Biuletyn Informacji Publicznej Redakcja - logowanie Dolnoslaska Izba Lekarska
Data: 19.06.2018
Menu główne
Strona główna
Czym jest BIP
Instrukcja obsługi BIP
WYBORY VI KADENCJI 2009–2013
WYBORY VII KADENCJI 2013–2017
WYBORY VIII KADENCJI 2018
Menu przedmiotowe
Status prawny
Struktura i działalność
Majątek
Uchwały DIL
Dokumenty
Rejestry, ewidencje, archiwum
Dostęp do Informacji Publicznej
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Szukaj
Kontakt
Serwis BIP
Licznik odsłon: 4267221 :
Mapa serwisu
Rejestr zmian
Statystyka oglądalności
 
Uchwały XXI Zjazdu Delegatów DIL z dn. 12.03.2005 r. Drukuj

STANOWISKO NR 1
XXI ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 12 MARCA 2005 ROKU


XXI Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu stwierdza, że obecny poziom wynagrodzeń lekarskich, uwzględniając sytuację ekonomiczną naszego kraju, a także stosunek do wynagrodzeń innych pracowników, znacznie odbiega na niekorzyść w porównaniu do podobnych relacji w innych krajach.
Trudna sytuacja finansowa ochrony zdrowia i zadłużenie zakładów opieki zdrowotnej dodatkowo powodują oszczędzanie na wynagrodzeniach lekarskich
i dalszą pauperyzację zawodu lekarza.
Sytuacja taka może prowadzić do nasilenia migracji lekarzy, a na co dzień jest silnym powodem do frustracji i może prowadzić do rozwoju patologii
w wykonywaniu zawodu.
Samorząd lekarski nie może pozostać obojętny wobec tych zagrożeń, ponieważ naruszają one podstawową wartość – godność zawodu lekarza.

                                                           Przewodniczący
                                                                             XXI Zjazdu Delegatów DIL
                                                              Dr Ryszard Kępa


STANOWISKO NR 2
XXI ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 12 MARCA 2005 ROKU


XXI Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu potępia wszystkie działania lekarzy niezgodne z etyką zawodu lekarza i apeluje do ustawowych organów samorządu lekarskiego o bezwzględne i szybkie reagowanie na każdy przejaw łamania kodeksu etyki lekarskiej przez członka naszej korporacji.
Przestępstwa pospolite, tj. pijaństwo, łapownictwo i poświadczanie nieprawdziwych danych (fałszowanie dokumentów), powinny być ścigane przez stosowne organy, ponieważ korporacja zawodowa nie ma możliwości operacyjnych i dochodzeniowo-śledczych. Korporacja zawodowa poprzez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w każdej udowodnionej sprawie, po prawomocnym wyroku sądu, kieruje ją do Sądu Lekarskiego.
W przypadku podejrzenia o alkoholizm, narkomanię lub chorobę psychiczną
w trybie pilnym lekarz powinien być kierowany na Komisję Specjalną. Każdy przypadek stwierdzenia nadużycia alkoholu i stosowania środków odurzających przez lekarza w miejscu pracy winien skutkować dyscyplinarnym zwolnieniem
i natychmiastowym skierowaniem do Komisji Specjalnej ze skutkiem czasowe-go lub trwałego zawieszenia prawa wykonywania zawodu.
Jednocześnie XXI Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej obliguje Dolnośląską Radę Lekarską do obrony niesłusznie pomawianych i posądzanych lekarzy mających nieposzlakowaną opinię w swoim środowisku wyrażoną pisemnym stanowiskiem Koła Terenowego DIL.


