ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29.09.2011 r. w sprawie wydawania zezwoleń i wpisu do rej.

Dz.U.2011.221.1319

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 29 września 2011 r.

w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru

(Dz. U. z dnia 17 października 2011 r.)

Na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje:

§ 1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

       1)  kod resortowy - kod stanowiący odpowiednią część systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, o którym mowa w przepisach o systemie resortowych kodów identyfikacyjnych;

       2)  jednostka organizacyjna - wyodrębnioną w regulaminie organizacyjnym część przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego;

       3)  komórka organizacyjna - wyodrębnioną w regulaminie organizacyjnym część jednostki organizacyjnej, o której mowa w pkt 2, albo, jeżeli to wynika ze struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego, część przedsiębiorstwa tego podmiotu działającą poza jednostką organizacyjną;

       4)  identyfikator terytorialny - 7-znakowy identyfikator jednostek podziału terytorialnego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 49 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.2));

       5)  akredytacja w zakresie uprawnienia do prowadzenia kształcenia podyplomowego - akredytację do prowadzenia stażu kierunkowego, stażu podyplomowego lub szkolenia specjalizacyjnego albo wpis na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.3));

       6)  akredytacja w zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych - akredytację, o której mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 418 i Nr 76, poz. 641 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654);

       7)  certyfikat - certyfikat akredytacyjny wydany na podstawie ustawy, o której mowa w pkt 6;

       8)  specjalistyczna praktyka lekarska - indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego;

       9)  specjalistyczna praktyka pielęgniarki - indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarki, indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania lub indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.

§ 2. 1. Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zwanego dalej "rejestrem", dotyczący danych zawartych w jednym polu następuje poprzez zmianę całej treści tego pola.

2. Jeżeli dla danego podmiotu wykonującego działalność leczniczą nie występuje okoliczność wymagająca wpisania określonych danych w rubryce albo w polu, rubryki albo pola nie wypełnia się.

§ 3. Wpis do rejestru, zmiana wpisu do rejestru albo wykreślenie z rejestru zawiera:

       1)  numer kolejny wpisu;

       2)  oznaczenie organu dokonującego wpisu;

       3)  datę dokonania wpisu;

       4)  rodzaj wpisu: wpis do rejestru, zmiana wpisu do rejestru albo wykreślenie z rejestru.

§ 4. 1. Księga rejestrowa podmiotu wykonującego działalność leczniczą jest oznaczona numerem księgi.

2. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą jest nadawany przez organ prowadzący rejestr i składa się z dwunastu cyfr.

3. W przypadku gdy praktyka zawodowa będzie wykonywana na obszarze właściwości więcej niż jednej okręgowej izby lekarskiej albo okręgowej izby pielęgniarek i położnych, organ prowadzący rejestr dokonuje zmiany wpisu do rejestru w księdze rejestrowej tej praktyki zawodowej.

§ 5. 1. W dziale I księgi rejestrowej podmiotu leczniczego wpisuje się:

       1)  w rubryce pierwszej - numer księgi rejestrowej;

       2)  w rubryce drugiej - oznaczenie organu prowadzącego rejestr:

a)  w polu pierwszym - literę "W" oznaczającą wojewodę, jako organ prowadzący rejestr,

b)  w polu drugim - kod województwa, określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

       3)  w rubryce trzeciej - firmę albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego;

       4)  w rubryce czwartej - adres siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego:

a)  w polu pierwszym - ulicę,

b)  w polu drugim - numer domu,

c)  w polu trzecim - numer lokalu,

d)  w polu czwartym - kod pocztowy,

e)  w polu piątym - miejscowość;

       5)  w rubryce piątej - numer telefonu podmiotu leczniczego;

       6)  w rubryce szóstej - adres poczty elektronicznej podmiotu leczniczego;

       7)  w rubryce siódmej - adres strony internetowej podmiotu leczniczego;

       8)  w rubryce ósmej - identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się siedziba albo miejsce zamieszkania podmiotu leczniczego;

       9)  w rubryce dziewiątej - numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli został nadany, albo numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego;

       10) w rubryce dziesiątej - numer REGON podmiotu leczniczego (9-znakowy);

       11) w rubryce jedenastej - Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) podmiotu leczniczego;

       12) w rubryce dwunastej - formę organizacyjno-prawną podmiotu leczniczego;

       13) w rubryce trzynastej - nazwę podmiotu tworzącego, w przypadku podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą;

       14) w rubryce czternastej - informacje dotyczące prowadzenia działalności leczniczej:

a)  w polu pierwszym - datę rozpoczęcia działalności leczniczej,

b)  w polu drugim - datę rozpoczęcia działalności leczniczej na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zwanej dalej "ustawą",

c)  w polu trzecim - okres czasowego zaprzestania działalności, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy;

       15) w rubryce piętnastej - informacje dotyczące wpisu podmiotu leczniczego do rejestru:

a)  w polu pierwszym - datę wpisu do rejestru,

b)  w polu drugim - datę wystawienia zaświadczenia o wpisie do rejestru,

c)  w polu trzecim - numer zaświadczenia o wpisie do rejestru;

       16) w rubryce szesnastej - datę zmiany wpisu do rejestru;

       17) w rubryce siedemnastej - informacje dotyczące wykreślenia podmiotu leczniczego z rejestru:

a)  w polu pierwszym - datę zakończenia działalności leczniczej,

b)  w polu drugim - datę decyzji o wykreśleniu z rejestru,

c)  w polu trzecim - numer decyzji o wykreśleniu z rejestru;

       18) w rubryce osiemnastej - informacje dotyczące akredytacji w zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych:

a)  w polu pierwszym - datę wydania certyfikatu,

b)  w polu drugim - zakres akredytacji;

       19) w rubryce dziewiętnastej - informacje dotyczące akredytacji w zakresie uprawnienia do prowadzenia kształcenia podyplomowego:

a)  w polu pierwszym - datę udzielenia akredytacji,

b)  w polu drugim - zakres akredytacji: prowadzenie stażu kierunkowego, stażu podyplomowego, szkolenia specjalizacyjnego, wpis na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

       20) w rubryce dwudziestej - informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli, o których mowa w art. 111 ustawy:

a)  w polu pierwszym - daty przeprowadzonych kontroli,

b)  w polu drugim - wyniki przeprowadzonych kontroli;

       21) w rubryce dwudziestej pierwszej - informacje o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeniu z tytułu zdarzeń medycznych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy:

a)  w polu pierwszym - okres ubezpieczenia (od dnia ...... do dnia ......),

b)  w polu drugim - zakres ubezpieczenia,

c)  w polu trzecim - sumę gwarancyjną oraz sumę ubezpieczenia;

       22) w rubryce dwudziestej drugiej - nazwę przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego;

