Biuletyn Informacji Publicznej Redakcja - logowanie Dolnoslaska Izba Lekarska
Data: 22.06.2018
Menu główne
Strona główna
Czym jest BIP
Instrukcja obsługi BIP
WYBORY VI KADENCJI 2009–2013
WYBORY VII KADENCJI 2013–2017
WYBORY VIII KADENCJI 2018
Menu przedmiotowe
Status prawny
Struktura i działalność
Majątek
Uchwały DIL
Dokumenty
Rejestry, ewidencje, archiwum
Dostęp do Informacji Publicznej
Przyjmowanie i załatwianie spraw
Szukaj
Kontakt
Serwis BIP
Licznik odsłon: 4275705 :
Mapa serwisu
Rejestr zmian
Statystyka oglądalności
 
UCHWAŁA NR 46/2005 z dn.14.04.2005 - Upoważnienie Prezydium DRL do wykonywania czynności określonych Drukuj
UCHWAŁA NR 46/2005
DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ
Z DNIA 14 KWIETNIA 2005 ROKU


Na podstawie art.25 ustawy z dnia 17.05.89r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) oraz §12 pkt. 5 uchwały nr 104/05/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 11 lutego 2005r. w sprawie sposobu, warunków oraz trybu wpisu do rejestru okręgowej izby lekarskiej podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz zasad prowadzenia tego rejestru oraz akredytacji form kształcenia, uchwala się do następuje:

§ 1

Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu upoważnia Prezydium DRL do wykonywania czynności określonych uchwałą NRL z dnia 11 lutego 2005 roku w sprawie sposobu, warunków oraz trybu wpisu do rejestru okręgowej izby lekarskiej podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz zasad prowadzenia tego rejestru oraz akredytacji form kształcenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                                                                 Załącznik
 
UCHWAŁA Nr 104/05/IV
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 11 lutego 2005 r.

w sprawie sposobu, warunków oraz trybu wpisu do rejestru okręgowej izby lekarskiej podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz zasad prowadzenia tego rejestru oraz akredytacji form kształcenia

   Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 2 i 3 w związku z  art. 4 ust. 1 pkt 1 i 9, ust. 2 pkt 4 i 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30 poz. 158, z 1990 r. Nr 20 poz. 120, z 1996 r. Nr 106 poz. 496, z 1997 r. Nr 28 poz. 152, z 1998 r. Nr 106 poz. 668, z 2001 r. Nr 126 poz. 1383 z 2002 r. Nr 153 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 192, poz. 885)  i z art. 4 i 18 ust. 1 i 19 ustawy z dnia 5 grudnia o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, Nr 76, poz. 691, Nr 152, poz. 1266, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 90, poz. 845 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 882 i 885, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 231, poz. 2336) uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala określa:
1) wymogi, jakie powinien spełniać podmiot prowadzący zorganizowaną formę doskonalenia  zawodowego lekarzy, lekarzy dentystów, inną niż szkolenie specjalizacyjne albo  nabywanie umiejętności zawodowych z zakresu węższych dziedzin medycyny lub  udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, zwaną dalej "doskonaleniem  zawodowym",
2) warunki i tryb uzyskania wpisu do rejestru podmiotów prowadzących doskonalenie  zawodowe,
3) wykaz dokumentów stosowanych w postępowaniu o uzyskanie wpisu do rejestru, o którym  mowa w pkt 2,
4) sposób prowadzenia rejestru, o którym mowa w pkt 2,
5) tryb i sposób pełnienia nadzoru nad spełnianiem wymogów, o których mowa w pkt. 1
6) wysokość opłaty za wpis do rejestru, o którym mowa w pkt 2.

§ 2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) kształceniu - należy przez to rozumieć działalność  edukacyjną będącą zorganizowaną  formą doskonalenia zawodowego lekarzy lub lekarzy dentystów, prowadzoną zgodnie ze  standardem kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów,
2) programie kształcenia - należy przez to rozumieć program kształcenia zgodny z aktualną  wiedzą medyczną, opierający się o aktualne i wiarygodne dane naukowe,
3) regulaminie kształcenia należy przez to rozumieć warunki jakie powinien zapewnić  organizator kształcenia celem spełnienia wymogów organizacyjnych i dydaktycznych  zgodnych ze standardem kształcenia, o którym mowa w pkt 1,
4) rejestrze należy przez to rozumieć rejestr podmiotów (jednostek organizacyjnych i osób  fizycznych będących lub nie będących przedsiębiorcami) prowadzących doskonalenie  zawodowe na obszarze działania okręgowej izby lekarskiej prowadzony przez okręgową  radę lekarską tej izby, nie uprawnionych do tego na podstawie przepisów odrębnych,
5) zaświadczenie o wpisie do rejestru - należy przez to rozumieć dokument wydany przez  okręgową radę lekarską potwierdzający spełnienie wymogów do prowadzenia  doskonalenia zawodowego,
6) ośrodku doskonalenia lekarzy - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną  okręgowej izby lekarskiej, powołaną przez okręgową radę lekarską w celu realizacji zadań  samorządu lekarzy w zakresie nadzoru i pieczy nad doskonaleniem zawodowym lekarzy  i lekarzy dentystów, członków okręgowej izby lekarskiej.

