Biuletyn Informacji Publicznej Redakcja - logowanie Dolnoslaska Izba Lekarska
Data: 22.06.2018
Menu główne
Strona główna
Czym jest BIP
Instrukcja obsługi BIP
WYBORY VI KADENCJI 2009–2013
WYBORY VII KADENCJI 2013–2017
WYBORY VIII KADENCJI 2018
Menu przedmiotowe
Status prawny
Struktura i działalność
Majątek
Uchwały DIL
Dokumenty
Rejestry, ewidencje, archiwum
Dostęp do Informacji Publicznej
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Szukaj
Kontakt
Serwis BIP
Licznik odsłon: 4275703 :
Mapa serwisu
Rejestr zmian
Statystyka oglądalności
 
. Drukuj

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH UCHWAŁ ORGANÓW DIL
LATA 1989-2006 (stan na 20 lutego 2007r.)

Numer uchwały

Data uchwały

R/P

Dotyczy

1

21.12.1989

R

W sprawie nazwy Izby

1

25.01.1990

R

W sprawie tworzenia kół terenowych

9

1.03.1990

R

W sprawie ustalenia odpłatności za zaświadczenia wydawane instytucjom

32

6.09.1990

R

Upoważnienie Prezydium do podejmowania decyzji finansowych

33Upoważnienie Prezydium do podejmowania decyzji i uchwał w sprawach dot. działalności DIL

51

23.09.1993

P

Wzór legitymacji lekarskiej oraz teczek ozdobnych z godłem DIL

14

3.02.1994

R

Zatwierdzenie godła DIL

31

5.05.1994

R

Zwrot kosztów podróży członkom organów DIL

47

14.07.1994

P

W sprawie utworzenia biblioteki i videoteki

27

22.06.1995

R

W sprawie ewidencjonowania środków trwałych i wyposażenia w kołach DIL

60

16.11.1995

P

W sprawie niepalenia papierosów w siedzibie DIL

67

10.10.1996

R

Regulamin organizacyjny, przyjmowania skarg, obieg pism i regulamin pracy biura

23

19.03.1998

R

Ochrona godła DIL

54

25.06.1998

R

Uchylenie uchwały 19/1994 w sprawie ogłaszania się lekarzy

71

24.09.1998

R

W sprawie wydawania zezwoleń i wpisu praktyk lekarskich do kompetencji Prezydium DRL

79

24.09.1998

R

W sprawie powołania Dolnośląskiego Stowarzyszenia Lekarzy Kas Chorych

99

17.12.1998

R

Protest przeciwko zmuszaniu lekarzy do podpisywania umów o zakazie konkurencji

1

7.01.1999

P

W sprawie każdorazowego użytkowania nieruchomości przy Matejki 6

24

2.03.2000

P

Nakaz założenia przez pracowników biura kont osobistych

25

23.03.2000

R

W sprawie ubezpieczenia członków DRL, sądu rzeczników i pracowników biura

36

11.05.2000

P

W sprawie ryczałtu dla pracowników biura na zakup okularów korygujących wzrok

77

10.08.2000

P

Reorganizacja biura DIL

27

5.04.2001

R

Zatwierdzenie tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników biura DIL


26.04.2001

P

Stanowisko w sprawie odmowy zatrudnienia przez dyrektorów kandydatów z konkursów

80

20.09.2001

R

W sprawie ochrony danych osobowych

102

6.12.2001

P

Plan pracy Prezydium DRL

3

24.01.2002

R

Powoływanie, organizacja i regulamin działania kół powiatowych

4Zasady powoływania zespołów wizytacyjnych do kontroli praktyk lekarskich

9Regulamin w sprawie konkursu ofert na usługi i zakupy przedmiotów trwałych na rzecz DIL

20a

21.02.2002

R

Organizacja, działanie i skład komisji problemowych

25

7.03.2002

R

W sprawie niefinansowania kosztów szkoleń członków Komisji Bioetycznej DIL

30

28.03.2002

R

Zwrot kosztów podróży na zebrania delegatury i przewodniczących kół

36

11.04.2002

P

Wydawanie prawa wykonywania zawodu uwarunkowane opłacaniem składek członkowskich

38

18.04.2002

R

Podwyższenie kwoty zapomóg przyznawanych przez Komisję Socjalną DIL

44

25.04.2002

P

Wysokość premii przyznawanej pracownikom biura DIL

50

23.05.2002

R

Regulamin zwrotu kosztów wizytacji gabinetów lekarskich

60

6.06.2002

P

Cennik honorariów za artykuły pisane do Gazety DIL Medium


22.08.2002

P

Stanowisko w sprawie utworzenia przy DIL Biura Pośrednictwa Pracy dla lekarzy

84

12.09.2002

R

Regulamin przyznawania przez Komisję Socjalną DRL odpraw pośmiertnych

127

19.12.2002

R

Posiedzenia DRL będą odbywać się co miesiąc

13

16.01.2003

R

W sprawie wpływów od sponsorów i reklamodawców

44

17.04.2003

R

Wzór tablicy ogłoszeniowej

61

24.07.2003

R

W sprawie umów kredytowych zawieranych przez lekarzy z bankami


25.09.2003

P

Stanowisko w sprawie wprowadzeniu systemu pracy zmianowej lekarzy w szpitalach


8.01.2004

P

Stanowisko w sprawie Porozumienia Zielogórskiego

2

15.01.2004

R

Cennik wynajmu pokoi w hotelu DIL

12

12.02.2004

R

Dofinansowanie zjazdów absolwentów AM z okazji 50-lecia ukończenia uczelni

44

20.05.2004

P

W sprawie kolportażu Gazety DIL Medium

46

17.06.2004

R

Zmiana regulaminu przyznawania Medalu im.Jana Mikulicza-Radeckiego

49W sprawie podjęcia uchwały dot. odpłatności za zaświadczenia o uznawaniu kwalifikacji do UE

