej jeden z wiceprezesów jest lekarzem dentystą.

3. Prezydium okręgowej rady lekarskiej działa w imieniu rady w sprawach określonych uchwałą rady, z wyłączeniem zadań określonych w art. 5 pkt 4 i 6 oraz w art. 25 pkt 6 i 9.

4. Okręgowa rada lekarska może, w drodze uchwały, upoważnić prezydium do podejmowania uchwał w sprawach lekarzy, do których na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego odnoszące się do decyzji administracyjnych.

Art. 27. Prezes okręgowej rady lekarskiej w szczególności:

       1)  kieruje pracą rady i prezydium rady;

       2)  przewodniczy obradom rady i prezydium rady.

Art. 28. 1. Przewodniczącemu okręgowej komisji rewizyjnej, przewodniczącemu okręgowego sądu lekarskiego, okręgowemu rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej służy prawo udziału w posiedzeniach okręgowej rady lekarskiej i jej prezydium z głosem doradczym.

2. Do udziału w posiedzeniach okręgowej rady lekarskiej i jej prezydium mogą być zapraszane inne osoby niż wymienione w art. 26 ust. 1 i 2, w tym byli prezesi okręgowej rady lekarskiej.

Art. 29. 1. Okręgowa komisja rewizyjna dokonuje spośród członków komisji wyboru przewodniczącego i zastępców przewodniczącego. Co najmniej jeden z zastępców jest lekarzem dentystą.

2. Okręgowa komisja rewizyjna:

       1)  kontroluje działalność finansową i gospodarczą izby;

       2)  przedstawia sprawozdania z działalności kontrolnej okręgowemu zjazdowi lekarzy;

       3)  przedstawia okręgowemu zjazdowi lekarzy opinię dotyczącą sprawozdania okręgowej rady lekarskiej z wykonania budżetu i na tej podstawie składa wniosek w sprawie udzielenia absolutorium okręgowej radzie lekarskiej.

Art. 30. 1. Okręgowy sąd lekarski dokonuje spośród członków tego sądu wyboru przewodniczącego i zastępców przewodniczącego. Co najmniej jeden z zastępców jest lekarzem dentystą.

2. Okręgowy sąd lekarski:

       1)  rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy;

       2)  rozpatruje protesty przeciwko ważności wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy oraz protesty przeciwko ważności głosowania wniosków o odwołanie;

       3)  składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności.

Art. 31. 1. Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej:

       1)  wykonuje czynności sprawdzające i prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy będących członkami izby, której jest rzecznikiem, z zastrzeżeniem art. 65;

       2)  sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami lekarskimi;

       3)  składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności.

2. Zastępca okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej działa w imieniu i na rzecz okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

Art. 32. Wyboru:

       1)  prezesa okręgowej rady lekarskiej,

       2)  okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej i jego zastępcy,

       3)  wiceprezesów, sekretarza, skarbnika i członków prezydium okręgowej rady lekarskiej,

       4)  przewodniczącego okręgowego sądu lekarskiego,

       5)  przewodniczącego okręgowej komisji rewizyjnej

 - dokonuje się bezwzględną większością głosów.

Art. 33. 1. Okręgowa komisja wyborcza ogłasza wyniki wyborów oraz informację o uzyskaniu, zawieszeniu albo wygaśnięciu mandatu w formie obwieszczenia, które przekazuje do publikacji w biuletynie okręgowej izby lekarskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej okręgowej izby lekarskiej.

2. Okręgowa komisja wyborcza składa sprawozdanie okręgowemu zjazdowi lekarzy.

Art. 34. Obsługę organizacyjno-administracyjną, finansową i prawną organów okręgowej izby lekarskiej zapewnia biuro okręgowej izby lekarskiej.

Art. 35. Organami Naczelnej Izby Lekarskiej są:

       1)  Krajowy Zjazd Lekarzy;

       2)  Naczelna Rada Lekarska;

       3)  Naczelna Komisja Rewizyjna;

       4)  Naczelny Sąd Lekarski;

       5)  Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

Art. 36. Członek Naczelnej Izby Lekarskiej zachowuje prawa i obowiązki członka okręgowej izby lekarskiej, do której należy.

Art. 37. 1. W Krajowym Zjeździe Lekarzy uczestniczą delegaci wybrani przez okręgowe zjazdy lekarzy oraz z głosem doradczym - niebędący delegatami członkowie ustępujących organów Naczelnej Izby Lekarskiej.

2. Liczbę delegatów z poszczególnych okręgowych izb lekarskich ustala Naczelna Rada Lekarska na podstawie regulaminu wyborów, o którym mowa w art. 38 pkt 5 lit. a.

3. Krajowy Zjazd Lekarzy zwołuje Naczelna Rada Lekarska co 4 lata.

4. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Lekarzy zwołuje Naczelna Rada Lekarska:

       1)  z własnej inicjatywy;

       2)  na wniosek Naczelnej Komisji Rewizyjnej;

       3)  na wniosek co najmniej 1/3 okręgowych rad lekarskich.

5. Nadzwyczajny Zjazd Lekarzy powinien być zwołany w najbliższym możliwym terminie, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od dnia wpływu wniosku o zwołanie Zjazdu, i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.

Art. 38. Krajowy Zjazd Lekarzy w szczególności:

       1)  ustanawia zasady etyki lekarskiej;

       2)  uchwala program działalności samorządu lekarzy;

       3)  rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Naczelnego Sądu Lekarskiego, Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Krajowej Komisji Wyborczej;

       4)  rozpatruje wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Naczelnej Radzie Lekarskiej;

       5)  uchwala regulaminy:

a)  wyborów do organów i w organach izb lekarskich oraz tryb odwołania członków tych organów,

b)  Naczelnej Rady Lekarskiej,

c)  Naczelnej Komisji Rewizyjnej,

d)  okręgowej komisji wyborczej,

e)  Krajowej Komisji Wyborczej,

f)  wewnętrznego urzędowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej,

g)  wewnętrznego urzędowania sądów lekarskich;

       6)  ustala liczbę członków organów Naczelnej Izby Lekarskiej i Krajowej Komisji Wyborczej;

       7)  dokonuje spośród delegatów na zjazd wyboru Prezesa i członków Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej, członków Krajowej Komisji Wyborczej;

       8)  dokonuje spośród delegatów lub spośród lekarzy wskazanych przez ustępujący Naczelny Sąd Lekarski wyboru członków Naczelnego Sądu Lekarskiego oraz spośród delegatów lub spośród lekarzy wskazanych przez ustępującego Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wyboru zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej;

       9)  ustala zasady podziału składki członkowskiej;

9a)  (3) uchwala szczegółowy sposób przeprowadzania wizytacji, w tym sposób wyboru osób wykonujących czynności wizytacyjne;

       10) określa wykaz funkcji w Naczelnej Izbie Lekarskiej, których pełnienie może być wynagradzane.

Art. 39. 1. Naczelna Rada Lekarska kieruje działalnością Naczelnej Izby Lekarskiej w okresie między krajowymi zjazdami lekarzy, a w szczególności:

       1)  sprawuje pieczę nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza przez członków samorządu lekarzy;

       2)  upowszechnia zasady etyki lekarskiej oraz dba o ich przestrzeganie;

       3)  reprezentuje i chroni interesy zawodowe członków samorządu lekarzy;

       4)  wykonuje zadania określone w art. 5 pkt 7, 8, 10-18 i 20-24;

       5)  wykonuje uchwały Krajowego Zjazdu Lekarzy;

       6)  czuwa nad prawidłową realizacją zadań samorządu lekarzy;

       7)  wspomaga, koordynuje i nadzoruje działalność okręgowych rad lekarskich;

       8)  reprezentuje zawód lekarza wobec organów administracji publicznej oraz innych organizacji;

       9)  określa sposób podejmowania uchwał przez organy izb lekarskich;

       10) uchwala zasady gospodarki finansowej samorządu lekarzy;

       11) określa wysokość składki członkowskiej;

       12) rozpatruje odwołania od uchwał okręgowych rad lekarskich;

       13) analizuje, opiniuje i proponuje kierunki rozwoju ochrony zdrowia;

       14) uchwala budżet Naczelnej Izby Lekarskiej oraz rozpatruje sprawozdania z jego wykonania;

       15) prowadzi Centralny Rejestr Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej;

       16) prowadzi Rejestr Ukaranych Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej;

       17) wydaje Biuletyn Naczelnej Izby Lekarskiej;

       18) wydaje Gazetę Lekarską;

       19) przedstawia sprawozdania z działalności Krajowemu Zjazdowi Lekarzy.

2. Naczelna Rada Lekarska przedstawia Radzie Ministrów corocznie informację o działalności samorządu lekarzy.

3. Naczelna Rada Lekarska uchyla uchwały okręgowych rad lekarskich sprzeczne z prawem lub uchwałami i regulaminami wydanymi na podstawie ustawy.

4. Naczelna Rada Lekarska może zwrócić się do okręgowej rady lekarskiej o podjęcie uchwały w określonej sprawie należącej do zakresu działania rady. Uchwała rady powinna być podjęta w ciągu miesiąca od dnia doręczenia uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej.

5. (4) Naczelna Rada Lekarska udostępnia informacje zawarte w Centralnym Rejestrze Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej, systemowi informacji w ochronie zdrowia, o którym mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657).

Art. 40. 1. W skład Naczelnej Rady Lekarskiej wchodzą: Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej i jej członkowie wybrani przez Krajowy Zjazd Lekarzy oraz prezesi okręgowych rad lekarskich.

2. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej stanowią Prezes oraz wybrani przez Radę spośród jej członków wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i członkowie Prezydium. Co najmniej jeden z wiceprezesów jest lekarzem dentystą.

3. Do Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej może być wybrany wyłącznie członek Naczelnej Rady Lekarskiej niebędący prezesem okręgowej rady lekarskiej.

4. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej działa w imieniu Rady w sprawach określonych uchwałą Rady, z wyłączeniem zadań określonych w art. 39 ust. 1 pkt 9-11, 14 i 19. Naczelna Rada Lekarska może, w drodze uchwały, upoważnić Prezydium do podejmowania uchwał w sprawach lekarzy, do których na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, odnoszące się do decyzji administracyjnych.

Art. 41. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej w szczególności:

       1)  kieruje pracą Rady i Prezydium Rady;

       2)  przewodniczy obradom Rady i Prezydium Rady.

Art. 42. 1. Przewodniczącemu Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącemu Naczelnego Sądu Lekarskiego, Naczelnemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej służy prawo udziału w posiedzeniach Naczelnej Rady Lekarskiej i jej Prezydium z głosem doradczym.

2. Do udziału w posiedzeniach Naczelnej Rady Lekarskiej i jej Prezydium mogą być zapraszane inne osoby niż wymienione w art. 40 ust. 1 i 2, w tym byli prezesi Naczelnej Rady Lekarskiej.

Art. 43. 1. Naczelna Komisja Rewizyjna dokonuje spośród członków Komisji wyboru Przewodniczącego i zastępców Przewodniczącego, z których co najmniej jeden jest lekarzem dentystą.

2. Naczelna Komisja Rewizyjna:

       1)  kontroluje działalność finansową i gospodarczą Naczelnej Izby Lekarskiej;

       2)  przedstawia sprawozdania z działalności kontrolnej Krajowemu Zjazdowi Lekarzy;

       3)  sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych komisji rewizyjnych;

       4)  przedstawia Naczelnej Radzie Lekarskiej opinię dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu Naczelnej Izby Lekarskiej;

       5)  przedstawia Krajowemu Zjazdowi Lekarzy opinię dotyczącą sprawozdań Naczelnej Rady Lekarskiej z wykonania budżetu w okresie kadencji i na tej podstawie składa wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Naczelnej Radzie Lekarskiej.

Art. 44. 1. Naczelny Sąd Lekarski dokonuje, spośród członków tego Sądu, wyboru Przewodniczącego i jego zastępców. Co najmniej jeden z zastępców jest lekarzem dentystą.

2. Naczelny Sąd Lekarski:

       1)  rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy;

       2)  rozpatruje zażalenia w przypadkach przewidzianych w ustawie;

       3)  rozpatruje protesty przeciwko ważności wyborów do organów i w organach izb lekarskich, z zastrzeżeniem art. 30 ust. 2 pkt 2, oraz protesty przeciwko ważności głosowania wniosków o odwołanie;

       4)  corocznie przedstawia Naczelnej Radzie Lekarskiej informację o swojej działalności;

       5)  składa Krajowemu Zjazdowi Lekarzy kadencyjne sprawozdania z działalności.

Art. 45. 1. Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej:

       1)  prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy;

       2)  sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej;

       3)  sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami lekarskimi;

       4)  rozpatruje zażalenia w przypadkach przewidzianych w ustawie;

       5)  rozstrzyga spory o właściwość między okręgowymi rzecznikami odpowiedzialności zawodowej;

       6)  corocznie przedstawia Naczelnej Radzie Lekarskiej informację o swojej działalności;

       7)  składa Krajowemu Zjazdowi Lekarzy kadencyjne sprawozdania z działalności.