       23) w rubryce dwudziestej trzeciej - adres i numer telefonu przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

a)  w polu pierwszym - ulicę,

b)  w polu drugim - numer domu,

c)  w polu trzecim - numer lokalu,

d)  w polu czwartym - kod pocztowy,

e)  w polu piątym - miejscowość,

f)  w polu szóstym - numer telefonu;

       24) w rubryce dwudziestej czwartej - adres poczty elektronicznej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego;

       25) w rubryce dwudziestej piątej - adres strony internetowej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego;

       26) w rubryce dwudziestej szóstej - identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego;

       27) w rubryce dwudziestej siódmej - numer REGON przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (14-znakowy);

       28) w rubryce dwudziestej ósmej - rodzaj działalności leczniczej wykonywanej w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, oznaczony kodem resortowym stanowiącym część VI systemu resortowych kodów identyfikacyjnych;

       29) w rubryce dwudziestej dziewiątej - datę rozpoczęcia działalności leczniczej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego;

       30) w rubryce trzydziestej - datę zakończenia działalności leczniczej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

2. W przypadku spółki cywilnej w rubryce: trzeciej, czwartej, dziewiątej, dziesiątej i jedenastej działu I wpisuje się dane każdego ze wspólników.

§ 6. 1. W dziale II księgi rejestrowej podmiotu leczniczego wpisuje się dane dotyczące jednostki organizacyjnej:

       1)  w rubryce pierwszej - nazwę jednostki organizacyjnej;

       2)  w rubryce drugiej - adres i numer telefonu jednostki organizacyjnej:

a)  w polu pierwszym - ulicę,

b)  w polu drugim - numer domu,

c)  w polu trzecim - numer lokalu,

d)  w polu czwartym - kod pocztowy,

e)  w polu piątym - miejscowość,

f)  w polu szóstym - numer telefonu;

       3)  w rubryce trzeciej - adres poczty elektronicznej;

       4)  w rubryce czwartej - adres strony internetowej jednostki organizacyjnej;

       5)  w rubryce piątej - identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna;

       6)  w rubryce szóstej - numer REGON przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (14-znakowy);

       7)  w rubryce siódmej - kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych;

       8)  w rubryce ósmej - zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej:

a)  w polu pierwszym - kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych,

b)  w polu drugim - kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu resortowych kodów identyfikacyjnych;

       9)  w rubryce dziewiątej - datę rozpoczęcia działalności przez jednostkę organizacyjną;

       10) w rubryce dziesiątej - okres czasowego zaprzestania działalności przez jednostkę organizacyjną, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy;

       11) w rubryce jedenastej - datę zakończenia działalności przez jednostkę organizacyjną.

2. W przypadku gdy w strukturze organizacyjnej jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego nie zostały wyodrębnione komórki organizacyjne, adres jednostki organizacyjnej jest adresem miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych.

3. W przypadku gdy w strukturze organizacyjnej jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego zostały wyodrębnione komórki organizacyjne, rubryki ósmej działu II nie wypełnia się.

4. W przypadku gdy w jednostce organizacyjnej jest wykonywany więcej niż jeden zakres świadczeń zdrowotnych, wymienia się je w kolejnych punktach w rubryce ósmej działu II.

§ 7. 1. W dziale III księgi rejestrowej podmiotu leczniczego wpisuje się dane dotyczące komórki organizacyjnej:

       1)  w rubryce pierwszej - nazwę komórki organizacyjnej;

       2)  w rubryce drugiej - adres i numer telefonu komórki organizacyjnej:

a)  w polu pierwszym - ulicę,

b)  w polu drugim - numer domu,

c)  w polu trzecim - numer lokalu,

d)  w polu czwartym - kod pocztowy,

e)  w polu piątym - miejscowość,

f)  w polu szóstym - numer telefonu;

       3)  w rubryce trzeciej - adres poczty elektronicznej;

       4)  w rubryce czwartej - adres strony internetowej;

       5)  w rubryce piątej - identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się komórka organizacyjna;

       6)  w rubryce szóstej - numer REGON przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (14-znakowy);

       7)  w rubryce siódmej - kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną, stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych;

       8)  w rubryce ósmej - zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórce organizacyjnej:

a)  w polu pierwszym - kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, stanowiący część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych,

b)  w polu drugim - kod resortowy funkcji ochrony zdrowia, stanowiący część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych,

c)  w polu trzecim - kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu resortowych kodów identyfikacyjnych;

       9)  w rubryce dziewiątej - kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych;

       10) w rubryce dziesiątej - datę rozpoczęcia działalności przez komórkę organizacyjną;

       11) w rubryce jedenastej - okres czasowego zaprzestania działalności przez komórkę organizacyjną, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy;

       12) w rubryce dwunastej - datę zakończenia działalności komórki organizacyjnej;

       13) w rubryce trzynastej - liczbę łóżek w komórce organizacyjnej:

a)  w polu pierwszym - liczbę łóżek ogółem,

b)  w polu drugim - liczbę łóżek intensywnej opieki medycznej,

c)  w polu trzecim - liczbę łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego,

d)  w polu czwartym - liczbę łóżek dla noworodków,

e)  w polu piątym - liczbę inkubatorów;

       14) w rubryce czternastej - liczbę stanowisk dializacyjnych;

       15) w rubryce piętnastej - liczbę miejsc pobytu dziennego.

2. Adres komórki organizacyjnej jest adresem miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych.

3. W przypadku gdy w komórce organizacyjnej jest wykonywany więcej niż jeden zakres świadczeń zdrowotnych, wymienia się je w kolejnych punktach w rubryce ósmej działu III.

4. W przypadku komórek organizacyjnych działających w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego poza jednostką organizacyjną rubryki dziewiątej działu III nie wypełnia się.

§ 8. 1. W księdze rejestrowej praktyki zawodowej lekarza wpisuje się:

       1)  w rubryce pierwszej - numer księgi rejestrowej;

       2)  w rubryce drugiej - oznaczenie organu prowadzącego rejestr:

a)  w polu pierwszym - literę "L" oznaczającą okręgową radę lekarską, jako organ prowadzący rejestr,

b)  w polu drugim - kod okręgowej izby lekarskiej, określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

       3)  w rubryce trzeciej - firmę oraz formę organizacyjno-prawną, w przypadku grupowej praktyki lekarskiej;

       4)  w rubryce czwartej - imię i nazwisko lekarza oraz jego tytuł zawodowy, a w przypadku grupowej praktyki lekarskiej - listę lekarzy wspólników albo partnerów spółki zawierającą:

a)  w polu pierwszym - numer kolejny na liście,

b)  w polu drugim - imiona i nazwiska oraz tytuły zawodowe,

c)  w polu trzecim - imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania spółki, ze wskazaniem pełnionej funkcji;

       5)  w rubryce piątej - numer wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów, a w przypadku grupowej praktyki lekarskiej - numer wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów każdego ze wspólników albo partnerów spółki, w kolejności wynikającej z listy, o której mowa w pkt 4;