                                                           Przewodniczący
                                                                             XXI Zjazdu Delegatów DIL
                                                              Dr Ryszard Kępa


STANOWISKO NR 3
XXI ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 12 MARCA 2005 ROKU


XXI Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu opowiada się za szybkim dostosowaniem przepisów prawa krajowego dotyczących czasu pracy lekarzy do standardów europejskich (Dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4.11.2003r.).
Oczekujemy takich zmian ustawowych, które spowodują, że zawód lekarza przestanie być zawodem „wyjętym spod prawa”.
Domagamy się, aby:
1. dyżur medyczny był traktowany jako czas pracy w całości,
2. wymiar czasu pracy lekarza nie przekraczał 48 godzin tygodniowo,
3. dyżur medyczny przekraczający wymiar 48 godzin tygodniowo był pełniony po wyrażeniu zgody przez lekarza,
4. został określony maksymalny czas pracy lekarza obejmujący również dyżur medyczny, w wymiarze 65 godzin tygodniowo, który nie może zostać przekroczony nawet za zgodą lekarza,
5. wynagrodzenie za pełnienie dyżuru medycznego nie było niższe od wynagrodzenia liczonego jak za nadgodziny,
6. zgodnie z kodeksem pracy przysługiwał lekarzowi po dyżurze co najmniej 11-godzinny (a w tygodniu co najmniej 24-godzinny) nieprzerwany odpoczynek.


                                                          Przewodniczący
                                                                             XXI Zjazdu Delegatów DIL
                                                             Dr Ryszard Kępa


STANOWISKO NR 4
XXI ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 12 MARCA 2005 ROKU

XXI Zjazd Delegatów DIL we Wrocławiu stwierdza, że aktualna sytuacja w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy jest niepokojąca. W celu poprawy sytuacji konieczne jest:
- zwiększenie liczby jednostek i miejsc akredytowanych tak aby również lekarze mieszkający poza ośrodkami akademickimi mieli możliwość realizacji programu specjalizacyjnego,
- otrzymanie przez lekarza rozpoczynającego specjalizację wraz z kartą specjalizacyjną programu specjalizacji potwierdzonego podpisem urzędnika wydającego powyższe dokumenty. Otrzymany program specjalizacji (czas trwania, staże i kursy) ma obowiązywać specjalizującego się lekarza przez cały okres trwania jego specjalizacji,
- wprowadzenie zmian w programach specjalizacji, polegających na ich urealnieniu, tak aby stały się możliwe do zrealizowania,
- udostępnienie spisu obowiązujących podręczników w poszczególnych specjalizacjach zatwierdzonego przez specjalistę krajowego z danej dziedziny, na podstawie którego przygotowywane są pytania testowe lub zagadnienia do omówienia na egzaminie ustnym,
- dostosowanie terminów zakończenia specjalizacji do terminów składania dokumentów przed przystąpieniem do egzaminu specjalizacyjnego i sesji egzaminacyjnej, tak aby lekarz po wypełnieniu programu specjalizacji mógł bezpośrednio w najbliższej sesji przystąpić do egzaminu,
- motywowanie finansowe za dodatkowe obowiązki kierowników specjalizacji i opiekunów stażystów,
- wywalczenie warunków do realizacji kształcenia ustawicznego, zabezpieczenie określonej liczby pełnopłatnych dni edukacyjnych w każdym roku,
- zobligowanie pracodawców do wyrażenia zgody na podnoszenie kwalifikacji i kształcenie lekarzy w ramach oddelegowania. Czas szkolenia powinien być wliczony do czasu pracy,
- dostęp do bezpłatnych kursów i szkoleń lub możliwość odpisu od podatku wydatków poniesionych na kształcenie podyplomowe


Przewodniczący
XXI Zjazdu Delegatów DIL
Dr Ryszard Kępa


APEL NR 1
XXI ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 12 MARCA 2005 ROKU


XXI Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu postuluje do Naczelnej Rady Lekarskiej o wystąpienie do Premiera Rządu i Marszałka Sejmu RP, aby zahamowano narastającą bardzo niekorzystną dla zdrowia narodu migrację lekarzy poprzez:
1. zabezpieczenie europejskich standardów czasu pracy i wyposażenia pracujących lekarzy w odpowiednią aparaturę i sprzęt,
2. umożliwienie im swobodnego dostępu do specjalizowania się oraz ciągłego podnoszenia kwalifikacji,
3. zabezpieczenie wzorem sąsiednich państw, które wstąpiły do Unii Europejskiej, godnego wynagradzania lekarzy.