2. Zastępca Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej działa w imieniu i na rzecz Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Art. 46. Wyboru:

       1)  Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej,

       2)  Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępcy,

       3)  wiceprezesów, sekretarza, skarbnika i członków Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej,

       4)  Przewodniczącego Naczelnego Sądu Lekarskiego,

       5)  Przewodniczącego Naczelnej Komisji Rewizyjnej

- dokonuje się bezwzględną większością głosów.

Art. 47. 1. Krajowa Komisja Wyborcza ogłasza wyniki wyborów oraz informację o uzyskaniu, zawieszeniu albo wygaśnięciu mandatu w formie obwieszczenia, które przekazuje do publikacji w Biuletynie Naczelnej Izby Lekarskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Naczelnej Izby Lekarskiej.

2. Krajowa Komisja Wyborcza składa sprawozdanie kadencyjne Krajowemu Zjazdowi Lekarzy.

Art. 48. Obsługę organizacyjno-administracyjną, finansową i prawną Naczelnej Izby Lekarskiej zapewnia biuro Naczelnej Izby Lekarskiej.

Rozdział 4 

Okręgowy rejestr lekarzy i lekarzy dentystów, Centralny Rejestr Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 49. 1. Okręgowy rejestr lekarzy i lekarzy dentystów, zwany dalej "rejestrem", stanowi zbiór dokumentów i danych lekarzy:

       1)  posiadających prawo wykonywania zawodu:

a)  wykonujących zawód na obszarze działania okręgowej izby lekarskiej,

b)  niewykonujących zawodu i zamieszkałych na obszarze działania okręgowej izby lekarskiej;

       2)  którzy zostali skreśleni z listy członków z powodu śmierci lub utraty prawa wykonywania zawodu;

       3)  którzy nie stali się członkami izby z mocy ustawy i których dokumenty przekazane zostały okręgowym izbom lekarskim przez administrację szczebla wojewódzkiego.

2. Dane i dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, oznacza się w rejestrze jako dane archiwalne.

3. Listę członków okręgowej izby lekarskiej, o której mowa w art. 6 ust. 1, stanowią dane lekarzy, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

4. Dane rejestru gromadzone są w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.6)).

5. W rejestrze umieszcza się następujące dane:

       1)  tytuł zawodowy;

       2)  imiona i nazwisko;

       3)  płeć;

       4)  nazwisko rodowe lub poprzednie;

       5)  imiona rodziców;

       6)  datę i miejsce urodzenia;

       7)  numer ewidencyjny PESEL;

       8)  numer paszportu w odniesieniu do lekarza z innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej i lekarza cudzoziemca, który nie posiada numeru ewidencyjnego PESEL, albo w przypadku nieposiadania paszportu - numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

       9)  numer NIP;

       10) obywatelstwo (obywatelstwa);

       11) numer ograniczonego prawa wykonywania zawodu i numer odpowiedniej uchwały okręgowej rady lekarskiej lub Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie przyznania ograniczonego prawa wykonywania zawodu i datę jej podjęcia;

       12) numer prawa wykonywania zawodu i numer odpowiedniej uchwały okręgowej rady lekarskiej lub Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu i datę jej podjęcia;

       13) numer rejestracyjny w okręgowym rejestrze lekarzy oraz poprzednie numery rejestracyjne;

       14) numer uchwały okręgowej rady lekarskiej w sprawie wpisania na listę członków lekarza będącego dotychczas członkiem innej izby lekarskiej i datę jej podjęcia;

       15) numery dotychczasowych zaświadczeń o prawie wykonywania zawodu wraz z określeniem organu wydającego zaświadczenie i datę jego wydania;

       16) informację o posiadaniu prawa wykonywania zawodu w innym państwie;

       17) nazwę ukończonej uczelni medycznej, jej siedzibę i wydział;

       18) numer dyplomu uczelni medycznej i datę wydania oraz rok ukończenia studiów;

       19) datę i miejsce ukończenia stażu podyplomowego lub praktyki przygotowawczej lekarsko-dentystycznej;

       20) informację o złożeniu Lekarskiego Egzaminu Państwowego lub Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego i datę jego złożenia;

       21) datę rozpoczęcia wykonywania zawodu po ukończeniu stażu podyplomowego;

       22) rodzaj i stopień posiadanej specjalizacji, tytuł specjalisty, datę ich uzyskania oraz nazwę jednostki organizacyjnej prowadzącej specjalizację;

       23) rodzaj umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych i datę uzyskania świadectwa potwierdzającego tę umiejętność;

       24) rodzaj i datę uzyskania stopnia naukowego i nazwę jednostki nadającej stopień;

       25) rodzaj i datę uzyskania tytułu naukowego i nazwę organu nadającego tytuł;

       26) potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego oraz liczbę uzyskanych punktów edukacyjnych;

       27) nazwę, adres miejsca pracy, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej, numer statystyczny REGON oraz datę zatrudnienia, stanowisko (u każdego kolejnego pracodawcy, poczynając od daty rozpoczęcia wykonywania zawodu lekarza);

       28) informację o prowadzeniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki lekarskiej i numer wpisu do właściwego rejestru praktyk lekarskich;

       29) informację o wykonywaniu zawodu lekarza w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej;

       30) datę rozpoczęcia ostatniej przerwy w wykonywaniu zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

       31) informację o zaprzestaniu wykonywania zawodu lekarza na czas nieokreślony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

       32) informację o ograniczeniach w wykonywaniu zawodu lekarza;

       33) informację o zawieszeniu w wykonywaniu zawodu lekarza;

       34) informację o podjęciu wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

       35) informację o emeryturze lub rencie, datę przyznania, nazwę organu wydającego decyzję;

       36) adres miejsca zamieszkania, numer telefonu oraz numer faksu i adres poczty elektronicznej, o ile je posiada;

       37) adres do korespondencji;

       38) kod jednostki terytorialnej dla celów statystycznych (NTS) - miejsca stałego zamieszkania;

       39) funkcje pełnione w samorządzie lekarskim, datę wyboru i zakończenia pełnienia funkcji;

       40) informację o ukończonych wyższych studiach innych niż medyczne, o ile lekarz wyrazi zgodę na przekazanie tych danych;

       41) datę ważności zezwolenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej na wykonywanie zawodu lekarza cudzoziemca, wydanego na podstawie art. 3 ustawy z dnia 28 października 1950 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. Nr 50, poz. 458, z późn. zm.7)) albo na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca 1927 r. o wykonywaniu praktyki dentystycznej (Dz. U. z 1934 r. Nr 4, poz. 32, z późn. zm.8));

       42) numer seryjny i datę wystawienia dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu;

       43) numer seryjny i datę wydania duplikatu dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu;

       44) informację o skreśleniu z rejestru;

       45) identyfikator operatora rejestru i datę pierwszego wprowadzenia danych.

6. Lekarz jest obowiązany przekazać do okręgowej izby lekarskiej dokumenty lub informacje potwierdzające dane wymienione w ust. 5 pkt 1-10, 15-32, 34-37 i 39-41.

7. Lekarz jest obowiązany do zawiadomienia okręgowej rady lekarskiej izby, której jest członkiem, w terminie 30 dni, o:

       1)  zmianie danych wymienionych w ust. 5 pkt 2, 10, 16, 22-31 i 34-37;

       2)  utracie dokumentu "Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza" lub "Prawo wykonywania zawodu lekarza".

8. Okręgowa rada lekarska prowadzi akta osobowe lekarza zawierające dokumenty, które potwierdzają informacje, o których mowa w ust. 5.

9. Na wniosek lekarza do jego akt osobowych można dołączyć i przechowywać inne dokumenty uznane przez niego za istotne.

10. Akta osobowe lekarzy, którzy zostali skreśleni z listy członków z powodu śmierci lub utraty prawa wykonywania zawodu oraz akta lekarzy, którzy nie stali się członkami izby z mocy ustawy, przekazane przez administrację szczebla wojewódzkiego okręgowym izbom lekarskim, przechowuje się w archiwum akt osobowych.

11. Archiwum akt osobowych lekarzy okręgowa rada lekarska prowadzi na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Art. 50. 1. Centralny Rejestr Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej "Centralnym Rejestrem Lekarzy", jest prowadzony w systemie teleinformatycznym i tworzony na podstawie danych uzyskanych z:

       1)  rejestrów obejmujących dane wymienione w art. 49 ust. 5;

       2)  systemu PESEL prowadzonego przez Rządowe Centrum Informatyczne;

       3)  rejestru prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w zakresie, o którym mowa w art. 56 ust. 2 pkt 1-8 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267, z późn. zm.9)).

2. Centralny Rejestr Lekarzy obejmuje również dane oznaczone jako archiwalne przekazane z rejestrów oraz archiwum danych osobowych lekarzy wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pochodzące ze źródeł o charakterze historycznym.

Art. 51. Dane do Centralnego Rejestru Lekarzy są przekazywane z:

       1)  rejestrów - co miesiąc, w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca;

       2)  systemu PESEL oraz z rejestru, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 3, na wniosek Naczelnej Izby Lekarskiej, nieodpłatnie.

Art. 52. 1. Okręgowe rady lekarskie i Naczelna Rada Lekarska udostępniają dane zawarte w rejestrach i Centralnym Rejestrze Lekarzy na wniosek właściwych organów państw członkowskich Unii Europejskiej w celu uznania kwalifikacji i podjęcia lub kontynuacji wykonywania zawodu lekarza.

2. Okręgowe rady lekarskie i Naczelna Rada Lekarska udostępniają informacje zawarte w rejestrach i Centralnym Rejestrze Lekarzy, o których mowa odpowiednio w art. 49 i 50, na wniosek uprawnionych podmiotów na podstawie odrębnych przepisów.

3. Okręgowe rady lekarskie na wniosek osoby wpisanej do rejestru dokonują wypisów z rejestru w zakresie dotyczącym tej osoby.

4. Naczelna Rada Lekarska udostępnia informacje zawarte w Centralnym Rejestrze Lekarzy, o których mowa w art. 49 ust. 5 pkt 1, 2, 11-13, 22-25, 31-34 i 42-44, w ramach informacji publicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.10)).

5. Właścicielem i administratorem rejestru jest okręgowa rada lekarska.

6. Właścicielem i administratorem Centralnego Rejestru Lekarzy jest Naczelna Rada Lekarska.

Rozdział 5 

Odpowiedzialność zawodowa

Art. 53. Członkowie izb lekarskich podlegają odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki lekarskiej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza, zwane dalej "przewinieniem zawodowym".

Art. 54. 1. Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy toczy się niezależnie od postępowania karnego lub postępowania dyscyplinarnego dotyczącego tego samego czynu.

2. Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy może być zawieszone do czasu ukończenia postępowania karnego lub dyscyplinarnego, o ile ich wynik może mieć wpływ na rozstrzygnięcie w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy.

Art. 55. 1. Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej obejmuje:

       1)  czynności sprawdzające;

       2)  postępowanie wyjaśniające;

       3)  postępowanie przed sądem lekarskim;

       4)  postępowanie wykonawcze.

2. Celem czynności sprawdzających jest wstępne zbadanie okoliczności koniecznych do ustalenia, czy istnieją podstawy do wszczęcia postępowania wyjaśniającego. W trakcie czynności sprawdzających nie przeprowadza się dowodu z opinii biegłego ani czynności wymagających spisania protokołu, z wyjątkiem możliwości przesłuchania w charakterze świadka osoby składającej skargę na lekarza.

3. Celem postępowania wyjaśniającego jest ustalenie, czy został popełniony czyn mogący stanowić przewinienie zawodowe, wyjaśnienie okoliczności sprawy, a w przypadku stwierdzenia znamion przewinienia zawodowego ustalenie obwinionego oraz zebranie, zabezpieczenie i w niezbędnym zakresie utrwalenie dowodów dla sądu lekarskiego.

Art. 56. 1. Stronami postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy są pokrzywdzony oraz lekarz, którego dotyczy postępowanie, lub obwiniony.

2. W postępowaniu przed sądem lekarskim stroną jest również rzecznik odpowiedzialności zawodowej.

3. W postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej zastępca rzecznika odpowiedzialności zawodowej wykonuje prawa i obowiązki rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

Art. 57. 1. Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przewinienie zawodowe.

2. Pokrzywdzony może ustanowić nie więcej niż dwóch pełnomocników spośród lekarzy, adwokatów lub radców prawnych.

3. W razie śmierci pokrzywdzonego jego prawa w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy, w tym prawo dostępu do informacji medycznej oraz dokumentacji medycznej, może wykonywać małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

4. W przypadku gdy organ prowadzący postępowanie dysponuje informacjami o osobach, o których mowa w ust. 3, powinien pouczyć o przysługujących uprawnieniach co najmniej jedną z nich.

5. Organ prowadzący postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy może ograniczyć pokrzywdzonemu dostęp do akt sprawy w zakresie przewidzianym w ustawach.