       6)  w rubryce szóstej - numer prawa wykonywania zawodu, a w przypadku grupowej praktyki lekarskiej - numer prawa wykonywania zawodu każdego ze wspólników albo partnerów spółki, w kolejności wynikającej z listy, o której mowa w pkt 4;

       7)  w rubryce siódmej - numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku grupowej praktyki lekarskiej wykonywanej przez:

a)  spółkę cywilną - numery wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wspólników spółki, jeżeli zostały nadane, w kolejności wynikającej z listy, o której mowa w pkt 4,

b)  spółkę jawną albo partnerską - numer wpisu do rejestru przedsiębiorców;

       8)  w rubryce ósmej - Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), a w przypadku grupowej praktyki lekarskiej - Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) każdego ze wspólników albo partnerów spółki, w kolejności wynikającej z listy, o której mowa w pkt 4;

       9)  w rubryce dziewiątej - adres do korespondencji:

a)  w polu pierwszym - województwo,

b)  w polu drugim - powiat,

c)  w polu trzecim - ulicę,

d)  w polu czwartym - numer domu,

e)  w polu piątym - numer lokalu,

f)  w polu szóstym - kod pocztowy,

g)  w polu siódmym - miejscowość;

       10) w rubryce dziesiątej - numer telefonu;

       11) w rubryce jedenastej - adres poczty elektronicznej;

       12) w rubryce dwunastej - adres strony internetowej;

       13) w rubryce trzynastej - posiadane specjalizacje, w przypadku specjalistycznej praktyki lekarskiej, a w przypadku grupowej praktyki lekarskiej - specjalizacje poszczególnych wspólników albo partnerów spółki, w kolejności wynikającej z listy, o której mowa w pkt 4;

       14) w rubryce czternastej - informacje dotyczące prowadzenia działalności leczniczej:

a)  w polu pierwszym - datę rozpoczęcia działalności leczniczej,

b)  w polu drugim - datę rozpoczęcia działalności leczniczej na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 104 ust. 2 ustawy,

c)  w polu trzecim - okres zawieszenia działalności, o którym mowa w art. 14a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.4)),

d)  w polu czwartym - datę podjęcia działalności leczniczej po upływie okresu, o którym mowa w lit. c;

       15) w rubryce piętnastej - rodzaj działalności leczniczej;

       16) w rubryce szesnastej - kod rodzaju praktyki zawodowej, określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia, ze wskazaniem dziedziny medycyny w przypadku specjalistycznej praktyki lekarskiej;

       17) w rubryce siedemnastej - zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych:

a)  w polu pierwszym - diagnostycznych,

b)  w polu drugim - leczniczych,

c)  w polu trzecim - rehabilitacyjnych,

d)  w polu czwartym - uprawnienia do wydawania orzeczeń lekarskich;

       18) w rubryce osiemnastej - adres i numer telefonu miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych, a w przypadku indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania albo indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania - adres i numer telefonu miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej:

a)  w polu pierwszym - województwo,

b)  w polu drugim - powiat,

c)  w polu trzecim - ulicę,

d)  w polu czwartym - numer domu,

e)  w polu piątym - numer lokalu,

f)  w polu szóstym - kod pocztowy,

g)  w polu siódmym - miejscowość,

h)  w polu ósmym - numer telefonu,

i)   w polu dziewiątym - nazwę przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego w przypadku indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego;

       19) w rubryce dziewiętnastej - informacje dotyczące wpisu do rejestru:

a)  w polu pierwszym - datę wpisu do rejestru,

b)  w polu drugim - datę wystawienia zaświadczenia o wpisie do rejestru,

c)  w polu trzecim - numer zaświadczenia o wpisie do rejestru;

       20) w rubryce dwudziestej - datę zmiany wpisu do rejestru;

       21) w rubryce dwudziestej pierwszej - informacje o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy:

a)  w polu pierwszym - okres ubezpieczenia (od dnia ...... do dnia ......),

b)  w polu drugim - zakres ubezpieczenia,

c)  w polu trzecim - sumę gwarancyjną;

       22) w rubryce dwudziestej drugiej - informacje dotyczące akredytacji w zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych:

a)  w polu pierwszym - datę wydania certyfikatu,

b)  w polu drugim - zakres akredytacji;

       23) w rubryce dwudziestej trzeciej - informacje dotyczące akredytacji w zakresie uprawnienia do prowadzenia kształcenia podyplomowego:

a)  w polu pierwszym - datę udzielenia akredytacji,

b)  w polu drugim - zakres akredytacji: prowadzenie stażu kierunkowego, stażu podyplomowego, szkolenia specjalizacyjnego, wpis na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

       24) w rubryce dwudziestej czwartej - informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli, o których mowa w art. 111 ustawy:

a)  w polu pierwszym - daty przeprowadzonych kontroli,

b)  w polu drugim - wyniki przeprowadzonych kontroli;

       25) w rubryce dwudziestej piątej - informacje dotyczące wykreślenia praktyki zawodowej z rejestru:

a)  w polu pierwszym - datę zakończenia działalności leczniczej,

b)  w polu drugim - datę uchwały okręgowej rady lekarskiej o wykreśleniu z rejestru,

c)  w polu trzecim - numer uchwały okręgowej rady lekarskiej o wykreśleniu z rejestru.

2. W przypadku gdy świadczenia zdrowotne w ramach wykonywanej praktyki zawodowej są udzielane w więcej niż jednym miejscu albo adres miejsca przyjmowania wezwań jest inny niż adres miejsca przechowywania dokumentacji medycznej, w rubryce osiemnastej wpisuje się adres i numer telefonu każdego z tych miejsc.

3. W przypadku gdy lekarz prowadzi więcej niż jeden rodzaj praktyki zawodowej, w rubrykach: szesnastej, siedemnastej i osiemnastej wpisuje się informacje o każdym z nich.