Przewodniczący
XXI Zjazdu Delegatów DIL
Dr Ryszard Kępa


APEL NR 2
XXI ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 12 MARCA 2005 ROKU


XXI Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu apeluje do Sejmu, Senatu, Prezydenta, Premiera i Rządu RP oraz do Ministra Zdrowia
i Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie działań legislacyjnych zapewniających lekarzom w Polsce wynagrodzenie odpowiednie do pozycji, jaką ten zawód powinien posiadać w kraju należącym do Unii Europejskiej.
Jednocześnie apelujemy o ustanowienie minimalnego wynagrodzenia lekarza
w zakładach opieki zdrowotnej zatrudnionego na pełnym etacie. Regulacje podobne dotyczą innych zawodów zaufania społecznego – sędziego, nauczyciela.
Ponadto apelujemy o ustanowienie najniższego wynagrodzenia brutto lekarza – specjalisty w zakładach opieki zdrowotnej na pełnym etacie na poziomie
2-krotnego średniego wynagrodzenia brutto w Polsce.


Przewodniczący
XXI Zjazdu Delegatów DIL
Dr Ryszard KępaAPEL NR 3
XXI ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 12 MARCA 2005 ROKU

XXI Zjazd Delegatów DIL apeluje do Narodowego Funduszu Zdrowia aby wszyscy lekarze dentyści, którzy spełniają określone kryteria i wymogi mogli wejść do systemu ubezpieczenia zdrowotnego i podpisać umowy wieloletnie


Przewodniczący
XXI Zjazdu Delegatów DIL
Dr Ryszard Kępa


APEL NR 4
XXI ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 12 MARCA 2005 ROKU

XXI Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu postuluje do Naczelnej Rady Lekarskiej o wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie przesunięcia terminu dostosowania wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej z 30 czerwca 2005 roku na 30 czerwca 2010 roku.

Przewodniczący
XXI Zjazdu Delegatów DIL
Dr Ryszard KępaAPEL NR 5
XXI ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 12 MARCA 2005 ROKU


XXI Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej postuluje do Naczelnej Rady Lekarskiej o wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie uwzględnienia przy opracowywaniu rozporządzenia w sprawie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny następujących zasad:
- nabywanie stosownych umiejętności powinno opierać się na zasadzie „mistrz – uczeń”,
- lekarz chcący nabyć określone umiejętności powinien szkolić się pod nadzorem osoby legitymującej się daną umiejętnością,
- czas trwania nabywania danej umiejętności określa właściwe towarzystwo naukowe,
- ilość obowiązujących procedur mieszczących się w danej umiejętności realne do wykonania w określonym czasie, określa właściwe towarzystwo naukowe,
- prowadzący szkolenie z danej umiejętności nie może szkolić więcej niż 3 osoby,
- nabycie określonych umiejętności jest potwierdzone kolokwium, złożonym przed osobą szkolącą oraz przedstawicielem towarzystwa naukowego i otrzymaniem certyfikatu właściwego towarzystwa naukowego,
- jeżeli lekarz nie wykonuje określonych nabytych umiejętności przez okres 2 lat traci certyfikat.

Przewodniczący
XXI Zjazdu Delegatów DIL
Dr Ryszard KępaAPEL NR 6
XXI ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 12 MARCA 2005 ROKU


XXI Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej zwraca się do Naczelnej Izby Lekarskiej, Ministra Zdrowia, Wojewody Dolnośląskiego, Rektora i Prorektorów Akademii Medycznej, Konsultantów Regionalnych i Krajowych, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego o pilne podjęcie wspólnych działań celem poprawy sytuacji w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy.

