Biuletyn Informacji Publicznej Redakcja - logowanie Dolnoslaska Izba Lekarska
Data: 19.06.2018
Menu główne
Strona główna
Czym jest BIP
Instrukcja obsługi BIP
WYBORY VI KADENCJI 2009–2013
WYBORY VII KADENCJI 2013–2017
WYBORY VIII KADENCJI 2018
Menu przedmiotowe
Status prawny
Struktura i działalność
Majątek
Uchwały DIL
Dokumenty
Rejestry, ewidencje, archiwum
Dostęp do Informacji Publicznej
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Szukaj
Kontakt
Serwis BIP
Licznik odsłon: 4267765 :
Mapa serwisu
Rejestr zmian
Statystyka oglądalności
 
Uchwały XXVI Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów DIL z dnia 12.04.2008r. Drukuj

W dniu 12 kwietnia 2008 r. odbył się XXVI Nadzwyczajny Zjazd Delegatw Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. Podczas Zjazdu podjęto przedstawione niżej uchwały:

UCHWAŁA NR 1/2008
NADZWYCZAJNEGO ZJAZDU DELEGATÓW DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
Z DNIA 12 KWIETNIA 2008 ROKU

w sprawie wyboru władz Zjazdu

Na podstawie art.22 ust.4 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajny Zjazd Delegatw Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu dokonał wyboru władz Zjazdu:
Przewodniczący Zjazdu
   Ryszard Kępa
Zastępcy Przewodniczącego Zjazdu
   Teresa Bujko
   Jacek Chodorski
Sekretarze Zjazdu
   Alicja Marczyk
   Felba Dorota
   Radziszewska
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatw DIL
dr Ryszard Kępa

UCHWAŁA NR 2/2008
NADZWYCZAJNEGO ZJAZDU DELEGATÓW DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
Z DNIA 12 KWIETNIA 2008 ROKU

w sprawie zatwierdzenia programu Zjazdu

Na podstawie art.22 ust.4 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajny Zjazd Delegatw Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu zatwierdza program Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatw DIL z dnia 12 kwietnia 2008r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatw DIL
dr Ryszard Kępa

Załącznik do uchwały


UCHWAŁA NR 3/2008
NADZWYCZAJNEGO ZJAZDU DELEGATÓW DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
Z DNIA 12 KWIETNIA 2008 ROKU

w sprawie powołania Komisji Zjazdowych

Na podstawie art.22 ust.4 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu powołuje Komisję Uchwał i Wniosków oraz Mandatową w składzie:
Komisja Uchwał i Wniosków:
  Bojarowska Katarzyna
  Iwanowski Wiesław
  Pałka Leszek
  Śmiechowicz Jakub
  Wojnar Andrzej
Komisja Mandatowa:
  Młodkowski Stefan
  Przestalski Maciej
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatw DIL
dr Ryszard Kępa

UCHWAŁA NR 4/2008
NADZWYCZAJNEGO ZJAZDU DELEGATÓW DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
Z DNIA 12 KWIETNIA 2008 ROKU

w sprawie udzielenia DRL absolutorium

Na podstawie art.22 ust.4 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu udziela absolutorium Dolnośląskiej Radzie Lekarskiej za działalność finansową i gospodarczą za okres od 1.01.2007r. do 31.12.2007r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatw DIL
dr Ryszard Kępa

UCHWAŁA NR 5/2008
NADZWYCZAJNEGO ZJAZDU DELEGATÓW DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
Z DNIA 12 KWIETNIA 2008 ROKU

w sprawie uchwalenia budżetu DIL

Na podstawie art.22 ust.4 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu uchwala budżet Dolnośląskiej Izby Lekarskiej na rok 2008, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatw DIL
dr Ryszard Kępa

UCHWAŁA NR 6/2008
NADZWYCZAJNEGO ZJAZDU DELEGATÓW DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
Z DNIA 12 KWIETNIA 2008 ROKU

w sprawie uruchomienia lokat bankowych

Na podstawie art.22 ust.4 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu zezwala Dolnośląskiej Radzie Lekarskiej na uruchomienie posiadanych lokat bankowych celem wykonania remontu ośrodka szkoleniowo-kulturalnego we Wrocławiu przy ul.Kazimierza Wielkiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatw DIL
dr Ryszard Kępa

UCHWAŁA NR 7/2008
NADZWYCZAJNEGO ZJAZDU DELEGATÓW DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
Z DNIA 12 KWIETNIA 2008 ROKU

w sprawie zaciągnięcia kredytu hipotecznego

Na podstawie art.22 ust.4 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu zezwala Dolnośląskiej Radzie Lekarskiej na zaciągnięcie kredytu hipotecznego koniecznego do sprawnego przeprowadzenia remontu budynku przy ul.Kazimierza Wielkiego we Wrocławiu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatw DIL
dr Ryszard Kępa