§ 9. 1. W księdze rejestrowej praktyki zawodowej pielęgniarki wpisuje się:

       1)  w rubryce pierwszej - numer księgi rejestrowej;

       2)  w rubryce drugiej - oznaczenie organu prowadzącego rejestr:

a)  w polu pierwszym - literę "P" oznaczającą okręgową radę pielęgniarek i położnych, jako organ prowadzący rejestr,

b)  w polu drugim - kod okręgowej izby pielęgniarek i położnych, określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

       3)  w rubryce trzeciej - firmę oraz formę organizacyjno-prawną, w przypadku grupowej praktyki pielęgniarek;

       4)  w rubryce czwartej - imię i nazwisko pielęgniarki oraz jej tytuł zawodowy, a w przypadku grupowej praktyki pielęgniarek - listę pielęgniarek wspólników albo partnerów spółki zawierającą:

a)  w polu pierwszym - numer kolejny na liście,

b)  w polu drugim - imiona i nazwiska oraz tytuły zawodowe,

c)  w polu trzecim - imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania spółki, ze wskazaniem pełnionej funkcji;

       5)  w rubryce piątej - numer wpisu do rejestru pielęgniarek lub rejestru położnych, a w przypadku grupowej praktyki pielęgniarek lub położnych - numer wpisu do rejestru pielęgniarek lub rejestru położnych każdego ze wspólników albo partnerów spółki, w kolejności wynikającej z listy, o której mowa w pkt 4;

       6)  w rubryce szóstej - numer prawa wykonywania zawodu, a w przypadku grupowej praktyki pielęgniarek - numer prawa wykonywania zawodu każdego ze wspólników albo partnerów spółki, w kolejności wynikającej z listy, o której mowa w pkt 4;

       7)  w rubryce siódmej - numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku grupowej praktyki pielęgniarek wykonywanej przez:

a)  spółkę cywilną - numery wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wspólników spółki, jeżeli zostały nadane, w kolejności wynikającej z listy, o której mowa w pkt 4,

b)  spółkę jawną albo partnerską - numer wpisu do rejestru przedsiębiorców;

       8)  w rubryce ósmej - Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), a w przypadku grupowej praktyki pielęgniarek - Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) każdego ze wspólników albo partnerów spółki, w kolejności wynikającej z listy, o której mowa w pkt 4;

       9)  w rubryce dziewiątej - adres do korespondencji:

a)  w polu pierwszym - województwo,

b)  w polu drugim - powiat,

c)  w polu trzecim - ulicę,

d)  w polu czwartym - numer domu,

e)  w polu piątym - numer lokalu,

f)  w polu szóstym - kod pocztowy,

g)  w polu siódmym - miejscowość;

       10) w rubryce dziesiątej - numer telefonu;

       11) w rubryce jedenastej - adres poczty elektronicznej;

       12) w rubryce dwunastej - adres strony internetowej;

       13) w rubryce trzynastej - posiadane specjalizacje, w przypadku specjalistycznej praktyki pielęgniarek, a w przypadku grupowej praktyki pielęgniarek - specjalizacje poszczególnych wspólników albo partnerów spółki, w kolejności wynikającej z listy, o której mowa w pkt 4;

       14) w rubryce czternastej - informacje dotyczące prowadzenia działalności leczniczej:

a)  w polu pierwszym - datę rozpoczęcia działalności leczniczej,

b)  w polu drugim - datę rozpoczęcia działalności leczniczej na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w art. 104 ust. 2 ustawy,

c)  w polu trzecim - okres zawieszenia działalności, o którym mowa w art. 14a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

d)  w polu czwartym - datę podjęcia działalności leczniczej, po upływie okresu, o którym mowa w lit. c;

       15) w rubryce piętnastej - rodzaj działalności leczniczej;

       16) w rubryce szesnastej - kod rodzaju praktyki zawodowej, określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia, ze wskazaniem dziedziny medycyny w przypadku specjalistycznej praktyki pielęgniarek;

       17) w rubryce siedemnastej - zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;

       18) w rubryce osiemnastej - adres i numer telefonu miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych, a w przypadku indywidualnej praktyki pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania - adres i numer telefonu miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej:

a)  w polu pierwszym - województwo,

b)  w polu drugim - powiat,

c)  w polu trzecim - ulicę,

d)  w polu czwartym - numer domu,

e)  w polu piątym - numer lokalu,

f)  w polu szóstym - kod pocztowy,

g)  w polu siódmym - miejscowość,

h)  w polu ósmym - numer telefonu,

i)   w polu dziewiątym - nazwę przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, w przypadku indywidualnej praktyki pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego;

       19) w rubryce dziewiętnastej - informacje dotyczące wpisu do rejestru:

a)  w polu pierwszym - datę wpisu do rejestru,

b)  w polu drugim - datę wystawienia zaświadczenia o wpisie do rejestru,

c)  w polu trzecim - numer zaświadczenia o wpisie do rejestru;

       20) w rubryce dwudziestej - datę zmiany wpisu do rejestru;

       21) w rubryce dwudziestej pierwszej - informacje o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy:

a)  w polu pierwszym - okres ubezpieczenia (od dnia ...... do dnia ......),

b)  w polu drugim - zakres ubezpieczenia,

c)  w polu trzecim - sumę gwarancyjną;

       22) w rubryce dwudziestej drugiej - informacje dotyczące akredytacji w zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych:

a)  w polu pierwszym - datę wydania certyfikatu,

b)  w polu drugim - zakres akredytacji;

       23) w rubryce dwudziestej trzeciej - informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli, o których mowa w art. 111 ustawy:

a)  w polu pierwszym - daty przeprowadzonych kontroli,

b)  w polu drugim - wyniki przeprowadzonych kontroli;

       24) w rubryce dwudziestej czwartej - informacje dotyczące wykreślenia z rejestru:

a)  w polu pierwszym - datę zakończenia działalności leczniczej,

b)  w polu drugim - datę uchwały okręgowej rady pielęgniarek i położnych o wykreśleniu z rejestru,

c)  w polu trzecim - numer uchwały okręgowej rady pielęgniarek i położnych o wykreśleniu z rejestru.

2. W przypadku gdy świadczenia zdrowotne w ramach wykonywanej praktyki zawodowej są udzielane w więcej niż jednym miejscu albo adres miejsca przyjmowania wezwań jest inny niż adres miejsca przechowywania dokumentacji medycznej, w rubryce osiemnastej wpisuje się adres i numer telefonu każdego z tych miejsc.

3. W przypadku gdy pielęgniarka prowadzi więcej niż jeden rodzaj praktyki zawodowej, w rubrykach: szesnastej, siedemnastej i osiemnastej wpisuje się informacje o każdym z nich.

§ 10. 1. Podstawę dokonania wpisu w rejestrze stanowi wniosek o:

       1)  wpis do rejestru;

       2)  zmianę wpisu do rejestru;

       3)  wykreślenie z rejestru.

2. Wpisów w zakresie informacji o przeprowadzeniu kontroli, o których mowa w art. 111 ustawy, oraz o czasowym zaprzestaniu działalności leczniczej, o którym mowa w art. 34 ustawy, organ prowadzący rejestr dokonuje z urzędu.

3. W przypadku gdy wniosek o czasowe zaprzestanie działalności leczniczej dotyczy jednej lub więcej jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego działających poza obszarem właściwości organu prowadzącego rejestr, właściwy wojewoda przekazuje organowi prowadzącemu rejestr informację o wyrażeniu zgody na czasowe zaprzestanie działalności.

