Biuletyn Informacji Publicznej Redakcja - logowanie Dolnoslaska Izba Lekarska
Data: 20.06.2018
Menu główne
Strona główna
Czym jest BIP
Instrukcja obsługi BIP
WYBORY VI KADENCJI 2009–2013
WYBORY VII KADENCJI 2013–2017
WYBORY VIII KADENCJI 2018
Menu przedmiotowe
Status prawny
Struktura i działalność
Majątek
Uchwały DIL
Dokumenty
Rejestry, ewidencje, archiwum
Dostęp do Informacji Publicznej
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Szukaj
Kontakt
Serwis BIP
Licznik odsłon: 4269224 :
Mapa serwisu
Rejestr zmian
Statystyka oglądalności
 
Uchwała nr 3/2002 - w sprawie powoływania, organizacji i regulaminu działania kół powiatowych DIL Drukuj

Uchwała nr 3/2002
Dolnośląskiej Rady Lekarskiej
z dnia 24 stycznia 2002 roku

w sprawie powoływania , organizacji i regulaminu działania
kół powiatowych Dolnośląskiej Izby Lekarskiej

Na podstawie art.25 pkt. 1 i 2 w związku z art.4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 17.05.89r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz. 158 ze zm.) oraz uchwały nr 10/2001 XVII Zjazdu Delegatów DIL z dnia 17.11.01r. uchwala się, co następuje:


§ 1

Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu tworzy na obszarze działania Dolnośląskiej Izby Lekarskiej struktury organizacyjne samorządu lekarzy zwane kołami powiatowymi.


§2

Koło powiatowe może być utworzone przez co najmniej 3 koła terenowe (koła zakładowe, koła międzyzakładowe i koła lekarzy wolno-praktykujących) działające na terenie jednego powiatu.


§ 3

Regulamin powoływania, organizacji i trybu działania kół powiatowych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik


REGULAMIN
SPOSOBU POWOŁYWANIA, ORGANIZACJI I TRYBU DZIAŁANIA KÓŁ
POWIATOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ WE WROCŁAWIU

§1

1. Koło Powiatowe jest strukturą DIL wykonującą obowiązki wynikające z ustawy o izbach lekarskich w ramach kompetencji udzielonych uchwałą DRL.
2. Koła Powiatowe powołuje Dolnośląska Rada Lekarska.


§2

Do zadań Koła Powiatowego należy:
1. reprezentowanie interesów zawodowych i społecznych lekarzy z terenu objętego jego działaniem z zastrzeżeniem § 1 pkt 1,
2. integrowanie środowiska lekarskiego na swoim terenie,
3. współdziałanie z kierownictwem jednostek służby zdrowia, innymi medycznymi samorządami i związkami zawodowymi oraz organami samorządu terytorialne-go i zajmowanie stanowisk w sprawach dotyczących stanu zdrowotności społeczeństwa, jak też organizacji działań na rzecz ochrony zdrowia na terenie powiatu,
4. propagowanie zasad etyki lekarskiej oraz troska o przestrzeganie norm godności zawodu lekarza,
5. składanie projektów uchwał w sprawach dotyczących członków Kół,
6. przedstawianie kandydatów do składu komisji Konkursowych na kierownicze stanowiska w ochronie zdrowia, zgodnie z obowiązującymi zasadami,
7. przedstawianie Przewodniczącemu Komisji Kształcenia kandydatów do składu komisji egzaminacyjnej przyznające stopnie specjalizacyjne lekarzom.


§ 3

Do szczegółowych zadań Koła Powiatowego należy:
1. reprezentowanie Koła wobec:
- okręgowych organów izby lekarskiej,
- organów administracji państwowej swego terenu,
- innych samorządów medycznych i związków zawodowych,
2. obrona interesów indywidualnych i zbiorowych członków samorządu z terenu działania Koła Powiatowego,
3. wytyczanie ogólnych zasad funkcjonowania kół i nadzór nad tym funkcjonowaniem,
4. zorganizowanie systemu informacji wewnętrznej,
5. utrzymywanie kontaktów z członkami Koła Powiatowego poprzez organizowanie spotkań z delegatami celem uzgodnienia stanowiska reprezentowanego przez Koło Powiatowe.


§ 4

Zadania określone w § 2 i 3 Koło Powiatowe wykonuje poprzez:
1. zorganizowanie działań samorządu lekarskiego na swoim terenie,
2. ustalenie zasad i form współpracy z kierownictwami jednostek służby zdrowia, innymi medycznymi samorządami i związkami zawodowymi oraz organami samorządu terytorialnego na terenie koła zgodnie z wytycznymi DRL,
3. prezentowanie swych stanowisk okręgowym organom DIL.


§ 5

Koło Powiatowe zobowiązane jest do wykonywania i przestrzegania uchwał organów samorządu lekarzy.


§ 6

Pracami Koła Powiatowego kieruje Rada wybrana z grona delegatów na Zjazd Okręgowy z danego powiatu. Wyboru dokonują delegaci na Zjazd Okręgowy. W skład Rady Koła Powiatowego wchodzą: Przewodniczący oraz od 1 do 4 Wiceprzewodniczących. Wiceprzewodniczącymi są Przewodniczący Kół Terenowych wchodzących w skład Koła Powiatowego.


§ 7

1. Rada Koła Powiatowego zbiera się co najmniej raz w miesiącu.
2. Przewodniczący Koła Powiatowego może zwołać zebranie Rady w innym terminie dla podjęcia decyzji związanych z funkcjonowaniem Koła.
3. W zebraniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym inni członkowie Koła.
4. Z posiedzeń Rady sporządza się protokół, który winien podpisać przewodniczący i jeden z członków Rady.
5. Sporządzane przez Koło dokumenty kierowane do organów i instytucji zewnętrznych podpisują Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący DRL i Sekretarz DRL lub Przewodniczący Koła na podstawie pisemnego upoważnienia.


§ 8

1. Zadania Koła mogą być realizowane przy współudziale członków komisji problemowych powołanych przez DRL.
2. Członkowie komisji problemowych są zobowiązani do składania sprawozdań z podjęcia , przebiegu i zakończenia realizacji nałożonych zadań.
3. Imienna lista osób wchodzących w skład komisji problemowych zostaje podana do wiadomości wszystkich członków Koła.


§ 9

Kadencja członków Rady Koła odpowiada kadencji DRL.


§ 10

Koło Powiatowe nie prowadzi samodzielnej gospodarki finansowej.


§ 11

Koszt funkcjonowania Koła Powiatowego (budżet) nie może być większy niż 20% środków przypadających na działanie kół wchodzących w skład Koła Powiatowego.


Podmiot odpowiedzialny: Dolnośląska Izba Lekarska
Dokument opublikowany przez: Sebastian Mączka
Data publikacji: 29.04.2005 15:53:40
Dokument zaktualizowany przez:
Data aktualizacji:
Numer aktualnej wersji: 1
Wersje dokumentu
 
© 2010 Dolnośląska Izba Lekarska | Administrator serwisu: Wiktor Wołodkowicz