UCHWAŁA NR 8/2008
NADZWYCZAJNEGO ZJAZDU DELEGATÓW DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
Z DNIA 12 KWIETNIA 2008 ROKU

w sprawie podwyższenia kwoty przyznawanej przez Prezydium DRL

Na podstawie art.22 ust.4 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu podwyższa kwotę przyznawaną przez Prezydium DRL w drodze uchwał finanso-wych do kwoty 50.000 PLN.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatw DIL
dr Ryszard Kępa

UCHWAŁA NR 9/2008
NADZWYCZAJNEGO ZJAZDU DELEGATÓW DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
Z DNIA 12 KWIETNIA 2008 ROKU

w sprawie tworzenia spółek prawa handlowego

Na podstawie art.22 ust.4 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu zobowiązuje Dolnośląską Radę Lekarską do podjęcia działań mających na celu zapewnienie w przepisach prawa preferencji dla pracowników ochrony zdrowia w przypadku tworzenia spółek prawa handlowego na bazie publicznych zakła-dów opieki zdrowotnej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatw DIL
dr Ryszard Kępa

UCHWAŁA NR 10/2008
NADZWYCZAJNEGO ZJAZDU DELEGATÓW DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
Z DNIA 12 KWIETNIA 2008 ROKU

w sprawie remontu budynku przy ul.Kazimierza Wielkiego 45

Na podstawie art.22 ust.4 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu zobowiązuje Dolnośląską Radę Lekarską do opracowania ramowego harmono-gramu remontu budynku przy ul.Kazimierza Wielkiego 45 w terminie do dnia 1.12.2008r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatw DIL
dr Ryszard Kępa

UCHWAŁA NR 11/2008
NADZWYCZAJNEGO ZJAZDU DELEGATÓW DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
Z DNIA 12 KWIETNIA 2008 ROKU

w sprawie wymagań od świadczeniodawców podpisujących umowy z NFZ

Na podstawie art.22 ust.4 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu stanowczo protestuje przeciwko praktyce stosowanej przez NFZ polegającej na wymaganiu od świadczeniodawców podpisujących i aneksujących umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z NFZ przedstawiania każdorazowo aktual-nych dokumentów, tj. wypisu z rejestru wojewody zakładów opieki zdrowotnej, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, kopii obowiązu-jącego statutu, polisy ubezpieczeniowej oraz zawartych umów z podwykonaw-cami. Jednocześnie Nadzwyczajny Zjazd Delegatów DIL zobowiązuje Dolnośląską Radę Lekarską do wystąpienia do NFZ z propozycją zmiany wym. praktyki w ten sposób, że podpisujący i aneksujący z NFZ świadczeniodawcy będą składać w przedmiotowym zakresie oświadczenia, iż posiadają niezbędne i aktualne dokumenty.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatw DIL
dr Ryszard Kępa

UCHWAŁA NR 12/2008
NADZWYCZAJNEGO ZJAZDU DELEGATÓW DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
Z DNIA 12 KWIETNIA 2008 ROKU

w sprawie opłaty rejestracyjnej prywatnych praktyk lekarskich

Na podstawie art.22 ust.4 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu zobowiązuje Dolnośląską Radę Lekarską do podjęcia działań mających na celu zmniejszenie lub zniesienie opłaty rejestracyjnej prywatnych praktyk lekarskich.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatw DIL
dr Ryszard Kępa

UCHWAŁA NR 13/2008
NADZWYCZAJNEGO ZJAZDU DELEGATÓW DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
Z DNIA 12 KWIETNIA 2008 ROKU

w sprawie wysokości składki członkowskiej

Na podstawie art.22 ust.4 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu upoważnia Dolnośląską Radę Lekarską do podjęcia wszelkich działań mających na celu utrzymanie wysokości składki członkowskiej na dotychczasowym poziomie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatw DIL
dr Ryszard Kępa

Podmiot odpowiedzialny: Dolnośląska Izba Lekarska
Dokument opublikowany przez: Dariusz Kopeć
Data publikacji: 05.06.2008 15:01:10
Dokument zaktualizowany przez:
Data aktualizacji: 05.06.2008 15:25:21
Numer aktualnej wersji: 1
Wersje dokumentu
 
© 2010 Dolnośląska Izba Lekarska | Administrator serwisu: Wiktor Wołodkowicz