§ 11. 1. Wniosek o wpis podmiotu leczniczego do rejestru zawiera:

       1)  określenie rodzaju wniosku: o wpis do rejestru, o zmianę wpisu do rejestru, o wykreślenie z rejestru;

       2)  numer księgi rejestrowej;

       3)  oznaczenie organu prowadzącego rejestr, zawierające literę "W" oraz kod województwa, określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

       4)  firmę albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego;

       5)  adres siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego:

a)  ulicę,

b)  numer domu,

c)  numer lokalu,

d)  kod pocztowy,

e)  miejscowość;

       6)  numer telefonu podmiotu leczniczego;

       7)  adres poczty elektronicznej podmiotu leczniczego;

       8)  adres strony internetowej podmiotu leczniczego, jeżeli posiada;

       9)  identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się siedziba albo miejsce zamieszkania podmiotu leczniczego;

       10) numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli został nadany, albo numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego;

       11) numer REGON podmiotu leczniczego (9-znakowy), z wyjątkiem jednostki budżetowej;

       12) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) podmiotu leczniczego, z wyjątkiem jednostki budżetowej;

       13) formę organizacyjno-prawną podmiotu leczniczego;

       14) nazwę podmiotu tworzącego - w przypadku podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą;

       15) informacje dotyczące akredytacji w zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, jeżeli posiada:

a)  datę wydania certyfikatu,

b)  zakres akredytacji;

       16) informacje dotyczące akredytacji w zakresie uprawnienia do prowadzenia kształcenia podyplomowego, jeżeli posiada:

a)  datę udzielenia akredytacji,

b)  zakres akredytacji: prowadzenie stażu kierunkowego, stażu podyplomowego, szkolenia specjalizacyjnego, wpis na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;

       17) informacje o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeniu z tytułu zdarzeń medycznych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy:

a)  okres ubezpieczenia (od dnia ...... do dnia ......),

b)  zakres ubezpieczenia,

c)  sumę gwarancyjną,

d)  sumę ubezpieczenia;

       18) nazwę przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego;

       19) numer telefonu i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:

a)  ulicę,

b)  numer domu,

c)  numer lokalu,

d)  kod pocztowy,

e)  miejscowość;

       20) adres poczty elektronicznej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego;

       21) adres strony internetowej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, jeżeli posiada;

       22) identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego;

       23) numer REGON przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (14-znakowy);

       24) określenie rodzaju działalności leczniczej wykonywanej w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, oznaczonego kodem resortowym stanowiącym część VI systemu resortowych kodów identyfikacyjnych;

       25) datę rozpoczęcia działalności leczniczej w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego;

       26) wykaz jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, jeżeli są wyodrębnione w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego;

       27) wykaz komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, jeżeli są wyodrębnione w strukturze organizacyjnej jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego albo działają poza jednostką organizacyjną tego przedsiębiorstwa;

       28) datę zakończenia działalności leczniczej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego;

       29) datę złożenia wniosku oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia wniosku, ze wskazaniem jej imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

2. Wykaz jednostek organizacyjnych, o którym mowa w ust. 1 pkt 26, zawiera:

       1)  nazwę jednostki organizacyjnej;

       2)  numer telefonu i adres jednostki organizacyjnej:

a)  ulicę,

b)  numer domu,

c)  numer lokalu,

d)  kod pocztowy,

e)  miejscowość;

       3)  adres poczty elektronicznej jednostki organizacyjnej;

       4)  adres strony internetowej jednostki organizacyjnej, jeżeli posiada;

       5)  identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się jednostka organizacyjna;

       6)  numer REGON przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (14-znakowy);

       7)  kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych;

       8)  zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce organizacyjnej, jeżeli w jednostce organizacyjnej nie zostały wydzielone komórki organizacyjne, oznaczony kodem resortowym:

a)  funkcji ochrony zdrowia stanowiącym część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych,

b)  dziedziny medycyny stanowiącym część X systemu resortowych kodów identyfikacyjnych;

       9)  datę rozpoczęcia działalności leczniczej przez jednostkę organizacyjną;

       10) datę zakończenia działalności leczniczej przez jednostkę organizacyjną.

3. Wykaz komórek organizacyjnych, o którym mowa w ust. 1 pkt 27, zawiera:

       1)  nazwę komórki organizacyjnej;

       2)  identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się komórka organizacyjna;

       3)  numer telefonu i adres komórki organizacyjnej:

a)  ulicę,

b)  numer domu,

c)  numer lokalu,

d)  kod pocztowy,

e)  miejscowość;

       4)  adres poczty elektronicznej komórki organizacyjnej;

       5)  numer REGON przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (14-znakowy);

       6)  kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której jest wyodrębniona komórka organizacyjna, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, jeżeli komórka organizacyjna działa w strukturze jednostki organizacyjnej;

       7)  kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną, stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych;

       8)  zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w komórce organizacyjnej, oznaczony kodem resortowym:

a)  charakteryzującym specjalność komórki organizacyjnej stanowiącym część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych,

b)  funkcji ochrony zdrowia stanowiącym część IX systemu resortowych kodów identyfikacyjnych,

c)  dziedziny medycyny stanowiącym część X systemu resortowych kodów identyfikacyjnych;

       9)  liczbę łóżek w komórce organizacyjnej, w tym łóżek intensywnej opieki medycznej, łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego, liczbę łóżek dla noworodków oraz liczbę inkubatorów;

       10) liczbę stanowisk dializacyjnych w komórce organizacyjnej;

       11) liczbę miejsc pobytu dziennego w komórce organizacyjnej;

       12) datę rozpoczęcia działalności leczniczej przez komórkę organizacyjną;

       13) datę zakończenia działalności leczniczej przez komórkę organizacyjną.

4. W przypadku wniosku o wpis do rejestru podaje się informacje i dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3-14, 18-27 i 29, ust. 2 pkt 1-9 oraz ust. 3 pkt 1-12.

5. W przypadku wniosku o zmianę wpisu do rejestru podaje się informacje i dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 i 29, oraz informacje i dane, których dotyczy zmiana.

6. W przypadku wniosku o wykreślenie z rejestru podaje się informacje i dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 28 i 29.

7. W przypadku gdy podmiotem leczniczym jest spółka cywilna, we wniosku o wpis do rejestru podaje się dane, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 10-12, każdego ze wspólników.

8. Adresem miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych jest adres komórki organizacyjnej, a w przypadku gdy w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego nie są wyodrębnione komórki organizacyjne - adres jednostki organizacyjnej.

9. W przypadku gdy w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego są wyodrębnione jednostki organizacyjne i komórki organizacyjne, dane dotyczące zakresu świadczeń zdrowotnych oraz miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych podaje się tylko dla komórki organizacyjnej.

10. W przypadku gdy podmiot leczniczy prowadzi więcej niż jedno przedsiębiorstwo, wymienia się je w kolejnych punktach.

11. W przypadku wyodrębnienia więcej niż jednej jednostki organizacyjnej lub komórki organizacyjnej, wymienia się je w kolejnych punktach.