§ 3

1. Kształcenie lekarzy lub lekarzy dentystów w rozumieniu dopełniania obowiązku  doskonalenia zawodowego, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996  r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, z późn. zm.), na  obszarze działania okręgowej izby lekarskiej mogą prowadzić podmioty, które uzyskały  wpis do rejestru prowadzonego przez tę izbę, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, oraz które  uzyskały akredytację dla planowanych form doskonalenia zawodowego.
2. Przepisu nie stosuje się, w przypadku gdy podmiot jest uprawniony do prowadzenia  doskonalenia zawodowego na podstawie odrębnych przepisów,
3. Do prowadzenia kształcenia, o którym mowa w ust. 1, uprawniony jest również podmiot,  który realizuje kształcenie objęte programem doskonalenia zawodowego przyjętego przez  towarzystwo naukowe lub kolegium specjalistów zaakceptowanego przez Naczelną Radę  Lekarską, w rozumieniu § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004  r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i  lekarzy dentystów.

§ 4

Podmiot prowadzący doskonalenie zawodowe powinien posiadać lub zapewniać:
1) program kształcenia określający w szczególności:
a) cel kształcenia,
b) formę kształcenia,
c) wymagane kwalifikacje uczestników,
d) czas i sposób realizacji programu,
e) zakres tematyczny formy kształcenia teoretycznego i praktycznego,
2) regulamin kształcenia, zawierający w szczególności:
a) sposób organizacji i tryb kształcenia,
b) zasady i tryb naboru uczestników,
c) prawa i obowiązki osób uczestniczących w kształceniu,
d) zakres obowiązków wykładowców i innych osób prowadzących nauczanie teoretyczne  i zajęcia praktyczne,
e) sposób sprawdzania wyników kształcenia,
f) sposób potwierdzania ukończenia kształcenia,
g) wysokość opłaty za uczestnictwo w kształceniu,
3) kadrę dydaktyczną o odpowiednich kwalifikacjach oraz osobę będącą kierownikiem  naukowym kształcenia,
4) bazę dydaktyczną do nauczania przedmiotów teoretycznych i szkolenia praktycznego  dostosowaną do wymogów i form prowadzenia nowoczesnego nauczania, spełniającą  warunki bezpieczeństwa i higieny pracy,
5) wewnętrzny system oceny jakości kształcenia uwzględniający narzędzia oceny jakości  kształcenia oraz metody tej oceny,
6) uprawnienie do udzielania świadczeń zdrowotnych, obejmujące również osoby prowadzące  szkolenie praktyczne, w ramach programu kształcenia,
7) zapewniać materiały dydaktyczne uczestnikom kształcenia.

§ 5

1. Podmiot zamierzający prowadzić kształcenie składa do właściwej okręgowej rady  lekarskiej wniosek o wpis do rejestru według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały,  zwany dalej „wnioskiem”.
2. Jeżeli podmiot zamierza prowadzić kształcenie w różnych formach lub zamierza  przeprowadzić inną formę kształcenia niż wskazał we wniosku o uzyskanie wpisu do  rejestru wypełnia część B wniosku dla każdej z form kształcenia. Przepis ust. 4 stosuje się  odpowiednio.
3. W przypadku doskonalenia zawodowego prowadzonego w trybie korespondencyjnym  wniosek składa się do okręgowej izby lekarskiej, na terenie której znajduje się siedziba  organizatora.
4. Do wniosku podmiot dołącza:
 1) program kształcenia,
 2) regulamin kształcenia,
 3) dane o kadrze dydaktycznej oraz wskazanie kierownika kształcenia,
 4) dokument potwierdzający uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych,
 5) wzór zaświadczenia potwierdzającego ukończenie kształcenia,
 6) wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, w   przypadku podmiotu będącego przedsiębiorcą,
 7) dowód opłaty za wpis do rejestru,
 8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzanie kontroli w trybie § 9 uchwały - w   przypadku podmiotu, nie będącego przedsiębiorcą.
5. Jeżeli podmiot zamierza prowadzić kształcenie w postaci cyklu szkoleń obejmujących ten  sam program oraz w tym samym trybie i warunkach, może złożyć jeden wspólny wniosek.
6. Wniosek może być złożony dwa lata wcześniej, lecz nie później niż trzy miesiące, przed  zamierzonym terminem rozpoczęcia kształcenia.