Art. 58. 1. Za obwinionego uważa się lekarza, wobec którego w toku postępowania wyjaśniającego rzecznik odpowiedzialności zawodowej wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutów lub przeciwko któremu skierował do sądu lekarskiego wniosek o ukaranie.

2. Obwiniony może ustanowić nie więcej niż dwóch obrońców spośród lekarzy, adwokatów lub radców prawnych.

3. W czasie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy, na uzasadniony wniosek obwinionego, właściwy sąd lekarski może ustanowić mu obrońcę z urzędu spośród lekarzy, adwokatów lub radców prawnych.

4. W przypadku gdy zachodzi uzasadniona wątpliwość co do poczytalności obwinionego i nie ma on obrońcy z wyboru, właściwy sąd lekarski ustanawia mu obrońcę z urzędu spośród lekarzy, adwokatów lub radców prawnych. W postępowaniu wyjaśniającym okręgowy sąd lekarski ustanawia obrońcę na wniosek rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

5. Jeżeli organ prowadzący postępowanie uzna za niezbędne ustanowienie obrońcy ze względu na okoliczności utrudniające obronę, właściwy sąd lekarski ustanawia obwinionemu obrońcę z urzędu spośród lekarzy, adwokatów lub radców prawnych.

Art. 59. 1. Organ prowadzący postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy przeprowadza dowody na wniosek stron albo z urzędu.

2. Jeżeli stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy wymaga wiadomości specjalnych, zasięga się opinii biegłego lub specjalisty.

3. W celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego obwinionego powołuje się dwóch biegłych lekarzy psychiatrów.

4. Nie stanowi naruszenia tajemnicy lekarskiej składanie przez lekarza zeznań i wyjaśnień w zakresie okoliczności objętych postępowaniem w trakcie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy.

Art. 60. 1. Jeżeli w postępowaniu w sprawie odpowiedzialności zawodowej lekarzy świadek, biegły lub specjalista bez usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie rzecznika odpowiedzialności zawodowej lub na rozprawę przed sądem lekarskim albo bezpodstawnie odmawia zeznań, rzecznik odpowiedzialności zawodowej lub sąd lekarski może zwrócić się do sądu rejonowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby wezwanej, o:

       1)  nałożenie kary za nieusprawiedliwione niestawiennictwo albo za odmowę zeznań;

       2)  przymusowe sprowadzenie świadka, biegłego lub specjalisty.

2. Świadek, biegły lub specjalista nie podlega karze, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli nie był uprzedzony o skutkach niestawiennictwa albo odmowy złożenia zeznań.

3. Świadek, biegły lub specjalista zamieszkały poza obszarem działania organu prowadzącego postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy może być, na wniosek tego organu, przesłuchiwany przez właściwy dla miejsca zamieszkania sąd lekarski.

4. Jeżeli świadek, biegły lub specjalista nie może stawić się z powodu przeszkody zbyt trudnej do usunięcia, sąd lekarski zleca jego przesłuchanie członkowi wyznaczonemu ze swojego składu. Strony mają prawo brać udział w tej czynności.

Art. 61. 1. Nie można pociągnąć do odpowiedzialności zawodowej obwinionego, dopóki popełnienie przewinienia zawodowego nie zostało udowodnione i stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lekarskiego.

2. Wszelkie wątpliwości, których w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy nie da się usunąć, należy tłumaczyć na korzyść obwinionego.

3. Organy prowadzące postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy kształtują swoje przekonanie na podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego.

Art. 62. Prawomocne rozstrzygnięcie sądu kształtujące prawo lub stosunek prawny jest wiążące dla organów prowadzących postępowanie z zakresu odpowiedzialności zawodowej.

Art. 63. Postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy nie wszczyna się, a wszczęte umarza, jeżeli:

       1)  czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia;

       2)  czyn nie stanowi przewinienia zawodowego albo ustawy stanowią, że sprawca nie popełnia przewinienia zawodowego;

       3)  obwiniony zmarł;

       4)  nastąpiło ustanie karalności;

       5)  postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone albo wcześniej wszczęte toczy się.

Art. 64. 1. Nie można wszcząć postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy, jeżeli od chwili popełnienia czynu upłynęły 3 lata.

2. Bieg przedawnienia do wszczęcia postępowania przerywa każda czynność rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

3. Karalność przewinienia zawodowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło 5 lat.

4. Jeżeli czyn, o którym mowa w ust. 1, stanowi jednocześnie przestępstwo, ustanie karalności przewinienia zawodowego następuje nie wcześniej niż ustanie karalności przestępstwa.

Art. 65. 1. W sprawach odpowiedzialności zawodowej członków organów izb lekarskich wymienionych w art. 21 pkt 2-5 i w art. 35 pkt 2-4 oraz zastępców okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej postępowanie prowadzi okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej wyznaczony przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

2. W sprawach odpowiedzialności zawodowej Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępców postępowanie prowadzi okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej wyznaczony przez Naczelny Sąd Lekarski.

Art. 66. 1. Jeżeli postępowanie wyjaśniające dotyczy lekarzy będących członkami różnych izb lekarskich, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wyznacza okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, właściwego do prowadzenia tego postępowania.

2. Rzecznik odpowiedzialności zawodowej, który wszczął postępowanie, zachowuje swoją właściwość przez cały okres trwania tego postępowania.

Art. 67. 1. Rzecznik odpowiedzialności zawodowej niezwłocznie po otrzymaniu informacji wskazującej na możliwość popełnienia przewinienia zawodowego jest obowiązany wydać postanowienie o wszczęciu bądź o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Postanowienie doręcza się stronom.

2. Jeżeli zachodzi potrzeba rzecznik odpowiedzialności zawodowej może zażądać uzupełnienia w określonym terminie danych zawartych w informacji lub dokonać sprawdzenia faktów w tym zakresie. W tym przypadku postanowienie o wszczęciu albo o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego należy wydać najpóźniej w terminie 3 miesięcy od otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1.

Art. 68. 1. Pokrzywdzonemu przysługuje zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego, a stronom - na postanowienie o jego umorzeniu. Uprawnionym do złożenia zażalenia przysługuje prawo przejrzenia akt.

2. Zażalenie wnosi się do właściwego okręgowego sądu lekarskiego, a w przypadku gdy postanowienie, o którym mowa w ust. 1, wydał Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej zażalenie wnosi się do Naczelnego Sądu Lekarskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpisu postanowienia.

Art. 69. 1. Właściwy okręgowy sąd lekarski może uchylić postanowienie, na które wniesiono zażalenie i przekazać postępowanie do dalszego prowadzenia przez:

       1)  tego samego rzecznika odpowiedzialności zawodowej;

       2)  wskazanego okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

2. Uchylając postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego albo odmowie jego wszczęcia, organ uchylający postanowienie wskazuje powody uchylenia, a w miarę potrzeby także okoliczności, które należy wyjaśnić, lub czynności, które należy przeprowadzić. Wskazania te są wiążące dla rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

Art. 70. 1. Naczelny Sąd Lekarski rozpoznaje zażalenie, o którym mowa w art. 68 ust. 2, w składzie trzyosobowym.

2. Naczelny Sąd Lekarski w wyniku rozpoznania zażalenia uchyla albo utrzymuje postanowienie w mocy.

3. Naczelny Sąd Lekarski, uchylając postanowienie, na które wniesiono zażalenie, przekazuje postępowanie do dalszego prowadzenia przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

4. Uchylając postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego albo odmowie jego wszczęcia, organ uchylający postanowienie wskazuje powody uchylenia, a w miarę potrzeby także okoliczności, które należy wyjaśnić, lub czynności, które należy przeprowadzić. Wskazania te są wiążące dla Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Art. 71. W toku postępowania wyjaśniającego rzecznik odpowiedzialności zawodowej powinien dążyć do szczegółowego wyjaśnienia sprawy. W tym celu może przesłuchiwać pokrzywdzonego i inne osoby w charakterze świadków, powoływać i przesłuchiwać biegłych lub specjalistów, jak również przeprowadzać inne dowody. W przypadkach niecierpiących zwłoki, w szczególności wtedy, gdy mogłoby to spowodować zatarcie śladów lub dowodów przewinienia zawodowego, rzecznik odpowiedzialności zawodowej może przesłuchać lekarza w charakterze obwinionego, przed wydaniem postanowienia o przedstawieniu zarzutów, jeżeli zachodzą warunki do sporządzenia takiego postanowienia.

Art. 72. 1. Jeżeli zebrany w postępowaniu wyjaśniającym materiał dowodowy wskazuje na fakt popełnienia przewinienia zawodowego, rzecznik odpowiedzialności zawodowej wydaje postanowienie o przedstawieniu lekarzowi zarzutów.

2. Zarzuty przedstawia się lekarzowi osobiście lub doręcza się na piśmie, informując go o przysługujących mu prawach, w tym o prawie do złożenia wyjaśnień.

Art. 73. 1. Jeżeli postępowanie wyjaśniające nie dostarczyło podstaw do sporządzenia wniosku o ukaranie, rzecznik odpowiedzialności zawodowej wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania bez konieczności uprzedniego zaznajomienia obwinionego z materiałami postępowania wyjaśniającego i bez postanowienia o zamknięciu postępowania.

2. Postanowienie o umorzeniu postępowania powinno zawierać wskazanie przyczyn umorzenia.

3. Jeżeli umorzenie następuje po wydaniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów, postanowienie o umorzeniu powinno zawierać także imię i nazwisko obwinionego oraz określenie zarzucanego mu czynu.

Art. 74. 1. Jeżeli istnieją podstawy do sporządzenia wniosku o ukaranie, rzecznik odpowiedzialności zawodowej zawiadamia obwinionego i jego obrońców o terminie końcowego zaznajomienia z materiałami postępowania wyjaśniającego wraz z pouczeniem o możliwości uprzedniego przejrzenia akt.

2. W terminie 14 dni od dnia zaznajomienia obwinionego z materiałami postępowania wyjaśniającego może on składać wnioski o uzupełnienie postępowania.

3. Termin zaznajomienia obwinionego z materiałami postępowania powinien być tak wyznaczony, aby od doręczenia zawiadomienia o nim obwinionemu i jego obrońcom upłynęło co najmniej 14 dni.

4. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo obwinionego lub jego obrońcy nie wstrzymuje dalszego postępowania.

5. Jeżeli nie zachodzi potrzeba uzupełnienia postępowania wyjaśniającego, rzecznik odpowiedzialności zawodowej wydaje postanowienie o jego zamknięciu.

6. Rzecznik odpowiedzialności zawodowej, w terminie 14 dni od dnia wydania postanowienia o zamknięciu postępowania wyjaśniającego, składa do sądu lekarskiego wniosek o ukaranie.

Art. 75. 1. Wniosek o ukaranie powinien zawierać:

       1)  imię i nazwisko oraz numer prawa wykonywania zawodu albo numer ograniczonego prawa wykonywania zawodu;

       2)  dokładne określenie zarzucanego przewinienia zawodowego, ze wskazaniem czasu, miejsca, sposobu i okoliczności jego popełnienia oraz skutków z niego wynikających;

       3)  imiona i nazwiska oraz adresy świadków, którzy mają być wezwani na rozprawę, jak również inne dowody;

       4)  uzasadnienie wniosku.

2. O skierowaniu wniosku do właściwego sądu lekarskiego rzecznik odpowiedzialności zawodowej zawiadamia pokrzywdzonego, obwinionego lekarza i właściwą okręgową radę lekarską.

Art. 76. 1. Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej powinno być zakończone w ciągu 6 miesięcy od dnia uzyskania informacji, o której mowa w art. 67 ust. 1.

2. W uzasadnionym przypadku Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej może przedłużyć okres postępowania wyjaśniającego na dalszy czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

3. W przypadku niezakończenia postępowania wyjaśniającego w terminie roku, akta sprawy przekazuje się Naczelnemu Sądowi Lekarskiemu, który może przedłużyć postępowanie wyjaśniające na dalszy czas określony.

4. Stronom przysługuje prawo złożenia do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej zażalenia na przewlekłość postępowania prowadzonego przez okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

5. Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, po otrzymaniu zażalenia na przewlekłość postępowania, może:

       1)  wydać postanowienie o przejęciu postępowania wyjaśniającego;

       2)  zażalenie oddalić;

       3)  przekazać postępowanie do dalszego prowadzenia przez tego samego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, ustalając wytyczne co do sposobu jego załatwienia, wraz z wyznaczeniem terminu załatwienia sprawy;

       4)  przekazać postępowanie do dalszego prowadzenia przez wskazanego okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

Art. 77. 1. W przypadku gdy zebrane dowody wskazują z dużym prawdopodobieństwem, że lekarz, którego dotyczy postępowanie, lub obwiniony popełnił ciężkie przewinienie zawodowe, a rodzaj tego przewinienia wskazuje, że wykonywanie przez obwinionego zawodu lekarza zagraża bezpieczeństwu pacjentów lub grozi popełnieniem kolejnego przewinienia zawodowego, sąd lekarski, na wniosek rzecznika odpowiedzialności zawodowej, wydaje postanowienie o tymczasowym zawieszeniu prawa wykonywania zawodu albo o ograniczeniu zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza przez obwinionego na okres do roku.