Przewodniczący
XXI Zjazdu Delegatów DIL
Dr Ryszard KępaUCHWAŁA NR 1/2005
XXI ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 12 MARCA 2005 ROKU


Na podstawie art.23 pkt.1 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XXI Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu dokonał wyboru:

Przewodniczący Zjazdu
Ryszard Kępa

Zastępcy Przewodniczącego Zjazdu
Teresa Bujko
Marek Rawski

Sekretarze Zjazdu
Iwona Dattner-Hapon
Dariusz Dąbrowski

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XXI Zjazdu Delegatów DIL
Dr Ryszard Kępa


UCHWAŁA NR 2/2005
XXI ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 12 MARCA 2005 ROKU


Na podstawie art.23 pkt.1 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XXI Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu powołuje Komisję Uchwał i Wniosków, Skrutacyjną oraz Mandatową w składzie:

Komisja Uchwał i Wniosków
Katarzyna Bojarowska
Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska
Jacek Chodorski
Wiesława Dec
Artur Kwaśniewski
Andrzej Wojnar
Renata Wojtala

Komisja Mandatowa
Brunon Bernadowski
Aldona Białas

Komisja Skrutacyjna
Jan Dudziak
Andrzej Garbień
Jerzy Kupiec
Zdzisława Piotrowska-Gede
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XXI Zjazdu Delegatów DIL
Dr Ryszard Kępa


UCHWAŁA NR 3/2005
XXI ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 12 MARCA 2005 ROKU


Na podstawie art.23 pkt.1 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XXI Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu zatwierdza program XXI Zjazdu Delegatów DIL z dnia 12.03.2005r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XXI Zjazdu Delegatów DIL
Dr Ryszard Kępa


UCHWAŁA NR 4/2005
XXI ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 12 MARCA 2005 ROKU


Na podstawie art.23 pkt.3 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XXI Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu udziela absolutorium Dolnośląskiej Radzie Lekarskiej za działalność finansową i gospo-darczą za okres od 1.01.2004r. do 31.12.2004r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XXI Zjazdu Delegatów DIL
Dr Ryszard Kępa


UCHWAŁA NR 5/2005
XXI ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 12 MARCA 2005 ROKU


Na podstawie art.23 pkt.2 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XXI Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu uchwala budżet Dolnośląskiej Izby Lekarskiej na rok 2005.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1.01.2005r.

Przewodniczący
XXI Zjazdu Delegatów DIL
Dr Ryszard Kępa


UCHWAŁA NR 6/2005
XXI ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 12 MARCA 2005 ROKU


Na podstawie art.23 pkt.1 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XXI Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu zobowiązuje Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej DIL do zdecydowanych działań wynikających ze stanowiska Zjazdu dotyczącego naruszania przez lekarzy powszechnie obowiązującego prawa i kodeksu etyki lekarskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XXI Zjazdu Delegatów DIL
Dr Ryszard KępaUCHWAŁA NR 7/2005
XXI ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 12 MARCA 2005 ROKU


Na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30 poz. 158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

XXI Zjazd Delegatów DIL zobowiązuje Radę DIL do intensyfikacji działań mających na celu poprawę informatyzacji Izby:
- bieżącą aktualizację strony internetowej
- zapewnienie stałego nadzoru nad serwerem
- unowocześnienie oprogramowania

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Przewodniczący
XXI Zjazdu Delegatów DIL
Dr Ryszard Kępa


UCHWAŁA NR 8/2005
XXI ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 12 MARCA 2005 ROKU


Na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30 poz. 158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§1

XXI Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu zobowiązuje Dolnośląską Radę Lekarską do stworzenia warunków umożliwiających prowadzenie videokonferencji pomiędzy siedzibą i delegaturami Dolnośląskiej Izby Lekarskiej.
Jednocześnie zobowiązuje się Dolnośląską Radę Lekarską we Wrocławiu do przedstawienia Naczelnej Radzie Lekarskiej systemu videokonferencji pomiędzy wszystkimi okręgowymi izbami lekarskimi.