§ 6

1. Okręgowa rada lekarska przekazuje wniosek do komisji właściwej d.s. kształcenia lub do  ośrodka doskonalenia lekarzy, a w przypadku wniosku o wpis do rejestru podmiotów  prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy dentystów również do komisji  stomatologicznej okręgowej rady lekarskiej.
2. Komisja właściwa d.s. kształcenia, komisja stomatologiczna lub dyrektor ośrodka  doskonalenia lekarzy może powołać eksperta lub zespół ekspertów, posiadających  specjalizację w dziedzinie medycyny objętej programem kształcenia do oceny spełniania  przez podmiot wymogów.
3. W przypadkach uzasadnionych w skład zespołu ekspertów komisja lub dyrektor ośrodka,  o których mowa w ust. 2, może powołać specjalistę wojewódzkiego lub jego  przedstawiciela we właściwej dziedzinie medycyny oraz przedstawiciela właściwego  specjalistycznego towarzystwa naukowego.
4. Komisja właściwa d.s. kształcenia lub dyrektor dokonuje oceny spełniania przez podmiot  wymogów i przedstawia niezwłocznie okręgowej radzie lekarskiej swoją opinię.
5. W przypadkach, o których mowa w § 5 ust. 2, przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio.

§ 7

1. Po otrzymaniu opinii, o której mowa w § 6 ust. 4, okręgowa rada lekarska niezwłocznie w  drodze uchwały dokonuje wpisu do rejestru i wydaje zaświadczenie o wpisie do rejestru  lub odmowie wpisu do rejestru.
2. W przypadku, gdy wniosek jest niepełny okręgowa rada lekarska wzywa wnioskodawcę do  uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni.
3. Jeżeli podmiot nie uzupełni wniosku w terminie 14 dni wniosek pozostawia się bez  rozpoznania.
4. W przypadkach, o których mowa w § 5 ust. 2, okręgowa rada lekarska, po otrzymaniu  opinii, o której mowa w § 6 ust. 4, w drodze uchwały nadaje akredytację formie  kształcenia, objętej częścią B wniosku.
§ 8

1. Rejestr prowadzi okręgowa rada lekarska właściwa dla miejsca prowadzenia kształcenia,  z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wojskowa Rada Lekarska prowadzi rejestr podmiotów prowadzących doskonalenie  zawodowe dla członków Wojskowej Izby Lekarskiej.
3. Rejestr obejmuje podmioty, będące przedsiębiorcami (rejestr działalności regulowanej)  oraz podmioty nie będące przedsiębiorcami a prowadzące doskonalenie zawodowe.
4.  Rejestr jest prowadzony w systemie ewidencyjno-informatycznym.
5. Rejestr jest jawny.
6. Do rejestru wpisuje się następujące dane:
 1) numer wpisu do rejestru,
 2) oznaczenie organizatora kształcenia i adres jego siedziby,
 3) formę organizacyjno-prawną organizatora kształcenia,
 4) numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego   w  przypadku przedsiębiorcy,
 5) określenie rodzaju i trybu kształcenia,
 6) określenie organizatora doskonalenia zawodowego i trybu kształcenia,
 7) miejsce lub miejsca prowadzenia kształcenia,
 8) planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia kształcenia,
 9) numer i data uchwały o wpisie do rejestru podmiotu oraz formy prowadzonego
   kształcenia,
 10) data wpisu do rejestru,
 11) data i numer wydanego zaświadczenia o wpisie do rejestru,
 12) datę i wyniki przeprowadzonej kontroli,
 13) dotyczące skreślenia podmiotu z rejestru.
7. W przypadku podmiotu, o którym mowa w § 3 ust. 3, dane objęte wpisem do rejestru  Naczelna Rada Lekarska przekazuje właściwej okręgowej radzie lekarskiej, która  zamieszcza je w rejestrze, z zastrzeżeniem ust. 8.
8. W przypadku podmiotu będącego przedsiębiorcą albo podmiotu nie będącego  przedsiębiorcą lub określonej formy kształcenia nie wymienionych szczegółowo w  programie towarzystwa lub kolegium, dane objęte wpisem do rejestru okręgowa rada  lekarska umieszcza na podstawie wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 1, złożonego przez  właściwe towarzystwo lub kolegium.