2. Postanowienie jest natychmiast wykonalne.

3. Obwiniony i jego obrońca mają prawo obecności na posiedzeniu sądu, którego przedmiotem jest wydanie postanowienia.

4. Postanowienie niezwłocznie przekazuje się przewodniczącemu właściwej okręgowej rady lekarskiej.

5. Jeżeli do upływu okresu zawieszenia albo ograniczenia, o których mowa w ust. 1, w sprawie zawieszonego lekarza nie zapadnie prawomocne orzeczenie sądu lekarskiego, sąd z urzędu bada zasadność dalszego tymczasowego zawieszenia albo ograniczenia.

6. Na postanowienie obwinionemu przysługuje zażalenie w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. Zażalenie wnosi się do Naczelnego Sądu Lekarskiego za pośrednictwem okręgowego sądu lekarskiego, który wydał postanowienie. Zażalenie nie wstrzymuje natychmiastowej wykonalności postanowienia.

Art. 78. 1. Sprawy w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy rozpoznają okręgowe sądy lekarskie i Naczelny Sąd Lekarski.

2. Właściwy do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji jest okręgowy sąd lekarski izby lekarskiej, której obwiniony jest członkiem w chwili wszczęcia postępowania.

3. Sprawy przeciwko członkom organów, o których mowa w art. 21 pkt 2-5 i w art. 35 pkt 2-5, oraz przeciwko zastępcom okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej i zastępcom Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej rozpoznaje okręgowy sąd lekarski wskazany przez Naczelny Sąd Lekarski.

4. Naczelny Sąd Lekarski:

       1)  rozpoznaje odwołania od orzeczeń okręgowych sądów lekarskich;

       2)  rozpoznaje zażalenia na postanowienie, o którym mowa w art. 77 ust. 1;

       3)  orzeka o wznowieniu postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy.

Art. 79. 1. Postępowanie przed sądem lekarskim odbywa się na rozprawie jawnej.

2. Sąd lekarski wyłącza jawność rozprawy, jeżeli jawność mogłaby:

       1)  naruszyć tajemnicę lekarską, o której mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

       2)  wywołać zakłócenie spokoju publicznego;

       3)  obrażać dobre obyczaje;

       4)  ujawnić okoliczności, które ze względu na ważny interes państwa powinny być zachowane w tajemnicy;

       5)  naruszyć ważny interes prywatny.

Art. 80. 1. Okręgowy sąd lekarski orzeka w składzie trzyosobowym.

2. Naczelny Sąd Lekarski orzeka w składzie pięcioosobowym.

Art. 81. Członkowie sądów lekarskich w zakresie orzekania podlegają przepisom powszechnie obowiązującego prawa.

Art. 82. 1. W razie stwierdzenia po rozpoczęciu przewodu sądowego okoliczności wymienionych w art. 63 ust. 1 pkt 3-5 sąd lekarski umarza postępowanie. W razie ujawnienia okoliczności wymienionych w art. 63 ust. 1 pkt 1 i 2 sąd lekarski wydaje orzeczenie uniewinniające obwinionego, chyba że obwiniony w chwili czynu był niepoczytalny i wtedy sąd lekarski umarza postępowanie.

2. Sąd lekarski może umorzyć postępowanie w przypadku przewinienia mniejszej wagi albo jeżeli orzeczenie wobec obwinionego kary byłoby oczywiście niecelowe ze względu na rodzaj i wysokość kary prawomocnie orzeczonej za ten sam czyn w innym postępowaniu przewidzianym przez ustawy, a interes pokrzywdzonego temu się nie sprzeciwia.

Art. 83. 1. Sąd lekarski może orzekać następujące kary:

       1)  upomnienie;

       2)  nagana;

       3)  kara pieniężna;

       4)  zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia na okres od roku do pięciu lat;

       5)  ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza na okres od sześciu miesięcy do dwóch lat;

       6)  zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od roku do pięciu lat;

       7)  pozbawienie prawa wykonywania zawodu.

2. Sąd lekarski, orzekając karę przewidzianą w ust. 1 pkt 5 lub 6, może dodatkowo orzec karę wymienioną w ust. 1 pkt 4.

Art. 84. W przypadku orzeczenia kary przewidzianej w art. 83 ust. 1 pkt 4-7, sąd lekarski może zarządzić opublikowanie orzeczenia w biuletynie okręgowej izby lekarskiej, której obwiniony jest członkiem.

Art. 85. 1. Karę pieniężną orzeka się na cel społeczny związany z ochroną zdrowia w wysokości od jednej trzeciej do czterokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, obowiązującego w chwili wydania orzeczenia w pierwszej instancji.

2. Karę pieniężną orzeka się samoistnie albo obok kar wymienionych w art. 83 ust. 1 pkt 4-6.

Art. 86. Orzekając karę ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza, sąd lekarski określa szczegółowo czynności, których lekarz nie może wykonywać.

Art. 87. 1. Zawieszenie prawa wykonywania zawodu orzeka się w miesiącach i latach.

2. Bieg kary rozpoczyna się z dniem uprawomocnienia się orzeczenia.

3. Na poczet kary zawieszenia prawa wykonywania zawodu zalicza się okres tymczasowego zawieszenia prawa wykonywania zawodu.

4. Na poczet kary ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza zalicza się okres tymczasowego ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza.

Art. 88. 1. Ogłoszenie orzeczenia sądu lekarskiego jest jawne.

2. Po ogłoszeniu orzeczenia przewodniczący składu orzekającego przytacza ustnie jego główne motywy.

Art. 89. 1. Orzeczenie sądu lekarskiego powinno zawierać:

       1)  oznaczenie sądu lekarskiego, który je wydał, oraz sędziów, rzecznika odpowiedzialności zawodowej i protokolanta;

       2)  datę oraz miejsce rozpoznania sprawy i wydania orzeczenia;

       3)  imię, nazwisko oraz inne dane określające tożsamość obwinionego;

       4)  przytoczenie opisu i kwalifikacji prawnej czynu, którego popełnienie rzecznik odpowiedzialności zawodowej zarzucił obwinionemu;

       5)  rozstrzygnięcie sądu lekarskiego;

       6)  uzasadnienie.

2. Orzeczenie skazujące powinno ponadto zawierać:

       1)  dokładne określenie przypisanego obwinionemu czynu oraz jego kwalifikację prawną;

       2)  rozstrzygnięcie co do kary, a w razie potrzeby co do zaliczenia na jej poczet tymczasowego zawieszenia w prawie wykonywania zawodu albo tymczasowego ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza.

3. Uzasadnienie powinno zawierać:

       1)  wskazanie, jakie fakty sąd lekarski uznał za udowodnione lub nieudowodnione, na jakich w tej mierze oparł się dowodach i dlaczego nie uznał dowodów przeciwnych;

       2)  wskazanie podstawy prawnej orzeczenia;

       3)  przytoczenie okoliczności, które sąd lekarski miał na względzie przy wymiarze kary.

4. Orzeczenie sądu lekarskiego powinno zawierać także postanowienie o kosztach postępowania. W razie ukarania obwinionego ponosi on koszty postępowania, chyba że sąd lekarski postanowi inaczej. W razie uniewinnienia obwinionego lub umorzenia postępowania koszty postępowania ponosi Skarb Państwa.

5. Orzeczenie sądu lekarskiego wraz z pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia odwołania sąd lekarski doręcza stronom w terminie 30 dni od dnia jego ogłoszenia, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2.

6. Obwinionemu przysługuje zażalenie na postanowienie o kosztach postępowania w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Zażalenie wnosi się do sądu lekarskiego, który wydał orzeczenie.

Art. 90. 1. Od orzeczenia okręgowego sądu lekarskiego stronom przysługuje odwołanie do Naczelnego Sądu Lekarskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia.

2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem sądu lekarskiego, który wydał zaskarżone orzeczenie.

3. Cofnięcie odwołania przez składającą je stronę przed rozpoczęciem rozprawy odwoławczej wiąże Naczelny Sąd Lekarski, który pozostawia odwołanie bez rozpoznania, o ile nie zachodzą przesłanki z art. 439 § 1 pkt 1 i 2 oraz 5-10 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.11)).

Art. 91. 1. Odwołanie co do winy uważa się za zwrócone przeciwko całości orzeczenia.

2. Odwołanie co do kary uważa się za zwrócone przeciwko całości rozstrzygnięcia o karze.

Art. 92. 1. Naczelny Sąd Lekarski utrzymuje w mocy, uchyla albo zmienia orzeczenie okręgowego sądu lekarskiego.

2. Naczelny Sąd Lekarski nie może uznać winnym lub wymierzyć kary obwinionemu, który został uniewinniony przez okręgowy sąd lekarski lub co do którego postępowanie umorzono.

Art. 93. Jeżeli rzecznik odpowiedzialności zawodowej lub sąd lekarski uzna, że przyczyną popełnienia przez lekarza przewinienia zawodowego było jego niedostateczne przygotowanie zawodowe lub stan zdrowia, występuje do właściwej okręgowej rady lekarskiej z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania przewidzianego w art. 11 lub 12 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Art. 94. 1. Orzeczenia Naczelnego Sądu Lekarskiego kończące postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy są prawomocne z chwilą ogłoszenia.

2. Orzeczenie Naczelnego Sądu Lekarskiego doręcza się stronom w terminie 2 miesięcy od dnia jego ogłoszenia.

Art. 95. 1. Od prawomocnego orzeczenia sądu lekarskiego kończącego postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy, stronom, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i Prezesowi Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje kasacja do Sądu Najwyższego w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia orzeczenia.

2. Strona, która nie zaskarżyła orzeczenia sądu lekarskiego pierwszej instancji, nie może wnieść kasacji od orzeczenia sądu odwoławczego, jeżeli orzeczenie sądu pierwszej instancji utrzymano w mocy lub zmieniono na jej korzyść.

3. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy uchybień wymienionych w art. 439 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.

4. Kasację w stosunku do tego samego obwinionego i od tego samego orzeczenia każdy uprawniony może wnieść tylko raz.

Art. 96. 1. Kasacja może być wniesiona z powodu uchybień wymienionych w art. 439 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego lub innego rażącego naruszenia prawa. Kasacja może być wniesiona również z powodu niewspółmierności kary.

2. Niedopuszczalne jest uwzględnienie kasacji na niekorzyść obwinionego wniesionej po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.

Art. 97. Strony, minister właściwy do spraw zdrowia i Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej wnoszą kasację do Sądu Najwyższego za pośrednictwem Naczelnego Sądu Lekarskiego.

Art. 98. 1. W kasacji należy podać, na czym polega zarzucane uchybienie.

2. Kasacja wnoszona przez stronę powinna być sporządzona i podpisana przez obrońcę będącego adwokatem albo radcą prawnym albo pełnomocnika będącego adwokatem albo radcą prawnym.

Art. 99. Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy zakończone prawomocnym orzeczeniem sądu lekarskiego wznawia się, jeżeli:

       1)  w związku z postępowaniem dopuszczono się przestępstwa, a istnieje uzasadniona podstawa do przyjęcia, że mogło to mieć wpływ na treść orzeczenia;

       2)  po wydaniu orzeczenia ujawnią się nowe fakty lub dowody nieznane przedtem sądowi lekarskiemu, wskazujące na to, że:

a)  obwiniony nie popełnił czynu albo czyn jego nie stanowił przewinienia zawodowego lub nie podlegał karze,

b)  sąd lekarski umorzył postępowanie błędnie przyjmując popełnienie przez obwinionego zarzucanego mu czynu.

Art. 100. Postępowanie przed sądem lekarskim zakończone prawomocnym orzeczeniem można wznowić w wypadku uchylenia lub istotnej zmiany treści prawomocnego wyroku lub orzeczenia, z powodu którego zostało ono umorzone w trybie art. 82 ust. 2.

Art. 101. Czyn, o którym mowa w art. 99 pkt 1, musi być ustalony prawomocnym wyrokiem skazującym, chyba że orzeczenie takie nie może zapaść z powodu przyczyn wymienionych w art. 17 § 1 pkt 3-11 lub w art. 22 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.

Art. 102. 1. Wznowienie postępowania może nastąpić na wniosek strony lub z urzędu.

2. Postępowanie wznawia się z urzędu tylko w razie ujawnienia się jednego z uchybień wymienionych w art. 439 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.

3. Wznowienie nie może nastąpić z przyczyn wymienionych w ust. 2, jeżeli były one przedmiotem rozpoznania w trybie kasacji.

4. Niedopuszczalne jest wznowienie postępowania z urzędu na niekorzyść obwinionego po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.