§2

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
XXI Zjazdu Delegatów DIL
Dr Ryszard KępaUCHWAŁA NR 9/2005
XXI ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 12 MARCA 2005 ROKU

Na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30 poz. 158 ze zm.) uchwala się co następuje:


§1

XXI Zjazd Delegatów DIL negatywnie ocenia postawę tych delegatów, którzy nie stawili się na Zjazd DIL bez usprawiedliwienia.
Zjazd wzywa nieobecnych delegatów do pisemnego usprawiedliwienia swojej nieobecności do dnia 26.03.2005 r.
Zjazd obliguje Dolnośląską Radę Lekarską do określenia kary dla nieobecnych, nieusprawiedliwionych lekarzy.


§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
XXI Zjazdu Delegatów DIL
Dr Ryszard KępaUCHWAŁA NR 10/2005
XXI ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 12 MARCA 2005 ROKU

Na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30 poz. 158 ze zm.) uchwala się co następuje:

§1

XXI Zjazd Delegatów DIL zobowiązuje Dolnośląską Radę Lekarską do wystąpienia do Naczelnej Rady Lekarskiej o ustalenie minimalnych wynagrodzeń lekarzy na różnych stanowiskach poniżej, których zabronione jest wykonywanie pracy w zawodzie lekarza pod rygorem wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
XXI Zjazdu Delegatów DIL
Dr Ryszard Kępa


UCHWAŁA NR 11/2005
XXI ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 12 MARCA 2005 ROKU

Na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30 poz. 158 ze zm.) uchwala się co następuje:

§1

XXI Zjazd Delegatów DIL zobowiązuje do przestawienia stanowiska stomatologów Narodowemu Funduszowi Zdrowia o braku zgody na jakiekolwiek dopłaty do zakontraktowanych usług stomatologicznych. Od pacjenta można pobrać tylko pełną kwotę usługi ponadstandartowej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
XXI Zjazdu Delegatów DIL
Dr Ryszard KępaUCHWAŁA NR 12/2005
XXI ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 12 MARCA 2005


Na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy z dnia 17.05.1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30 poz. 158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§1

XXI Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu zobowiązuje ustępującą Dolnośląską Radę Lekarską do opublikowania w gazecie „Medium” informacji na temat działalności delegatów IV kadencji Dolnośląskiej Izby Lekarskiej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
XXI Zjazdu Delegatów DIL
Dr Ryszard KępaUCHWAŁA NR 13/2005
XXI ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 12 MARCA 2005 ROKU

Na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30 poz. 158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§1

XXI Zjazd Delegatów DIL poszerza skład Okręgowej Komisji Wyborczej o następujące osoby:

1. lek. dent. Marczyk – Felba Alicja
2. lek. dent. Duży Violetta
3. lek. dent. Mucha Elżbieta
4. lek. dent. Szulc Donata
5. lek. dent. Świętkowska Iwona
6. lek. dent. Nosal Stanisława
7. lek. Dattner – Hapon Iwona
8. lek. med. Wiesław Iwanowski
9. lek. dent. Piotr Laska
10. lek. Nosek – Barańska Grażyna

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XXI Zjazdu Delegatów DIL
Dr Ryszard KępaUCHWAŁA NR 14/2005
XXI ZJAZDU DELEGATÓW DIL
Z DNIA 12 MARCA 2005

Na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy z dnia 17.05.1989r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 30 poz. 158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§1

XXI Zjazd Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu odwołuje lekarza Wojciecha Firkowskiego ze składu Dolnośląskiej Rady Lekarskiej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
XXI Zjazdu Delegatów DIL
Dr Ryszard Kępa


Podmiot odpowiedzialny: Dolnośląska Izba Lekarska
Dokument opublikowany przez: Sebastian Mączka
Data publikacji: 27.04.2005 09:16:48
Dokument zaktualizowany przez: Sebastian Mączka
Data aktualizacji: 29.04.2005 16:32:41
Numer aktualnej wersji: 1
Wersje dokumentu
 
© 2010 Dolnośląska Izba Lekarska | Administrator serwisu: Wiktor Wołodkowicz