§ 9

1. Okręgowa rada lekarska jest uprawniona do kontroli spełniania przez organizatora  kształcenia będącego przedsiębiorcą, warunków wymaganych do prowadzenia kształcenia.
2. Kontrolę, o której mowa w ust. 1,  przeprowadza osoba upoważnienia do tego przez  prezydium okręgowej rady lekarskiej na wniosek komisji właściwej d.s. kształcenia lub  dyrektora ośrodka doskonalenia lekarzy.
3. Osoby upoważnione przez okręgową radę lekarską do przeprowadzenia kontroli są  uprawnione w szczególności do:
 1) wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części, gdzie jest prowadzone   kształcenie, w dniach i w godzinach,  w których jest prowadzone lub powinno być   prowadzone kształcenie,
 2) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych nośników   informacji oraz udostępnienia danych mających związek z przedmiotem wizytacji,
 3) uczestniczenia jako obserwatorzy w prowadzonym kształceniu.
4. W razie stwierdzenia w wyniku kontroli uchybień okręgowa rada lekarska wzywa   podmiot do ich usunięcia w wyznaczonym terminie.
 
§ 10

Okręgowa rada lekarska podejmuje uchwałę o skreśleniu podmiotu z rejestru:
1)  na wniosek podmiotu wpisanego do rejestru,
2)  w przypadku gdy podmiot przestał spełniać warunki wymagane do prowadzenia kształcenia,
3)  w przypadku, gdy podmiot będący przedsiębiorcą w wyznaczonym przez okręgową radę lekarską terminie nie usunął naruszeń warunków wymaganych  do prowadzenia kształcenia, a podmiot nie będący przedsiębiorcą nie zmienił stanu faktycznego lub prawnie niezgodnego z warunkami wymaganymi do prowadzenia kształcenia,
4)  jeżeli stwierdzi rażące naruszenie przez podmiot warunków wymaganych do prowadzenia kształcenia.
 
§ 11

Uprawnienia, o których mowa w § 9, w odniesieniu do organizatorów kształcenia, nie będących przedsiębiorcami, okręgowa rada lekarska wykonuje za ich zgodą.
 
§ 12

1. Za wpis do rejestru i wydanie zaświadczenia o wpisie pobiera się opłatę.
2. Opłata, o której mowa w ust. 1, stanowi pokrycie kosztów administracyjnych okręgowej izby lekarskiej, związanych z prowadzeniem rejestru, której rada podjęła uchwałę o wydaniu zezwolenia.
3. Wysokość opłaty za wpis do rejestru działalności regulowanej określa odrębny przepis a za wpis do rejestru organizatora kształcenia nie będącego przedsiębiorcą wynosi 300 zł.
4. W przypadku wpisu do rejestru nowej formy kształcenia prowadzonej przez podmiot opłata wynosi 150 zł.
5. Okręgowa rada lekarska może zmniejszyć wysokość opłaty za wpis do rejestru organizatora kształcenia nie będącego przedsiębiorcą w razie gdy nie pobiera on opłat za uczestnictwo w szkoleniu.
 
§ 13

Okręgowa rada lekarska może upoważnić prezydium okręgowej rady lekarskiej do wykonywania czynności określonych uchwałą.
 
§ 14
 Uchyla się uchwałę Nr 100/04/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu, warunków oraz trybu wpisu do rejestru okręgowej izby lekarskiej podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów nie wymienionych na podstawie przepisów odrębnych oraz zasad prowadzenia rejestrów.
 
§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

SEKRETARZ                                           PREZES
Krzysztof Makuch                           Konstanty Radziwiłł

Podmiot odpowiedzialny: Dolnośląska Izba Lekarska
Dokument opublikowany przez: Sebastian Mączka
Data publikacji: 27.04.2005 09:21:19
Dokument zaktualizowany przez: Sebastian Mączka
Data aktualizacji: 29.04.2005 16:30:36
Numer aktualnej wersji: 1
Wersje dokumentu
 
© 2010 Dolnośląska Izba Lekarska | Administrator serwisu: Wiktor Wołodkowicz