Art. 103. 1. W sprawie wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem okręgowego sądu lekarskiego lub Naczelnego Sądu Lekarskiego orzeka w innym składzie sąd lekarski, który wydał orzeczenie kończące prawomocnie postępowanie.

2. W kwestii wznowienia postępowania sąd lekarski orzeka na posiedzeniu bez udziału stron, chyba że przewodniczący sądu lub sąd postanowi inaczej.

Art. 104. Wniosek o wznowienie postępowania powinien być sporządzony i podpisany przez adwokata. Do wniosku dołącza się odpowiednią liczbę jego odpisów dla stron postępowania.

Art. 105. 1. Na postanowienie oddalające wniosek o wznowienie postępowania lub pozostawiające go bez rozpoznania przysługuje zażalenie do Naczelnego Sądu Lekarskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia, z tym że zażalenie na postanowienie Naczelnego Sądu Lekarskiego rozpoznaje ten sąd w innym składzie.

2. Orzekając o wznowieniu postępowania, okręgowy sąd lekarski uchyla zaskarżone orzeczenie i ponownie rozpatruje sprawę w innym składzie, a Naczelny Sąd Lekarski uchyla zaskarżone orzeczenie i przekazuje sprawę właściwemu okręgowemu sądowi lekarskiemu do ponownego rozpoznania. Od orzeczenia o wznowieniu postępowania środek odwoławczy nie przysługuje.

3. Uchylając zaskarżone orzeczenie, sąd lekarski może uniewinnić obwinionego, jeżeli nowe fakty lub dowody wskazują na to, że orzeczenie to jest oczywiście niesłuszne, albo też postępowanie umorzyć.

Art. 106. 1. Lekarzowi, który w wyniku wznowienia postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy lub kasacji został uniewinniony, przysługuje odszkodowanie za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, na skutek wykonania względem niego w całości lub w części kary, która została zmieniona albo uchylona w wyniku wznowienia postępowania lub kasacji.

2. Roszczenia przysługują w stosunku do okręgowej izby lekarskiej, której obwiniony był członkiem w momencie ukarania.

3. W sprawach roszczeń orzeka sąd powszechny.

4. Roszczenia ulegają przedawnieniu z upływem roku od dnia uprawomocnienia się orzeczenia wydanego w wyniku wznowienia postępowania.

Art. 107. Prawomocne orzeczenie sądu lekarskiego przewodniczący tego sądu doręcza:

       1)  prezesowi właściwej okręgowej rady lekarskiej do wykonania;

       2)  stronom, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i Prezesowi Naczelnej Rady Lekarskiej.

Art. 108. 1. Lekarz zawieszony w prawie wykonywania zawodu nie może wykonywać zawodu w żadnej formie.

2. Prawomocne orzeczenie kary wymienionej w art. 83 ust. 1 pkt 6 i 7 stanowi podstawę do rozwiązania bez wypowiedzenia umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej, na podstawie której lekarz wykonuje zawód.

3. (5) Po otrzymaniu prawomocnego orzeczenia sądu lekarskiego, o którym mowa w ust. 2, prezes właściwej okręgowej rady lekarskiej zawiadamia ukaranego lekarza o skreśleniu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w wykonaniu orzeczenia sądu lekarskiego.

Art. 109. Na wniosek obwinionego lekarza prawomocne orzeczenie uniewinniające go w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy podlega opublikowaniu w biuletynie okręgowej izby lekarskiej, której lekarz jest członkiem, na jej koszt.

Art. 110. 1. Naczelna Rada Lekarska prowadzi Rejestr Ukaranych Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej "Rejestrem Ukaranych Lekarzy". Rejestr jest jawny dla osób i podmiotów, które wykażą interes prawny.

2. Rejestr Ukaranych Lekarzy zawiera następujące dane:

       1)  numer wpisu;

       2)  datę wpisu;

       3)  nazwisko lekarza;

       4)  imię lekarza;

       5)  drugie imię lekarza;

       6)  datę urodzenia lekarza;

       7)  miejsce urodzenia lekarza;

       8)  imię ojca lekarza;

       9)  imię matki lekarza;

       10) oznaczenie orzeczenia;

       11) datę orzeczenia;

       12) rodzaj orzeczonej kary;

       13) numer prawa wykonywania zawodu;

       14) numer rejestru w okręgowej izbie lekarskiej;

       15) nazwę orzekającego sądu lekarskiego;

       16) datę wykonania kary;

       17) datę zatarcia kary;

       18) adnotację o postanowieniach wydanych w trybie art. 77.

3. Zatarcie kary następuje z urzędu:

       1)  po upływie roku od daty uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu karą wymienioną w art. 83 ust. 1 pkt 1;

       2)  po upływie trzech lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu karą wymienioną w art. 83 ust. 1 pkt 2;

       3)  po upływie trzech lat od dnia wykonania orzeczenia o ukaraniu karą wymienioną w art. 83 ust. 1 pkt 3-5;

       4)  po upływie pięciu lat od dnia wykonania orzeczenia o ukaraniu karą wymienioną w art. 83 ust. 1 pkt 6.

4. Jeżeli lekarz przed upływem okresu wymaganego do zatarcia kary zostanie ponownie ukarany, jest dopuszczalne tylko jednoczesne zatarcie wszystkich kar.

5. Kara pozbawienia prawa wykonywania zawodu nie ulega zatarciu.

6. Zatarcie kary następuje przez usunięcie z Rejestru Ukaranych Lekarzy wzmianki o ukaraniu.

Art. 111. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia:

       1)  sposób i tryb prowadzenia Rejestru Ukaranych Lekarzy,

       2)  sposób i tryb wykonania prawomocnych orzeczeń sądów lekarskich

- kierując się potrzebą respektowania praw uczestników postępowania, specyfiką, złożonością i czasochłonnością postępowań w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej.

informacje o jednostce

akty wykonawcze z Dz.U. i M.P.

Art. 112. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej stosuje się odpowiednio przepisy:

       1)  ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego dotyczące postępowania uproszczonego; nie stosuje się przepisów o oskarżycielu prywatnym, powodzie cywilnym, przedstawicielu społecznym, o postępowaniu przygotowawczym oraz środkach przymusu, z wyjątkiem przepisów o karze pieniężnej;

       2)  rozdziałów I-III i art. 53 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.

Rozdział 6 

Postępowanie mediacyjne

Art. 113. 1. Rzecznik odpowiedzialności zawodowej w czasie postępowania wyjaśniającego albo sąd lekarski w czasie postępowania przed sądem lekarskim może z inicjatywy lub za zgodą stron skierować sprawę do postępowania mediacyjnego między pokrzywdzonym i obwinionym.

2. Postępowanie mediacyjne nie powinno trwać dłużej niż 2 miesiące, a jego okresu nie wlicza się do czasu trwania postępowania wyjaśniającego.

3. Rada lekarska wybiera na okres jednej kadencji godnego zaufania lekarza, który pełni w izbie lekarskiej funkcję mediatora. Mediatorem nie może być rzecznik odpowiedzialności zawodowej, jego zastępca oraz członek sądu lekarskiego.

4. Postępowanie mediacyjne jest prowadzone we właściwej terenowo izbie lekarskiej. Jeżeli zachodzą okoliczności określone w art. 40-42 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego w stosunku do mediatora lub jeżeli pokrzywdzony lub obwiniony wnioskuje o wyznaczenie innego mediatora, postępowanie jest prowadzone w izbie lekarskiej wskazanej przez organ kierujący sprawę do postępowania mediacyjnego.

5. Mediator sporządza, po przeprowadzeniu postępowania mediacyjnego, sprawozdanie z jego przebiegu i wyników, które dołącza się do akt sprawy.

6. Do postępowania mediacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego dotyczące postępowania mediacyjnego.

Rozdział 7 

Majątek i gospodarka finansowa

Art. 114. 1. Majątek izb lekarskich stanowią środki finansowe oraz ruchomości i nieruchomości.

2. Majątek izb lekarskich powstaje:

       1)  ze składek członkowskich;

       2)  z zapisów, darowizn i dotacji;

       3)  z wpływów z działalności gospodarczej;

       4)  z innych wpływów.

3. Majątkiem izby lekarskiej zarządza właściwa rada lekarska.

Art. 115. 1. Izby lekarskie otrzymują z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia, środki finansowe, na pokrycie kosztów czynności administracyjnych związanych z realizacją zadań, o których mowa w art. 5 pkt 3-6 i 11, oraz czynności, których wykonywanie na podstawie odrębnych przepisów zostało przekazane izbom lekarskim.

2. Koszty, o których mowa w ust. 1, w przypadku Wojskowej Izby Lekarskiej, są pokrywane z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.

3. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania kosztów i tryb przekazywania izbom lekarskim środków finansowych, o których mowa w ust. 1, kierując się ponoszonymi przez izby lekarskie kosztami oraz potrzebą sprawnego wykonywania zadań przekazanych izbom lekarskim.

informacje o jednostce

akty wykonawcze z Dz.U. i M.P.

akty wykonawcze z dzienników resortowych

Art. 116. Nieopłacone w terminie składki członkowskie i koszty postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Rozdział 8 

Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

Art. 117. W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.12)) wprowadza się następujące zmiany:

       1)  w art. 9 ust. 14 otrzymuje brzmienie:

"14.    Do lekarza, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 31 i 45 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708).";

       2)  po art. 48 dodaje się art. 48a i 48b w brzmieniu:

"Art. 48a. 1.      Lekarz wykonujący zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1)    w zakładzie opieki zdrowotnej,

2)    w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub grupowej praktyki lekarskiej

- podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych.

2.    Przepis ust. 1 nie narusza przepisów art. 120 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

3.    Spełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, ustala się na podstawie polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, potwierdzającego zawarcie umowy tego ubezpieczenia, wystawionego przez zakład ubezpieczeń.

4.    Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy czynności zawodowych, których obowiązek ubezpieczenia wynika z przepisów o zakładach opieki zdrowotnej oraz przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Art. 48b.      Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 48a, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc pod uwagę specyfikę wykonywanego zawodu oraz zakres wykonywanych czynności.".

Art. 118. 1. Naczelna Izba Lekarska działająca przed dniem wejścia w życie ustawy staje się Naczelną Izbą Lekarską w rozumieniu ustawy.

2. Organy Naczelnej Izby Lekarskiej działające przed dniem wejścia w życie ustawy stają się organami Naczelnej Izby Lekarskiej w rozumieniu ustawy. Kadencja tych organów liczy się od dnia ich wyboru na podstawie dotychczasowych przepisów.

3. Zastępcy Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej działający przed dniem wejścia w życie ustawy stają się Zastępcami Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w rozumieniu ustawy i pełnią funkcję do dnia wyboru Zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej na podstawie ustawy.

4. Uchwały podjęte przez organy Naczelnej Izby Lekarskiej działające przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują moc.

5. Rejestry prowadzone przez organy Naczelnej Izby Lekarskiej przed dniem wejścia w życie ustawy stają się odpowiednio rejestrami, o których mowa w ustawie.

6. Sprawy prowadzone przez organy Naczelnej Izby Lekarskiej wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy prowadzone są przez właściwy organ Naczelnej Izby Lekarskiej w rozumieniu ustawy, w trybie i na zasadach określonych w ustawie.

7. Przepisy ustawy stosuje się do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy prawomocnym orzeczeniem w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy, o ile przepisy dotychczasowe nie są dla obwinionego względniejsze.

8. Czynności w sprawach, o których mowa w ust. 7, dokonane na podstawie przepisów dotychczasowych są skuteczne.

Art. 119. Wojskowa Izba Lekarska działająca przed dniem wejścia w życie ustawy staje się Wojskową Izbą Lekarską w rozumieniu ustawy. Przepisy art. 118 ust. 2-8 stosuje się.

Art. 120. 1. Okręgowe izby lekarskie działające przed dniem wejścia w życie ustawy stają się okręgowymi izbami lekarskimi w rozumieniu ustawy.

2. Członkowie okręgowych izb lekarskich działających przed dniem wejścia w życie ustawy stają się członkami okręgowych izb lekarskich działających na podstawie ustawy.

3. Do okręgowych izb lekarskich stosuje się art. 118 ust. 2-8.

Art. 121. 1. Okręgowe izby lekarskie są następcą prawnym działających do 1950 r. okręgowych izb lekarskich oraz okręgowych izb lekarsko-dentystycznych i są uprawnione, jeżeli nie narusza to ujawnionego w księdze wieczystej prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego osób trzecich, do występowania o zwrot nieruchomości stanowiących w podanym okresie własność tych podmiotów.

2. Okręgowa izba lekarska występuje o zwrot nieruchomości, jeżeli nieruchomość jest niezbędna dla wykonywania jej zadań.

3. Stwierdzenie, że okręgowa izba lekarska jest następcą prawnym właściciela nieruchomości, w rozumieniu ust. 1, oraz orzeczenie o zwrocie na rzecz okręgowej izby lekarskiej nieruchomości następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez wojewodę.