68

9.09.2004

R

Zasady udzielania poręczenia społecznego

77W sprawie delegowania w skład komisji konkursowych – zaległe składki członkowskie

89

14.10.2004

R

Zasady finansowania i obsługa administracyjna Komisji Bioetycznej

106Powołanie komórki zajmującej się doskonaleniem zawodowym lekarzy

123

16.12.2004


Zadania i struktura komórki zajmującej się doskonaleniem zawodowym lekarzy

125Regulamin wynajmu sal

132Umowa w sprawie współpracy z AM w zakresie szkoleń podyplomowych

133Zatwierdzenie projektu porozumienia dot. reklamy usług medycznych


24.03.2005

P

Stanowisko w sprawie przekroczenia kompetencji Komisji Rewizyjnej NIL w stosunku do ORL

42

14.04.2005

R

Zobowiązanie przewodniczących komisji konkursowych do zapoznania się z listą ukaranych

45Wysokość opłat za wpis do rejestru podmiotów szkolących dla towarzystw naukowych

46W sprawie czynności związanych z wpisem do rejestru podmiotów prowadzących szkolenia

47Upoważnienie Prezydium do powoływania komisji lekarskich do oceny niezdolności lekarza

48Zmiana uchwały w sprawie powołania Komisji Bioetycznej


12.05.2005

R

Stanowisko w sprawie prowadzenia videokonferencji pomiędzy siedzibą a delegaturami

61Negatywna ocena projektu budowy nowej siedziby NRL

62W sprawie nieobecności delegatów na zjazdach

67Kontynuacja umowy ubezpieczeniowej z TU Inter Polska

80

23.06.2005

R

Skład osobowy Komisji Bioetycznej

81W sprawie programu restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej podległych marszałkowi

100

22.09.2005

R

Nadzór nad wyborami zarządów kół terenowych

101Wysokość opłat za zaświadczenia wydawane przez DIL dla lekarzy

103

29.09.2005

P

Zwrot kosztów przejazdu członków Komisji Wyborczej

114

3.11.2005

R

W sprawie składu Prezydium DRL

115W sprawie powołania przewodniczącego Komisji Stomatologicznej

116W sprawie powołania pełnomocnika Delegatury Wrocławskiej

117Skład osobowy Prezydium DRL

118Powołanie komisji problemowych

119Powołanie przewodniczących komisji problemowych

120Skład osobowy Komisji Etyki

128W sprawie nadzoru nad gospodarką finansową DIL

129W sprawie nadzoru nad działalnością Komisji Etyki

130W sprawie kontynuacji funkcji redaktora naczelnego Medium

132

10.11.2005

P

Powołanie koordynatorów


8.12.2005

R

Stanowisko w sprawie kształcenia ustawicznego lekarzy
Stanowisko w sprawie kształcenia specjalizacyjnego lekarzy
Stanowisko w sprawie kształcenia podyplomowego lekarzy

136Wysokość diet za udział w posiedzeniach organów DIL

137Składy osobowe komisji problemowych

139Miesięczne limity rozmów telefonicznych

140Skład Kolegium Redakcyjnego Medium

141Ryczałty za używanie prywatnych samochodów

147Upoważnienie dla Prezydium do delegowania przedstawicieli w skład komisji konkursowych

148Terminy posiedzeń DRL

149W sprawie sprawdzianu z bioetyki i prawa medycznego dla lekarzy stażystów

156W sprawie składu Komisji Etyki DRL

159Skład osobowy Komisji Etyki DRL

163

29.12.2005

R

Poparcie Porozumienia Zielonogórskiego

166W sprawie postawy lekarzy udzielających świadczeń zdrowotnych wbrew zasadom etyki

167W sprawie konkursu na stanowisko redaktora naczelnego – rzecznika prasowego DIL

171Rozszerzenie składu Komisji Finansowej

9

12.01.2006

R

Zatwierdzenie regulaminów komisji problemowych

10W sprawie wymogów formalnych związanych z przeprowadzaniem szkoleń przez grupę lekarzy

11Rozszerzenie składu Komisji Kształcenia

12Rozszerzenie składu Komisji Stomatologicznej

16

9.02.2006

R


Podmiot odpowiedzialny: Dolnośląska Izba Lekarska
Dokument opublikowany przez: Sebastian Mączka
Data publikacji: 22.02.2007 12:58:05
Dokument zaktualizowany przez:
Data aktualizacji:
Numer aktualnej wersji: 1
Wersje dokumentu
 
© 2010 Dolnośląska Izba Lekarska | Administrator serwisu: Wiktor Wołodkowicz