§ 12. 1. Wniosek o wpis praktyki zawodowej lekarza do rejestru zawiera:

       1)  określenie rodzaju wniosku: o wpis do rejestru, o zmianę wpisu do rejestru, o wykreślenie z rejestru;

       2)  numer księgi rejestrowej;

       3)  oznaczenie organu prowadzącego rejestr, zawierające literę "L" oraz kod okręgowej izby lekarskiej, określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

       4)  imię i nazwisko lekarza oraz jego tytuł zawodowy;

       5)  numer wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów;

       6)  numer prawa wykonywania zawodu;

       7)  numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli został nadany;

       8)  Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);

       9)  adres do korespondencji:

a)  województwo,

b)  powiat,

c)  ulicę,

d)  numer domu,

e)  numer lokalu,

f)  kod pocztowy,

g)  miejscowość;

       10) numer telefonu;

       11) adres poczty elektronicznej;

       12) adres strony internetowej, jeżeli posiada;

       13) posiadane specjalizacje, w przypadku specjalistycznej praktyki lekarskiej;

       14) datę rozpoczęcia działalności leczniczej;

       15) okres zawieszenia działalności, o którym mowa w art. 14a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;

       16) datę podjęcia działalności leczniczej po upływie okresu, o którym mowa w pkt 15;

       17) kod rodzaju praktyki zawodowej, określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia, ze wskazaniem dziedziny medycyny w przypadku specjalistycznej praktyki lekarskiej;

       18) zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych: diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz informację o uprawnieniu do wydawania orzeczeń lekarskich;

       19) numer telefonu i adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

a)  województwo,

b)  powiat,

c)  ulicę,

d)  numer domu,

e)  numer lokalu,

f)  kod pocztowy,

g)  miejscowość,

h)  nazwę przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, w przypadku indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego;

       20) informacje o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy:

a)  okres ubezpieczenia (od dnia ...... do dnia ......),

b)  zakres ubezpieczenia,

c)  sumę gwarancyjną;

       21) informacje dotyczące akredytacji w zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, jeżeli posiada:

a)  datę wydania certyfikatu,

b)  zakres akredytacji;

       22) informacje dotyczące akredytacji w zakresie uprawnienia do prowadzenia kształcenia podyplomowego:

a)  datę udzielenia akredytacji,

b)  zakres akredytacji: prowadzenie stażu kierunkowego, stażu podyplomowego, szkolenia specjalizacyjnego, wpis na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jeżeli posiada;

       23) datę zakończenia działalności leczniczej;

       24) datę złożenia wniosku oraz podpis lekarza.

2. W przypadku indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania albo indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania wniosek o wpis tej praktyki do rejestru, zamiast numeru telefonu i adresu miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 1 pkt 19, zawiera numer telefonu i adres miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej zawierający informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 19 lit. a-g.

3. W przypadku grupowej praktyki lekarskiej wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się z dwóch części:

       1)  część I zawiera informacje o spółce wykonującej działalność leczniczą jako grupowa praktyka lekarska;

       2)  część II zawiera informacje o wspólniku albo partnerze spółki, o której mowa w pkt 1.

4. Część I wniosku zawiera:

       1)  określenie rodzaju wniosku: o wpis do rejestru, o zmianę wpisu do rejestru, o wykreślenie z rejestru;

       2)  numer księgi rejestrowej;

       3)  oznaczenie organu prowadzącego rejestr, zawierające literę "L" oraz kod okręgowej izby lekarskiej, określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

       4)  firmę i formę organizacyjno-prawną spółki;

       5)  numer wpisu do rejestru przedsiębiorców, w przypadku spółki jawnej albo partnerskiej;

       6)  imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania spółki;

       7)  adres do korespondencji:

a)  województwo,

b)  powiat,

c)  ulicę,

d)  numer domu,

e)  numer lokalu,

f)  kod pocztowy,

g)  miejscowość;

       8)  numer telefonu;

       9)  adres poczty elektronicznej;

       10) adres strony internetowej, jeżeli posiada;

       11) listę lekarzy stron umowy spółki cywilnej, wspólników albo partnerów spółki, ze wskazaniem ich imion i nazwisk, tytułów zawodowych, miejsc zamieszkania oraz imienia i nazwiska osoby uprawnionej do reprezentowania spółki;

       12) datę rozpoczęcia działalności leczniczej;

       13) okres zawieszenia działalności, o którym mowa w art. 14a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;

       14) datę podjęcia działalności leczniczej po upływie okresu, o którym mowa w pkt 13;

       15) informacje dotyczące akredytacji w zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, jeżeli posiada:

a)  datę wydania certyfikatu,

b)  zakres akredytacji;

       16) informacje dotyczące akredytacji w zakresie uprawnienia do prowadzenia kształcenia podyplomowego:

a)  datę udzielenia akredytacji,

b)  zakres akredytacji: prowadzenie stażu kierunkowego, stażu podyplomowego, szkolenia specjalizacyjnego, wpis na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jeżeli posiada;

       17) informacje o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy:

a)  okres ubezpieczenia (od dnia ...... do dnia ......),

b)  zakres ubezpieczenia,

c)  sumę gwarancyjną;

       18) datę zakończenia działalności leczniczej;

       19) datę złożenia wniosku oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania spółki, ze wskazaniem jej imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

5. Część II wniosku zawiera:

       1)  numer lekarza na liście, o której mowa w ust. 4 pkt 11;

       2)  imię i nazwisko;

       3)  kod okręgowej izby lekarskiej, której członkiem jest lekarz, określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

       4)  numer wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów;

       5)  numer prawa wykonywania zawodu;

       6)  numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli został nadany, w przypadku spółki cywilnej;

       7)  Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);

       8)  posiadane specjalizacje, w przypadku specjalistycznej praktyki lekarskiej;

       9)  kod rodzaju praktyki zawodowej, jaką lekarz wykonuje w ramach grupowej praktyki lekarskiej, określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia, ze wskazaniem dziedziny medycyny w przypadku specjalistycznej praktyki lekarskiej;

       10) zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych: diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz informację o uprawnieniu do wydawania orzeczeń lekarskich;

       11) numer telefonu i adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych, a w przypadku indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania albo indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania - numer telefonu i adres miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej:

a)  województwo,

b)  powiat,

c)  ulicę,

d)  numer domu,

e)  numer lokalu,

f)  kod pocztowy,

g)  miejscowość;

       12) adres poczty elektronicznej;

       13) datę rozpoczęcia działalności leczniczej w ramach grupowej praktyki lekarskiej;

       14) datę zakończenia działalności leczniczej w ramach grupowej praktyki lekarskiej;

       15) podpis lekarza.

6. W przypadku gdy świadczenia zdrowotne są udzielane w więcej niż jednym miejscu albo adres miejsca przyjmowania wezwań jest inny niż adres miejsca przechowywania dokumentacji medycznej, we wniosku wpisuje się adres i numer telefonu każdego z tych miejsc.