4. Ostateczna decyzja wojewody, o której mowa w ust. 3, stanowi podstawę wpisu w księdze wieczystej.

5. Wnioski o wszczęcie postępowania zgłasza się do dnia 31 grudnia 2012 r.

Art. 122. Traci moc ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158, z późn. zm.13)).

Art. 123. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

 
 
Zmodyfikowany przez: Wiktor Wołodkowicz
Data modyfikacji: 01.03.2012 14:53:25
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
(Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw)
Sprawy są przyjmowane na piśmie:
 • za pośrednictwem poczty,
 • drogą elektroniczną,
 • faxem lub
 • składane bezpośrednio w siedzibie lub delegaturach Dolnośląskiej Izby Lekarskiej.
W zakresie zadań zleconych Izbie przez admininstrację państwową sprawy załatwiane są w trybie Kodeksu Postępowania Administracyjnego i w formie decyzji administracyjnej (między innymi zezwolenie na wykonywanie indywidualnej, indywidualnej specjalistycznej, grupowej praktyki lekarskiej, przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza stomatologa, skierowanie na staż podyplomowy).

W zakresie odpowiedzialności zawodowej lekarzy sprawy załatwiane są:
 • w oparciu o przepisy Ustawy o izbach lekarskich z dnia 17 maja 1989 roku (Dz. U. z dnia 26 maja 1989 r.) z późniejszymi zmianami
 • w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy (1990, Dz. U. 69, poz. 406)
 • w oparciu o przepisy Kodeksu Postępowania Karnego.
Wydawane są postanowienia (Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej) oraz orzeczenia (Sąd lekarski).


USTAWA
z dnia 17 maja 1989 r.

o izbach lekarskich

<>Rozdział I
Przepisy ogólne

Art. 1.

 1. <><>Tworzy się samorząd lekarzy.
 2. <><>Samorząd lekarzy jest niezależny w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko przepisom ustawy.
 3. Jednostkami organizacyjnymi samorządu lekarzy posiadającymi osobowość prawną są: Naczelna Izba Lekarska i okręgowe izby lekarskie.
<>
<> Art. 2.
 1. Siedzibą Naczelnej Izby Lekarskiej i jej organów jest miasto stołeczne Warszawa.
 2. skreślony
 3. Obszar działania poszczególnych okręgowych izb lekarskich, ich liczbę i siedziby ustala Naczelna Rada Lekarska na wniosek zjazdów okręgowych, uwzględniając zasadniczy podział terytorialny państwa.
 4. Wojskowa Izba Lekarska ma uprawnienia i obowiązki okręgowej izby lekarskiej i działa na terenie całego kraju.
<> Art. 3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o lekarzu, należy przez to rozumieć również lekarza stomatologa.

<> Rozdział II
Zadania i zasady działania samorządu lekarzy

Art. 4.

 1. zadaniem samorządu lekarzy jest w szczególności:
  1) sprawowanie pieczy i nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza,
  2) ustanawianie obowiązujących wszystkich lekarzy zasad etyki i deontologii zawodowej oraz dbałość o ich przestrzeganie,
  3) reprezentowanie i ochrona zawodu lekarza,
  4) integrowanie środowiska lekarskiego,
  5) zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowotności społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia,
  6) współpraca z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą,
  7) prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla lekarzy i ich rodzin,
  8) zarządzanie majątkiem i działalnością gospodarczą izb lekarskich,
  9) wykonywanie innych zasad określonych odrębnymi przepisami.
 2. Zadania określone w ust. 1 samorząd lekarzy wykonuje w szczególności przez:
  1) przyznawanie prawa wykonywania zawodu lekarza i prowadzenie rejestru lekarzy,
  2) negocjowanie warunków pracy i płac,
  3) sprawowanie orzecznictwa w przedmiocie orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu lekarza,
  4) współdziałanie w sprawach doskonalenia zawodowego lekarzy,
  5) przewodniczenie komisjom konkursowym w konkursach na stanowisko ordynatora i uczestnictwo w konkursach na inne kierownicze stanowiska w służbie zdrowia,
  6) opiniowanie projektów ustaw dotyczących ochrony zdrowia i przepisów dotyczących wykonywania zawodu lekarza bądź występowanie o ich wydanie,
  7) opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia przed i podyplomowego lekarzy i w innych zawodach medycznych,
  8) prowadzenie badań dotyczących ochrony zdrowia i wykonywania zawodu lekarza,
  9) sprawowanie sądownictwa lekarskiego w zakresie odpowiedzialności zawodowej lekarzy oraz sądownictwa polubownego,
  10) występowanie w obronie interesów indywidualnych i zbiorowych członków samorządu lekarzy,
  11) współdziałanie z organami administracji publicznej, organizacjami politycznymi, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi w sprawach dotyczących ochrony zdrowia ludności i warunków wykonywania zawodu lekarza.

Art. 5.

Uprawnienia samorządu lekarzy wymienione w art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 10 nie naruszają uprawnień związków zawodowych wynikających z ustawy o związkach zawodowych i Kodeksu pracy.

<>
Art. 6.

skreślony

<>
Art. 7.
 1. Kadencja organów izb lekarskich trwa 4 lata.
 2. Tę samą funkcję w organach izb lekarskich można pełnić nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie kadencje.
 3. Wybory do organów izb lekarskich odbywają się w głosowaniu tajnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów.
 4. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izb lekarskich, z wyłączeniem lekarzy zawieszonych w prawie wykonywania zawodu.
 5. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom izb lekarskich, z wyłączeniem lekarzy ukaranych karą wymienioną w art. 42 ust. 1 pkt. 2 i 3.
 6. Na członków sądów lekarskich mogą kandydować lekarze wykonujący zawód nieprzerwanie co najmniej od 7 lat.
<>
Art. 8.
<>
Mandat członka organu izby lekarskiej wygasa wskutek:
1) śmierci,
2) zrzeczenia się mandatu,
3) skreślenia z listy członków izby lekarskiej,
4) odwołania przez organ, który dokonał wyboru,
5) utraty obywatelstwa polskiego,
6) ukarania prawomocnym orzeczeniem sądu lekarskiego karami określonymi w art. 42 ust. 1 pkt 3 i 4,
7) skazania prawomocnym wyrokiem na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych lub zakazu wykonywania zawodu lekarza.
<>
Art. 9.

Uchwały organów samorządu lekarzy podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków danego organu.

<>
Art. 10.
 1. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej może zaskarżyć do Sądu Najwyższego sprzeczną z prawem uchwałę organu okręgowej izby lekarskiej lub Naczelnej Izby Lekarskiej pod zarzutem niezgodności z prawem. Sąd Najwyższy utrzymuje zaskarżoną uchwałę w mocy bądź ją uchyla.
 2. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej może zwrócić się do Krajowego Zjazdu Lekarzy, lub do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie uchwały w sprawie należącej do właściwości samorządu lekarzy.
 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien rozpatrzyć najbliższy Krajowy Zjazd Lekarzy, a Naczelna Rada Lekarska - w terminie miesiąca od dnia jego wpływu.
<>
Art. 11.

Naczelna Izba Lekarska i okręgowe izby lekarskie mają prawo używania pieczęci urzędowej.

<>
Rozdział 3

Prawa i obowiązki członków

Art. 12.

 1. Na listę członków okręgowej izby lekarskiej wpisuje się lekarzy spełniających łącznie następujące warunki:
  1) posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza,
  2) zamierzających wykonywać lub wykonujących zawód na obszarze działania izby.
 2. Lekarzy spełniających warunki określone w ust. 1 pkt 1, lecz nie wykonujących zawodu, wpisuje się na listę na ich wniosek.
 3. W razie wykonywania zawodu na obszarze działania dwóch lub więcej okręgowych izb lekarskich, lekarz podlega wpisowi na listę członków wybranej przez siebie izby.
<>
Art. 13.
<>Skreślenie z listy członków okręgowej izby lekarskiej następuje wskutek:
<>
<>1) śmierci,
2) pozbawienia prawa wykonywania zawodu: - z mocy orzeczenia sądu lekarskiego lub wyroku sądowego,
- z powodu niezdolności do wykonywania zawodu,
3) zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu,
4) przeniesienia na teren innej izby.
<>
Art. 14.
 1. Do uchwał samorządu lekarzy w sprawach stwierdzania prawa wykonywania zawodu bądź jego pozbawiania z powodu niezdolności do wykonywania zawodu stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego odnoszące się do decyzji administracyjnych.
 2. Na uchwałę, o której mowa w ust. 1, służy zainteresowanemu skarga do sądu administracyjnego.
 3. Minister właściwy do spraw zdrowia może zaskarżyć do sądu administracyjnego prawomocną uchwałę organu samorządu lekarzy w sprawach, o których mowa w ust. 1.
<>
Art. 15.
<>Członkowie samorządu lekarzy obowiązani są przestrzegać:
<>
<>1) zasad etyki i deontologii oraz innych przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza,
2) uchwał władz i organów samorządu lekarzy.
<>
Art. 16.
<>Członkowie samorządu lekarzy mają prawo:
<>
<>1) wybierać i być wybieranymi do organów samorządu lekarzy, zzastrzeżeniem art. 7 ust. 4 i 5,
2) korzystać z pomocy izb lekarskich w zakresie rozwijania kwalifikacji zawodowych oraz zapewnienia właściwych warunków wykonywania zawodu,
3) korzystać z ochrony i pomocy prawnej organów izb lekarskich,
4) korzystać ze świadczeń instytucji izb lekarskich i działalności samopomocowej.
<>
Art. 17.
 1. skreślony
 2. Na wniosek okręgowej lub Naczelnej Rady Lekarskiej pracodawca obowiązany jest zwolnić od pracy pracownika pełniącego określoną funkcję z wyboru w organach izb lub wykonującego czynności na rzecz izby, bez prawa do wynagrodzenia.
 3. Izby lekarskie określają zasady i tryb zwrotu kosztów podróży oraz innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez członków samorządu w związku z wykonywaniem czynności na rzecz izb.
<>
Art. 18.
 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę lekarzowi pełniącemu funkcję z wyboru w organach izb lekarskich, o których mowa w art. 20 pkt 2 - 5 oraz w art. 31, w czasie jej pełnienia, bez uzyskania zgody właściwej rady lekarskiej.
 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadkach określonych w art. 40 Kodeksu pracy.
 3. Pracodawca nie może wypowiedzieć lekarzowi, o którym mowa w ust. 1, warunków pracy i płacy na jego niekorzyść, chyba że zachodzą przyczyny określone w art. 43 Kodeksu pracy.
<>
Rozdział 4

Okręgowe Izby Lekarskie

Art. 19.

Okręgową izbę lekarską stanowią lekarze wpisani na listę jej członków.

<>
Art. 20.
<>
Organami okręgowej izby lekarskiej są:

<>
<>1) okręgowy zjazd lekarzy,
2) okręgowa rada lekarska,
3) okręgowa komisja rewizyjna,
4) okręgowy sąd lekarski,
5) okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej.
<>
Art. 21
 1. Najwyższą władzą okręgowej izby lekarskiej jest okręgowy zjazd lekarzy. W zjeździe uczestniczą członkowie okręgowych izb lekarskich poprzez swoich delegatów$ a także z głosem doradczym - nie będący delegatami członkowie ustępujących organów okręgowej izby lekarskiej.
 2. Delegatów wybiera się na zebraniach zwołanych w poszczególnych rejonach, obejmujących części obszaru działania izby. Zasady podziału izby na rejony ustala okręgowa izba lekarska.
 3. Mandat delegata trwa 4 lata.
<>
Art. 22.
 1. Okręgowa rada lekarska zwołuje co roku okręgowy zjazd lekarzy, a co cztery lata - zjazd sprawozdawczo - wyborczy.
 2. Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy zwołuje okręgowa rada lekarska:
  1) z własnej inicjatywy,
  2) na wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej,
  3) na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej,
  4) na wniosek co najmniej 1/3 członków okręgowej izby lekarskiej.
 3. Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy powinien być zwołany w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku w sprawie jego zwołania.
 4. Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.
<>
Art. 23.
<>Okręgowy zjazd lekarzy w szczególności:
<>1) podejmuje uchwały w sprawach objętych zakresem działania izby,
2) ustala zasady gospodarki finansowej izby oraz uchwala budżet izby,
3) rozpatruje i zatwierdza roczne i kadencyjne sprawozdania okręgowej rady lekarskiej, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu lekarskiego i okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej,
4) ustala organizację organów izby i tryb ich działania,
5) ustala liczbę członków organów izby i zastępców okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej,
6) dokonuje wyboru przewodniczącego i członków okręgowej rady lekarskiej, członków okręgowej komisji rewizyjnej, członków okręgowego sądu lekarskiego oraz okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej i jego zastępców,
7) dokonuje wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy.
<>
Art. 24.
 1. Okręgowa rada lekarska wybiera spośród swoich członków prezydium. Prezydium okręgowej rady lekarskiej stanowią: przewodniczący oraz wybrani przez radę jego zastępcy, sekretarz, skarbnik i członkowie.
 2. Prezydium okręgowej rady lekarskiej działa w imieniu rady w sprawach określonych uchwałą rady.
<>
Art. 25.
<>Okręgowa rada lekarska kieruje działalnością izby w okresie pomiędzy okręgowymi zjazdami lekarzy, a w szczególności:
<>1) przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza stomatologa albo ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza stomatologa,
1a) prowadzi okręgowy rejestr lekarzy,
1b) wykonuje zadania i czynności określone w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 3-9 oraz ust. 2 pkt 2-8, 10 i 11,
2) wykonuje uchwały okręgowego zjazdu lekarzy,
3) sporządza sprawozdania z wykonania budżetu,
4) składa przed okręgowym zjazdem lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności,
5) prowadzi bieżące sprawy izby,
6) wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę Lekarską.
<>
Art. 26

Przewodniczącemu okręgowej komisji rewizyjnej, przewodniczącemu okręgowego sądu lekarskiego oraz okręgowemu rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej służy prawo do udziału w posiedzeniach okręgowej rady lekarskiej i jej prezydium.

