Biuletyn Informacji Publicznej Redakcja - logowanie Dolnoslaska Izba Lekarska
Data: 21.07.2018
Menu główne
Strona główna
Czym jest BIP
Instrukcja obsługi BIP
WYBORY VI KADENCJI 2009–2013
WYBORY VII KADENCJI 2013–2017
WYBORY VIII KADENCJI 2018
Menu przedmiotowe
Status prawny
Struktura i działalność
Majątek
Uchwały DIL
Dokumenty
Rejestry, ewidencje, archiwum
Dostęp do Informacji Publicznej
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Szukaj
Kontakt
Serwis BIP
Licznik odsłon: 4327376 :
Mapa serwisu
Rejestr zmian
Statystyka oglądalności
 
UCHWAŁA NR 34/2006-Zmiana regulaminu wyborczego kół terenowych DIL Drukuj

UCHWAŁA NR 34/2006
DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ
Z DNIA 9 LUTEGO 2006 ROKU


Na podstawie art.25 ustawy z dnia 17.05.89r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale DRL nr 36/2004 z dnia 13.05.2004r. zawierającej jednolity tekst regulaminu wyborczego kół DIL wprowadza się następującą zmianę:
W punkcie 10 wym. regulaminu dopisuje się następujące zdanie:
„W wyjątkowych przypadkach Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej DIL ma prawo delegować na zebranie wyborcze wskaza-nego przez siebie przedstawiciela DIL.”

§ 2

Ustala się tekst jednolity regulaminu wyborczego kół DIL, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik

REGULAMIN WYBORCZY KÓŁ DIL

 1. Koła tworzone są przez lekarzy w miejscu pracy (zakład opieki zdrowotnej) albo na określonym terytorium (np. dzielnica, miasto). W skład koła wchodzą lekarze aktualnie wykonujący zawód oraz lekarze emeryci lub renciści będący członkami DIL.
 2. Zebranie wyborcze koła wybiera przewodniczącego oraz co najmniej 2 członków zarządu koła.
 3. W skład zarządu koła wchodzą: przewodniczący, wybrani na zebraniu wyborczym członkowie zarządu oraz delegaci na Zjazd DIL należący do koła.
 4. Wybory przeprowadzane są przez Komisję Wyborczą, której skład i przewodniczącego zatwierdza Dolnośląska Rada Lekarska spośród osób zaproponowanych przez koło.
 5. Wybory przewodniczącego i wybieranych na zebraniu członków dokonuje się osobno, zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej połowy członków koła.
 6. W razie braku quorum w pierwszym terminie wyznacza się drugi termin zebrania, na którym nie obowiązuje w/w wymóg obecności co najmniej połowy członków koła.
 7. Lekarze należący do rejonu wyborczego koła powinni być powiadomieni (za potwierdze-niem) o terminie i miejscu zebrania przynajmniej 14 dni przed tym terminem.
 8. O możliwości odbycia pierwszego i drugiego terminu zebrania wyborczego tego samego dnia należy poinformować wyborców w piśmie, o którym mowa w pkt.7.
 9. Podział funkcji dokonują między sobą członkowie zarządu koła. Decyzje finansowe podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków zarządu koła. Do wniosku o dofinansowanie ze środków koła należy dołączyć listę obecności z posiedzenia Zarządu.
 10. W zebraniu wyborczym uczestniczy przedstawiciel Dolnośląskiej Rady Lekarskiej.
  W wyjątkowych przypadkach Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej DIL ma prawo delegować na zebranie wyborcze wskazanego przez siebie przedstawiciela DIL.
 11. O wynikach wyborów i składzie osobowym zarządu koła Komisja Wyborcza informuje niezwłocznie Dolnośląską Radę Lekarską.
 12. Odwołanie przewodniczącego lub wybranych członków zarządu koła może nastąpić na zebraniu w obecności co najmniej połowy członków koła większością 2/3 głosów w taj-nym głosowaniu. Zebranie w tym celu zwołuje Dolnośląska Rada Lekarska na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków koła.
 13. Kadencja zarządu koła pokrywa się z kadencją Dolnośląskiej Rady Lekarskiej.
 14. W wypadkach wątpliwych stosuje się odpowiednio postanowienia regulaminu wyborczego do rad okręgowych (uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej).

Podmiot odpowiedzialny: Dolnośląska Izba Lekarska
Dokument opublikowany przez: Sebastian Mączka
Data publikacji: 13.02.2006 12:04:52
Dokument zaktualizowany przez: Sebastian Mączka
Data aktualizacji: 13.02.2006 12:51:27
Numer aktualnej wersji: 1
Wersje dokumentu
 
© 2010 Dolnośląska Izba Lekarska | Administrator serwisu: Wiktor Wołodkowicz