7. W przypadku wniosku o wpis do rejestru podaje się informacje i dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3-14, 17-19 i 24 albo w ust. 4 pkt 1, 3-12 i 19 oraz w ust. 5 pkt 1-13 i 15, odrębnie dla każdego ze wspólników albo partnerów spółki.

8. W przypadku wniosku o zmianę wpisu do rejestru podaje się informacje i dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 i 24 albo w ust. 4 pkt 1-4 i 19, oraz informacje i dane, których dotyczy zmiana.

9. W przypadku wniosku o wykreślenie z rejestru podaje się informacje i dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 i 24 albo ust. 4 pkt 1-4, 18 i 19.

§ 13. 1. Wniosek o wpis praktyki zawodowej pielęgniarki do rejestru zawiera:

       1)  określenie rodzaju wniosku: o wpis do rejestru, o zmianę wpisu do rejestru, o wykreślenie z rejestru;

       2)  numer księgi rejestrowej;

       3)  oznaczenie organu prowadzącego rejestr, zawierające literę "P" oraz kod okręgowej izby pielęgniarek i położnych, określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

       4)  imię i nazwisko pielęgniarki oraz jej tytuł zawodowy;

       5)  numer wpisu do rejestru pielęgniarek lub rejestru położnych;

       6)  numer prawa wykonywania zawodu;

       7)  numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli został nadany;

       8)  Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);

       9)  adres do korespondencji:

a)  województwo,

b)  powiat,

c)  ulicę,

d)  numer domu,

e)  numer lokalu,

f)  kod pocztowy,

g)  miejscowość;

       10) numer telefonu;

       11) adres poczty elektronicznej;

       12) adres strony internetowej, jeżeli posiada;

       13) posiadane specjalizacje, w przypadku specjalistycznej praktyki pielęgniarki;

       14) datę rozpoczęcia działalności leczniczej;

       15) okres zawieszenia działalności leczniczej, o którym mowa w art. 14a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;

       16) datę podjęcia działalności leczniczej po upływie okresu, o którym mowa w pkt 15;

       17) kod rodzaju praktyki zawodowej, określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia, ze wskazaniem dziedziny medycyny w przypadku specjalistycznej praktyki pielęgniarki;

       18) zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;

       19) numer telefonu i adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

a)  województwo,

b)  powiat,

c)  ulicę,

d)  numer domu,

e)  numer lokalu,

f)  kod pocztowy,

g)  miejscowość,

h)  nazwę przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, w przypadku indywidualnej praktyki pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego;

       20) informacje dotyczące akredytacji w zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, jeżeli posiada:

a)  datę wydania certyfikatu,

b)  zakres akredytacji;

       21) informacje o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy:

a)  okres ubezpieczenia (od dnia ...... do dnia ......),

b)  zakres ubezpieczenia,

c)  sumę gwarancyjną;

       22) datę zakończenia działalności leczniczej;

       23) datę złożenia wniosku oraz podpis pielęgniarki.

2. W przypadku indywidualnej praktyki pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania, wniosek o wpis tej praktyki do rejestru, zamiast numeru telefonu i adresu miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 1 pkt 19, zawiera numer telefonu i adres miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej zawierający informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 19 lit. a-g.

3. W przypadku grupowej praktyki pielęgniarek wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się z dwóch części:

       1)  część I zawiera informacje o spółce wykonującej działalność leczniczą jako grupowa praktyka pielęgniarek;

       2)  część II zawiera informacje o wspólniku albo partnerze spółki, o której mowa w pkt 1.

4. Część I wniosku zawiera:

       1)  określenie rodzaju wniosku: o wpis do rejestru, o zmianę wpisu do rejestru, o wykreślenie z rejestru;

       2)  numer księgi rejestrowej;

       3)  oznaczenie organu prowadzącego rejestr, zawierające literę "P" oraz kod okręgowej izby pielęgniarek i położnych, określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

       4)  firmę i formę organizacyjno-prawną spółki;

       5)  numer wpisu do rejestru przedsiębiorców, w przypadku spółki jawnej albo partnerskiej;

       6)  imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania spółki;

       7)  adres do korespondencji:

a)  województwo,

b)  powiat,

c)  ulicę,

d)  numer domu,

e)  numer lokalu,

f)  kod pocztowy,

g)  miejscowość;

       8)  numer telefonu;

       9)  adres poczty elektronicznej;

       10) adres strony internetowej, jeżeli posiada;

       11) listę pielęgniarek wspólników albo partnerów spółki, ze wskazaniem ich imion i nazwisk, miejsc zamieszkania oraz imienia i nazwiska osoby uprawnionej do reprezentowania spółki;

       12) datę rozpoczęcia działalności leczniczej;

       13) okres zawieszenia działalności leczniczej, o którym mowa w art. 14a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;

       14) datę podjęcia działalności leczniczej po upływie okresu, o którym mowa w pkt 13;

       15) informacje dotyczące akredytacji w zakresie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, jeżeli posiada:

a)  datę wydania certyfikatu,

b)  zakres akredytacji;

       16) informacje o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy:

a)  okres ubezpieczenia (od dnia ...... do dnia ......),

b)  zakres ubezpieczenia,

c)  sumę gwarancyjną;

       17) datę zakończenia działalności leczniczej;

       18) datę złożenia wniosku oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania spółki, ze wskazaniem jej imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

5. Część II wniosku zawiera:

       1)  numer pielęgniarki na liście, o której mowa w ust. 4 pkt 11;

       2)  imię i nazwisko pielęgniarki;

       3)  kod okręgowej izby pielęgniarek lub położnych, której pielęgniarka jest członkiem, określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

       4)  numer wpisu do rejestru pielęgniarek lub rejestru położnych;

       5)  numer prawa wykonywania zawodu;

       6)  numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli został nadany, w przypadku spółki cywilnej;

       7)  Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);

       8)  posiadane specjalizacje, w przypadku specjalistycznej praktyki pielęgniarki;

       9)  kod rodzaju praktyki zawodowej, jaką pielęgniarka wykonuje w ramach grupowej praktyki pielęgniarek, określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia, ze wskazaniem dziedziny medycyny w przypadku specjalistycznej praktyki pielęgniarki;

       10) zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;

       11) numer telefonu i adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych, a w przypadku indywidualnej praktyki pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania - numer telefonu i adres miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej:

a)  województwo,

b)  powiat,

c)  ulicę,

d)  numer domu,

e)  numer lokalu,

f)  kod pocztowy,

g)  miejscowość;

       12) adres poczty elektronicznej;

       13) datę rozpoczęcia działalności leczniczej w ramach grupowej praktyki pielęgniarek;

       14) datę zakończenia działalności leczniczej w ramach grupowej praktyki pielęgniarek;

       15) podpis pielęgniarki.