<>
Art. 27.
<>Okręgowa komisja rewizyjna:
<>1) kontroluje działalność finansową i gospodarczą izby,
2) przedstawia sprawozdania z działalności kontrolnej okręgowemu zjazdowi lekarzy,
3) występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium okręgowej radzie lekarskiej.
<>
Art. 28.
<>Okręgowy sąd lekarski:
<>1) rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy oraz sprawuje sądownictwo polubowne,
2) składa roczne i kadencyjne sprawozdania okręgowemu zjazdowi lekarzy.
<>
Art. 29.

Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej prowadzi postępowanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy.

<>
Rozdział 5

Naczelna Izba Lekarska

Art. 30.

Najwyższą władzą samorządu lekarzy jest Krajowy Zjazd Lekarzy.

<>
Art. 31
<>Organami Naczelnej Izby Lekarskiej są:
<>1) Naczelna Rada Lekarska,
2) Naczelna Komisja Rewizyjna,
3) Naczelny Sąd Lekarski,
4) Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.
<>
Art. 32.
 1. W Krajowym Zjeździe Lekarzy biorą udział delegaci wybrani przez okręgowe zjazdy lekarzy oraz z głosem doradczym - nie będący delegatami członkowie ustępujących organów izby.
 2. Liczbę delegatów z poszczególnych izb lekarskich określa Naczelna Rada Lekarska zgodnie z regulaminem, o którym mowa w art. 35 ust. 1 pkt 6.
 3. Krajowy Zjazd Lekarzy zwołuje Naczelna Rada Lekarska co 4 lata.
 4. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Lekarzy zwołuje Naczelna Rada Lekarska:
  1) z własnej inicjatywy,
  2) na wniosek Naczelnej Komisji Rewizyjnej,
  3) na wniosek co najmniej 1/3 okręgowych rad lekarskich.
 5. Nadzwyczajny Zjazd powinien być zwołany w ciągu 3 miesięcy od dnia wpływu wniosku o zwołanie Zjazdu i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.
<>
Art. 33.
<>Krajowy Zjazd Lekarzy w szczególności:
<>1) uchwala zasady etyki i deontologii zawodowej,
2) uchwala program działalności samorządu lekarzy,
3) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Naczelnego Sądu Lekarskiego i Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
4) uchwala regulaminy naczelnych organów Izby,
5) ustala liczbę członków organów Izby i zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
6) wybiera Prezesa i członków Naczelnej Rady Lekarskiej, członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej, członków Naczelnego Sądu Lekarskiego oraz Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępców,
7) ustala zasady podziału składki członkowskiej.
<>
Art. 34.
 1. W skład Naczelnej Rady Lekarskiej wchodzą: Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej i członkowie wybrani przez Krajowy Zjazd Lekarzy oraz przewodniczący okręgowych rad lekarskich.
 2. Naczelna Rada Lekarska wybiera spośród swoich członków Prezydium. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej stanowią: Prezes oraz wybrani przez Radę wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i członkowie.
 3. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej działa w imieniu Rady w sprawach określonych jej uchwałą.
<>
Art. 35.
 1. Naczelna Rada Lekarska kieruje działalnością samorządu lekarzy w okresie między Krajowymi Zjazdami Lekarzy, a w szczególności:
  1) wykonuje uchwały Krajowego Zjazdu Lekarzy,
  2) czuwa nad prawidłową realizacją zadań samorządu lekarzy,
  3) koordynuje i nadzoruje działalność okręgowych rad lekarskich,
  4) reprezentuje zawód lekarza wobec organów administracji publicznej oraz organizacji politycznych i społecznych,
  5) uchwala ramowe regulaminy organizacji i tryb działania organów okręgowych izb lekarskich,
  6) uchwala regulamin wyborów do organów samorządu lekarzy oraz tryb odwoływania tych organów i ich członków,
  7) określa zasady podejmowania uchwał przez organy samorządu lekarzy,
  8) uchwala zasady gospodarki finansowej samorządu lekarzy,
  9) określa wysokość składki członkowskiej,
  10) wybiera Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, jeżeli ich mandat wygasł w czasie kadencji,
  11) rozpatruje odwołania od uchwał okręgowych rad lekarskich,
  12) analizuje i opiniuje kierunki rozwoju ochrony zdrowia ludności,
  13) negocjuje warunki pracy i płac lekarzy,
  14) uchwala budżet Naczelnej Rady Lekarskiej oraz rozpatruje sprawozdania z jego wykonania.
  15) prowadzi Centralny Rejestr Lekarzy Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Naczelna Rada Lekarska uchyla uchwały okręgowych rad lekarskich sprzeczne z prawem lub uchwałami i regulaminami wydanymi na podstawie ustawy.
 3. Naczelna Rada Lekarska może zwrócić się do okręgowej rady lekarskiej o podjęcie uchwały w określonej sprawie należącej do zakresu działania rady. Uchwała rady powinna być podjęta w ciągu miesiąca od dnia doręczenia uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej.
 4. Naczelna Rada Lekarska wydaje Biuletyn i Gazetę Lekarską.
<>
Art. 36

Naczelna Rada Lekarska przedstawia Radzie Ministrów coroczne informacje o działalności samorządu lekarzy.

<>
Art. 37.

Przewodniczącemu Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącemu Naczelnego Sądu Lekarskiego oraz Naczelnemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej służy prawo do udziału w posiedzeniach Naczelnej Rady Lekarskiej i jej Prezydium.

<>
Art. 38
<>Naczelna Komisja Rewizyjna:
<>1) kontroluje finansową i gospodarczą działalność Naczelnej Izby Lekarskiej,
2) przedstawia sprawozdania z działalności kontrolnej Krajowemu Zjazdowi Lekarzy,
3) sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych komisji rewizyjnych,
4) zgłasza wniosek o udzielenie absolutorium Naczelnej Radzie Lekarskiej.
<>
Art. 39
<>Naczelny Sąd Lekarski:
<>1) rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy,
2) składa Naczelnej Radzie Lekarskiej okresowe informacje o stanie spraw z zakresu odpowiedzialności zawodowej,
3) składa sprawozdania z działalności Krajowemu Zjazdowi Lekarzy.
<>
Art. 40

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej prowadzi postępowanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy.

<>
Rozdział 6

Odpowiedzialność zawodowa

Art. 41.

Członkowie samorządu lekarzy podlegają odpowiedzialności zawodowej przed sądami lekarskimi za postępowanie sprzeczne z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz naruszenie przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza.

<>
Art. 42.
 1. Sąd lekarski może orzekać następujące kary:
  1) upomnienie,
  2) nagana,
  3) zawieszenie prawa wykonywania zawodu lekarza na okres od sześciu miesięcy do trzech lat,
  4) pozbawienie prawa wykonywania zawodu.
 2. Lekarzowi ukaranemu przez Naczelny Sąd Lekarski w II instancji karą wymienioną w ust. 1 pkt 3 i 4 przysługuje prawo wniesienia odwołania do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania obwinionego sądu apelacyjnego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
 3. Do rozpoznania odwołania stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o apelacji. Od orzeczenia sądu apelacyjnego kasacja nie przysługuje.
<>
Art. 43.
 1. Lekarz, wobec którego sąd lekarski orzekł w I instancji karę wymienioną w art. 42 ust. 1 pkt 3 i 4, może być przez ten sąd tymczasowo zawieszony w czynnościach zawodowych. Postanowienie o zawieszeniu wydaje sąd lekarski z urzędu lub na wniosek rzecznika odpowiedzialności zawodowej.
 2. Postanowienie sądu lekarskiego o tymczasowym zawieszeniu jest natychmiast wykonalne. Jeżeli okres tymczasowego zawieszenia trwa dłużej niż trzy miesiące, Naczelny Sąd Lekarski bada z urzędu zasadność zawieszenia.
<>
Art. 44.
 1. W razie uniewinnienia lub umorzenia postępowania w drodze rewizji nadzwyczajnej lub w wyniku wznowienia postępowania, lekarzowi przysługuje w stosunku do okręgowej izby lekarskiej roszczenie o odszkodowanie.
 2. Roszczenie wygasa w razie niezłożenia wniosku w terminie rocznym od daty uprawomocnienia się orzeczenia.
 3. W sprawach roszczeń o odszkodowanie orzeka sąd powszechny.
<>
Art. 45.

Na wniosek lekarza orzeczenie o uniewinnieniu lub umorzeniu postępowania w sprawie z zakresu odpowiedzialności zawodowej podlega opublikowaniu w organie prasowym samorządu lekarzy.

<>
Art. 46.
 1. Sprawy odpowiedzialności zawodowej lekarzy rozpatrują okręgowe sądy lekarskie i Naczelny Sąd Lekarski.
 2. Okręgowe sądy lekarskie orzekają we wszystkich sprawach jako I instancja, z tym że w sprawach odpowiedzialności zawodowej członków okręgowej rady lekarskiej i okręgowej komisji rewizyjnej orzeka okręgowy sąd lekarski wyznaczony przez Naczelny Sąd Lekarski.
 3. Naczelny Sąd Lekarski:
  1) rozpatruje odwołania od orzeczeń okręgowych sądów lekarskich,
  2) orzeka jako I instancja w sprawach odpowiedzialności zawodowej członków: Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Naczelnego Sądu Lekarskiego, Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępców, a także okręgowych sądów lekarskich oraz okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej i ich zastępców,
  3) rozpatruje w innym składzie odwołania od orzeczeń wydanych w trybie określonym w pkt 2.
<>
Art. 47.
 1. Kary, nagany i zawieszenia prawa wykonywania zawodu pociągają za sobą utratę prawa wybieralności do organów izb lekarskich do czasu usunięcia z rejestru wzmianki o ukaraniu.
 2. Lekarz zawieszony w czynnościach zawodowych nie może wykonywać praktyki lekarskiej w żadnej formie.
 3. Kara pozbawienia prawa wykonywania zawodu powoduje skreślenie z listy członków okręgowej izby lekarskiej bez prawa ubiegania się o ponowny wpis.
 4. W razie prawomocnego ukarania karą wymienioną w art. 42 ust. 1 pkt 3 i 4, stosunek pracy lekarza wygasa z mocy prawa. Wygaśnięcie to pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.
<>
Art. 48.

Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej o ten sam czyn toczy się niezależnie od postępowania karnego lub postępowania dyscyplinarnego, wszczętego w jednostce organizacyjnej, w której przepisy szczególne przewidują takie postępowanie. Może jednak być ono zawieszone do czasu ukończenia postępowania karnego.

<>
Art. 49.
 1. Postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej nie wszczyna się, a wszczęte umarza, jeżeli zaszła okoliczność, która według Kodeksu postępowania karnego wyłącza ściganie.
 2. W razie śmierci obwinionego przed ukończeniem postępowania dyscyplinarnego, toczy się ono nadal, jeżeli zażąda tego - w terminie dwumiesięcznym od dnia zgonu obwinionego - jego małżonek, krewny w linii prostej, brat lub siostra.
<>

Art. 51.

 1. Nie można wszcząć postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, jeżeli od chwili popełnienia czynu upłynęły 3 lata.
 2. Jeżeli czyn zawiera znamiona przestępstwa, przedawnienie odpowiedzialności zawodowej następuje nie wcześniej niż przedawnienie karne.
 3. Bieg przedawnienia przerywa każda czynność rzecznika.
 4. Karalność przewinienia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło pięć lat.
<>
Art. 52.

Oskarżycielem w postępowaniu dotyczącym odpowiedzialności zawodowej jest właściwy rzecznik odpowiedzialności zawodowej.

<>
Art. 53.

Obwiniony może przybrać w postępowaniu dotyczącym odpowiedzialności zawodowej obrońców spośród lekarzy lub adwokatów.

<>
Art. 54.

Członkowie sadów lekarskich w zakresie orzekania są niezawiśli i podlegają tylko ustawom oraz obowiązującym zasadom etyki i deontologii zawodowej.

