UCHWAŁA NR 120/2005-Skład Komisji Etyki DRL

UCHWAŁA NR 120/2005
DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ
Z DNIA 3 LISTOPADA 2005 ROKU


Na podstawie art.25 ustawy z dnia 17.05.89r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 30 poz.158 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu wybiera członków Komisji Etyki DRL spośród członków DIL, o nieposzlakowanej opinii, nieskazitelnym charakterze oraz 7-letnim stażu pracy w zawodzie lekarza.

§ 2

Zainteresowany lekarz (lekarz dentysta) lub zgłaszający członek DIL wraz
z pisemną zgodą lekarza zgłaszanego składa do biura DIL na 14 dni przed planowanym wyborem umotywowany wniosek wraz z opinią Przewodni-czącego Koła Terenowego, którego jest członkiem, oraz opinią jednego
z członków DRL.

§ 3

Komisja Etyki DRL liczy 11 członków łącznie z przewodniczącym.

§ 4

Wyboru członków Komisji dokonuje się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podmiot odpowiedzialny: Dolnośląska Izba Lekarska
Dokument opublikowany przez: Sebastian Mączka
Data publikacji: 17.11.2005 00:00:00
Dokument zaktualizowany przez: Sebastian Mączka
Data aktualizacji: 05.12.2005 14:20:20
Numer aktualnej wersji: 1
Wersje dokumentu