6. W przypadku gdy świadczenia zdrowotne są udzielane w więcej niż jednym miejscu albo adres miejsca przyjmowania wezwań jest inny niż adres miejsca przechowywania dokumentacji medycznej, we wniosku wpisuje się adres i numer telefonu każdego z tych miejsc.

7. W przypadku wniosku o wpis do rejestru podaje się informacje i dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3-14, 17-19 i 23 albo w ust. 4 pkt 1, 3-12 i 18 oraz ust. 5 pkt 1-13 i 15, odrębnie dla każdego ze wspólników albo partnerów spółki.

8. W przypadku wniosku o zmianę wpisu do rejestru podaje się informacje i dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 i 23 albo w ust. 4 pkt 1-4 i 18, oraz informacje i dane, których dotyczy zmiana.

9. W przypadku wniosku o wykreślenie z rejestru podaje się informacje i dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, 22 i 23 albo w ust. 4 pkt 1-4 oraz 17 i 18.

§ 14. Wniosek, o którym mowa w § 10, składa się w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.5)) lub profilu zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.6)).

§ 15. 1. Organ prowadzący rejestr sprawdza kompletność wniosku.

2. Po złożeniu wniosku, a przed dokonaniem wpisu wnioskodawca może złożyć korektę wniosku.

§ 16. 1. Zaświadczenie o wpisie podmiotu wykonującego działalność leczniczą do rejestru zawiera:

       1)  numer zaświadczenia;

       2)  oznaczenie organu prowadzącego rejestr;

       3)  numer księgi rejestrowej;

       4)  firmę albo imię i nazwisko podmiotu wykonującego działalność leczniczą;

       5)  oznaczenie rodzaju praktyki zawodowej - w przypadku praktyki zawodowej;

       6)  adres w sieci publicznej (Internet) wskazujący dokładną lokalizację księgi rejestrowej;

       7)  datę wystawienia.

2. Zaświadczenie jest wystawiane w postaci elektronicznej i generowane z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający jego wydruk. Nie wymaga podpisu ani pieczęci.

§ 17. Organ prowadzący rejestr przekazuje wnioskodawcy, na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku, informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w § 16, oraz dane umożliwiające pobranie zaświadczenia z systemu teleinformatycznego.

§ 18. 1. W okresie do dnia 31 grudnia 2012 r. dopuszcza się składanie wniosku, o którym mowa w § 10, w postaci papierowej.

2. W przypadku złożenia wniosku w postaci papierowej wnioskodawca może żądać wydania zaświadczenia w tej postaci.

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.7)

______

1)    Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489 oraz z 2011 r. Nr 131, poz. 764, Nr 139, poz. 814, Nr 171, poz. 1016 i Nr 204, poz. 1195.

3)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 40, poz. 323, Nr 76, poz. 641 i Nr 219, poz. 1706 i 1708, z 2010 r. Nr 81, poz. 531, Nr 107, poz. 679 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657 i 658 i Nr 122, poz. 696.

4)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 120, poz. 690, Nr 131, poz. 764, Nr 132, poz. 766, Nr 153, poz. 902, Nr 163, poz. 981, Nr 171, poz. 1016, Nr 199, poz. 1175 i Nr 204, poz. 1195.

5)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.

6)    Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 185, poz. 1092 i Nr 204, poz. 1195.

7)    Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 169, poz. 1781 oraz z 2007 r. Nr 196, poz. 1424), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich i grupowych praktyk lekarskich (Dz. U. Nr 60, poz. 409) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych i grupowych praktyk pielęgniarek, położnych (Dz. U. Nr 203, poz. 1465 oraz z 2009 r. Nr 37, poz. 295), które tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 219 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1 

KODY WOJEWÓDZTW

Województwo dolnośląskie - 02

Województwo kujawsko-pomorskie - 04

Województwo lubelskie - 06

Województwo lubuskie - 08

Województwo łódzkie - 10

Województwo małopolskie - 12

Województwo mazowieckie - 14

Województwo opolskie - 16

Województwo podkarpackie - 18

Województwo podlaskie - 20

Województwo pomorskie - 22

Województwo śląskie - 24

Województwo świętokrzyskie - 26

Województwo warmińsko-mazurskie - 28

Województwo wielkopolskie - 30

Województwo zachodniopomorskie - 32

ZAŁĄCZNIK Nr 2 

KODY OKRĘGOWYCH IZB LEKARSKICH

50    Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku

51    Beskidzka Okręgowa Izba Lekarska w Bielsku-Białej

52    Bydgoska Izba Lekarska w Bydgoszczy

53    Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku

54    Okręgowa Izba Lekarska w Gorzowie Wielkopolskim

55    Okręgowa Izba Lekarska w Katowicach

56    Świętokrzyska Izba Lekarska w Kielcach

57    Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie

58    Okręgowa Izba Lekarska w Lublinie

59    Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi

60    Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie

61    Okręgowa Izba Lekarska w Opolu

62    Okręgowa Izba Lekarska w Płocku

63    Wielkopolska Izba Lekarska w Poznaniu

64    Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie

65    Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

66    Okręgowa Izba Lekarska w Tarnowie

67    Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska w Toruniu

68    Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie

69    Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu

70    Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze

72    Wojskowa Izba Lekarska

74    Okręgowa Izba Lekarska w Koszalinie

75    Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie

ZAŁĄCZNIK Nr 3 

KODY OKRĘGOWYCH IZB PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

01    Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej

02    Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

03    Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Białej

04    Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy

05    Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Chełmie

06    Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie

07    Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

08    Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

09    Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

10    Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wielkopolskim

11    Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze

12    Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu

13    Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

14    Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kielcach

15    Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie

16    Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

17    Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie

18    Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krośnie

19    Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lesznie

20    Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

21    Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży

22    Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

23    Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie

24    Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu

25    Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce

26    Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Pile

27    Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Płocku

28    Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu

29    Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Przeworsku

30    Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Radomiu

31    Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie

32    Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach

33    Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Sieradzu

34    Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Słupsku

35    Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach

36    Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie

37    Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Nowym Sączu

38    Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie

39    Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu

40    Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu

41    Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Warszawie

42    Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Włocławku

43    Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu

44    Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zamościu

45    Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze

ZAŁĄCZNIK Nr 4 

KODY RODZAJÓW PRAKTYK ZAWODOWYCH

93 -    indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego

94 -    indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego

95 -    indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania

96 -    indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania

97 -    grupowa praktyka lekarska, grupowa praktyka pielęgniarek

98 -    indywidualna praktyka lekarska, indywidualna praktyka pielęgniarki

99 -    indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki

 

 


Podmiot odpowiedzialny: Dolnośląska Izba Lekarska
Dokument opublikowany przez: Wiktor Wołodkowicz
Data publikacji: 01.03.2012 16:14:09
Dokument zaktualizowany przez: Wiktor Wołodkowicz
Data aktualizacji: 08.07.2013 09:02:34
Numer aktualnej wersji: 3
Wersje dokumentu