<>
Art. 55.
 1. Naczelna Rada Lekarska prowadzi rejestr ukaranych.
 2. Usunięcie z rejestru wzmianki o ukaraniu następuje z urzędu po upływie:
  1) trzech lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu karą upomnienia lub nagany,
  2) pięciu lat od odbycia kary zawieszenia prawa wykonywania zawodu, jeżeli lekarz nie zostanie w tym czasie ukarany lub nie zostanie wszczęte przeciwko niemu postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej.
 3. Nie usuwa się wzmianki o karze pozbawienia prawa wykonywania zawodu.
<>
Art. 57.
 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej ustawie do postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.
 2. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, w uzgodnieniu z Naczelną Radą Lekarską, określa w drodze rozporządzenia szczegółowe przepisy o organizacji i składzie sądów lekarskich, trybie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, prawach i obowiązkach stron i świadków, trybie wykonywania kar oraz o kosztach postępowania.
<>
Rozdział 7

Polubowne rozstrzyganie sporów

Art. 58.

 1. Okręgowe sądy lekarskie, za pisemną zgodą stron, mogą rozpatrywać - jako sądy polubowne - spory między lekarzami oraz między lekarzami a innymi pracownikami służby zdrowia, a także między lekarzami a innymi osobami lub instytucjami służby zdrowia, jeżeli spory te dotyczą wykonywania zawodu lekarza.
 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, sądy lekarskie stosują odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o sądach polubownych.
<>
Rozdział 8

Majątek i gospodarka finansowa

Art. 59.

 1. Majątek izb lekarskich stanowią: fundusz oraz ruchomości i nieruchomości.
 2. Na fundusz izb lekarskich składają się:
  1) składki członkowskie,
  2) zapisy, darowizny, dotacje,
  3) wpływy z działalności gospodarczej,
  4) inne wpływy.
 3. Majątkiem i funduszem izb zarządzają okręgowe rady lekarskie i Naczelna Rada Lekarska.
<>
Art. 60.

Izby lekarskie otrzymują z budżetu państwa środki finansowe na pokrycie kosztów tych czynności określonych w ustawie, które dotychczas były wykonywane przez organy administracji państwowej.

<>
Art. 61.

Nie opłacone w terminie składki członkowskie i koszty postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

<>
Rozdział 8a

Obowiązki informacyjne

Art. 61a.

 1. W przypadku, jeżeli Naczelna Rada Lekarska lub okręgowe rady lekarskie posiadają informacje dotyczące spraw, które mogą mieć wpływ na wykonywanie zawodu lekarza, a w szczególności dotyczące postępowania dyscyplinarnego lub karnego wobec osoby, która zamierza wykonywać lub wykonuje zawód lekarza w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, przekaże takie informacje odpowiednim władzom tego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
 2. W przypadku, jeżeli Naczelna Rada Lekarska lub okręgowa rada lekarska otrzyma informacje od odpowiednich władz państwa członkowskiego Unii Europejskiej o zdarzeniu, które może mieć wpływ na wykonywanie przez daną osobę zawodu lekarza lub lekarza stomatologa, podejmie odpowiednie działania dla sprawdzenia prawdziwości tych informacji oraz w zależności od ustaleń podejmie postępowanie, o którym mowa w art. 41-57. Właściwa rada poinformuje odpowiednie władze państwa członkowskiego Unii Europejskiej, od których pochodzi informacja, o podjętych środkach w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania informacji.
 3. Rady lekarskie zapewniają poufność otrzymanych i przekazanych informacji.
<>
Art. 61b.

Naczelna Rada Lekarska i okręgowe rady lekarskie udzielają zainteresowanym lekarzom informacji dotyczących ogólnych zasad wykonywania zawodu, a także zasad etyki zawodowej lekarzy.

<>
Rozdział 9

Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy szczególne, przejściowe i końcowe

Art. 62.

<>W ustawie z dnia 28 października 1950 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. Nr 50, poz. 458 i Nr 53, poz. 489 oraz z 1956 r. Nr 12, poz. 61) wprowadza się następujące zmiany:
 1. <>art. 3 otrzymuje brzmienie:
  "Art. 3.
  1. Cudzoziemcowi, który wykonywał zawód lekarza za granicą na podstawie tam obowiązujących przepisów lub spełnia warunki określone w art. 2 pkt 1 i 2, Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w uzgodnieniu z Naczelną Radą Lekarską może zezwolić na wykonywanie tego zawodu oraz zatrudnienie w zakładach społecznych służby zdrowia na zasadach określonych w zezwoleniu.
  2. Osoba określona w ust. 1, której wydano zezwolenie na wykonywanie zawodu lekarza, zostaje wpisana do rejestru lekarzy okręgowej izby lekarskiej terenowo właściwej ze względu na miejsce wykonywania zawodu i podlega przepisom o izbach lekarskich, z wyjątkiem korzystania z biernego prawa wyborczego.";
 2. art. 4 otrzymuje brzmienie:
  "Art. 4.
  1. Przed rozpoczęciem wykonywania zawodu lekarz obowiązany jest przedstawić okręgowej radzie lekarskiej, na której obszarze zamierza wykonywać zawód, dowody posiadania warunków określonych w art. 2 bądź art. 3 ust. 1.
  2. Na podstawie przedstawionych dowodów okręgowa rada lekarska wydaje lekarzowi zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu.
  3. Lekarz, który zgłosił zamiar wykonywania zawodu po upływie pięciu lat od ukończenia studiów lekarskich lub który przerwał wykonywanie zawodu na okres dłuższy niż pięć lat, może być zobowiązany przez okręgową radę lekarską do uprzedniego odbycia przeszkolenia. Program i zasady przeszkolenia ustala okręgowa rada lekarska.";
 3. art. 6 skreśla się;
 4. art. 8 otrzymuje brzmienie:
  "Art. 8.
  1. Lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu, u którego ujawniono niedostateczne przygotowanie zawodowe, okręgowa rada lekarska może zobowiązać do odbycia przeszkolenia uzupełniającego pod rygorem utraty prawa wykonywania zawodu.
  2. Program i zasady przeszkolenia, o którym mowa w ust. 1, ustala okręgowa rada lekarska.";
 5. art. 9 otrzymuje brzmienie:
  "Art. 9.
  1. Lekarz ujawniający niezdolność do wykonywania zawodu, wywołaną chorobą psychiczną, narkomanią, alkoholizmem, niedołęstwem lub kalectwem, może być pozbawiony przez okręgową radę lekarską prawa wykonywania zawodu na stałe bądź na okres trwania niezdolności na podstawie orzeczenia specjalnej komisji.
  2. W przypadku gdy lekarz odmawia poddaniu się badaniu przez komisję, o której mowa w ust. 1, lub gdy okręgowa rada lekarska na podstawie wyników postępowania wyjaśniającego uzna, że dalsze wykonywanie zawodu przez lekarza grozi niebezpieczeństwem dla osób przez niego leczonych - okręgowa rada lekarska może zawiesić lekarza w prawie wykonywania zawodu.
  3. Postępowanie w sprawach pozbawienia prawa wykonywania zawodu jest poufne.
  4. Szczegółowe zasady i tryb postępowania w sprawach dotyczących pozbawienia prawa wykonywania zawodu ustali Minister Zdrowia i Opieki Społecznej po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej.";
 6. w art. 26 ust. 4 skreśla się;
 7. art. 27 skreśla się.
<>
Art. 63.
 1. Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie ustawy zachowują moc obowiązującą przepisy wydane na podstawie ustawy z dnia 28 października 1950 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. Nr 50, poz. 458 i Nr 53, poz. 489 oraz z 1956 r. Nr 12, poz. 61).
 2. Do czasu ustalenia zasad etyki i deontologii zawodowej, o których mowa w art. 41, sądy lekarskie stosują "Zbiór zasad etyczno - deontologicznych polskiego lekarza".
<>
Art. 64.
<>W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca 1927 r. o wykonywaniu praktyki dentystycznej (Dz. U. z 1934 r. Nr 4, poz. 32 i Nr 110, poz. 976, z 1938 r. Nr 91, poz. 628 i z 1947 r. Nr 27, poz. 104) wprowadza się następującą zmianę:
<>Art. 6 otrzymuje brzmienie:
"Art. 6.

 1. Przed rozpoczęciem wykonywania praktyki lekarsko-dentystycznej lekarz dentysta obowiązany jest przestawić okręgowej radzie lekarskiej, na której obszarze zamierza wykonywać swój zawód, dowody posiadania warunków określonych w art. 1 lub 2.
 2. Na podstawie przedstawionych dowodów okręgowa rada lekarska wydaje lekarzowi dentyście zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu.
 3. Lekarz dentysta, który zgłosił zamiar wykonywania zawodu po upływie pięciu lat od ukończenia studiów lub który przerwał wykonywanie zawodu na okres dłuższy niż pięć lat, może być zobowiązany przez okręgową radę lekarską do uprzedniego odbycia przeszkolenia. Program i zasady przeszkolenia ustala okręgowa rada lekarska."
<><>Art. 65.
 1. Lekarze pełniący zawodową lub okresową służbę wojskową, na czas tej służby, podlegają wpisowi na listę Wojskowej Izby Lekarskiej z siedzibą w Warszawie, której rada stwierdza im prawo wykonywania zawodu, jeżeli nie uzyskali go wcześniej, a spełniają warunki określone w odrębnych przepisach.
 2. skreślony
 3. skreślony
 4. Stosunek służbowy oraz wynikające z niego prawa i obowiązki, a także odpowiedzialność za przewinienia związane z wykonywaniem zawodu lekarzy, o których mowa w ust. 1 i 2, określają odrębne przepisy.
 5. W stosunku do lekarzy, o których mowa w ust. 1 i 2, przepisów art. 4 ust. 2 pkt 2, 3, 5, 7 i 10, art. 18 oraz art. 35 ust. 1 pkt 13 nie stosuje się.
 6. Uprawnienia ministra właściwego do spraw zdrowia, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 3, przysługują odpowiednio Ministrowi Obrony Narodowej i ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
 7. Opiniowanie projektów ustaw dotyczących ochrony zdrowia i przepisów dotyczących wykonywania zawodu lekarza, w zakresie związanym z Siłami Zbrojnymi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej lub bezpośrednio obronnością albo bezpieczeństwem państwa, należy do właściwości Ministra Obrony Narodowej lub Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z ich zakresem działania.
<>
Art. 66.

Sprawy wszczęte w myśl art. 8 i 9 ustawy o zawodzie lekarza przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i nie zakończone przekazuje się właściwym okręgowym izbom lekarskim.

<>
Art. 67.
 1. Czyny lekarzy i lekarzy dentystów, popełnione przed wejściem w życie ustawy, a stanowiące w myśl przepisów dotychczasowych wykroczenia zawodowe, uważa się za przewinienia w zakresie odpowiedzialności zawodowej w rozumieniu niniejszej ustawy.
 2. Sprawy wszczęte przez komisje kontroli zawodowej, a nie zakończone prawomocnie, są prowadzone dalej po ich przekazaniu sądom lekarskim według zasad ustawy.
 3. Sprawy wszczęte przez rzeczników dobra służby zdrowia bądź prowadzone przed komisjami kontroli zawodowej ulegają przekazaniu właściwym sądom lekarskim w ciągu trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy i są prowadzone dalej według zasad w niej określonych.
<>
Art. 68.

Rada Państwa, na wniosek Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz Zrzeszenia Polskich Towarzystw Medycznych, powoła Komitet Organizacyjny Izb Lekarskich.

<>
Art. 69.
 1. Zadaniem komitetu, o którym mowa w art. 68, jest:
  1) opracowanie projektu regulaminu pierwszego Krajowego Zjazdu Lekarzy i regulaminu wyboru delegatów na ten zjazd,
  2) ustalenie liczby, obszaru i siedzib okręgowych izb lekarskich,
  3) zwołanie, zgodnie z przepisami ustawy, pierwszych zjazdów okręgowych izb lekarskich oraz Krajowego Zjazdu Lekarzy do dnia 31 grudnia 1989 r.
 2. Do czasu wyboru krajowych organów samorządu lekarzy Komitet ma uprawnienia Naczelnej Rady Lekarskiej.
 3. Terenowe organy administracji państwowej o właściwości ogólnej stopnia wojewódzkiego, na których terenie ustalono siedziby Naczelnej i okręgowych izb lekarskich, zapewnią warunki lokalowe i techniczne niezbędne dla działalności izb.
<>
Art. 70.

Do członków samorządu lekarzy nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 18 lipca 1950 r. o odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia (Dz. U. Nr 36, poz. 332).

<>
Art. 71.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1990 r., z tym że przepisy art. 68 i 69 wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

 
Zmodyfikowany przez: Sebastian Mączka
Data modyfikacji: 26.04.2005 13:21:22
© 2010 Dolnośląska Izba Lekarska | Administrator serwisu: Wiktor Wołodkowicz