Rejestr zmian: UCHWAŁA NR 5/2010 - w sprawie projektu programu XXVIII Zjazdu Delegatów DIL
Obecnie opublikowana
( wersja 4 )
Poprzednio opublikowane:
UCHWAŁA NR 5/2010 - w sprawie projektu programu XXVIII Zjazdu Delegatów DIL
()
UCHWAŁA NR 5/2010
DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ
Z DNIA 21 STYCZNIA 2010 ROKU

w sprawie projektu programu XXVIII Zjazdu Delegatów DIL

Na podstawie art.25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 219 poz.1708) uchwala się, co następuje:

§ 1

Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu zatwierdza projekt programu
XXVIII Zjazdu Delegatów DIL, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Autor: dr n.med.Igor Chęciński, lek. Jacek Chodorsk

Załacznik do uchwały na  natepnej stronie{mospagebreak}

Załącznik do uchwały nr 5/2010 DRL z dnia 21.01.2010r.
 
PROJEKT PROGRAMU
XXVIII ZJAZDU DELEGATÓW DIL
6 MARCA 2010

1.    Godz.9.00 – rejestracja delegatów na okręgowy zjazd lekarzy.
2.    Godz.10.00 – otwarcie obrad: wniesienie sztandaru DIL i odsłuchanie hymnu państwowego.
3.    Odczytanie listy zmarłych lekarzy, uczczenie minutą ciszy – Sekretarz DRL Jacek Chodorski.
4.    Odczytanie listów do Zjazdu.
5.    Wystąpienia gości.
6.    Dyskusja na temat aktualnej sytuacji w dolnośląskiej służbie zdrowia.

PRZERWA

7.    Wybór Przewodniczącego Zjazdu, jego Zastępców i Sekretarzy.
8.    Uchwalenie regulaminu Zjazdu.
9.    Przyjęcie porządku obrad.
10.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków, Skrutacyjnej oraz Mandatowej.
11.    Komunikat Komisji Mandatowej.
12.    Wystąpienie Prezesa DRL Igora Chęcińskiego.

PRZERWA OBIADOWA

13.    Wybory uzupełniające zastępców Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
14.    Sprawozdanie finansowe – Skarbnik DRL Józef Lula.
15.    Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej DIL – Piotr Laska.
16.    Zatwierdzenie regulaminu Komisji Rewizyjnej DIL.
17.    Dyskusja.
18.    Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla DRL.
19.    Przedstawienie preliminarza budżetowego na rok 2010 – Skarbnik Józef Lula
20.    Strategia finansowa DIL – Wiceprezes ds.finansowo-budżetowych Paweł Wróblewski.
21.    Dyskusja.
22.    Głosowanie nad budżetem DIL na rok 2010.
23.    Uchwalenie regulaminu Dolnośląskiej Rady Lekarskiej.
24.    Dyskusja – podjęcie uchwał i wniosków (Komisja Uchwał i Wniosków).
25.    Zamknięcie Zjazdu.

 
Zmodyfikowany przez: Wiktor Wołodkowicz
Data modyfikacji: 10.02.2010 14:52:29
UCHWAŁA NR 5/2010 - w sprawie projektu programu XXVIII Zjazdu Delegatów DIL
()
UCHWAŁA NR 5/2010
DOLNOŚLĄSKIEJ RADY LEKARSKIEJ
Z DNIA 21 STYCZNIA 2010 ROKU

w sprawie projektu programu XXVIII Zjazdu Delegatów DIL

Na podstawie art.25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 219 poz.1708) uchwala się, co następuje:

§ 1

Dolnośląska Rada Lekarska we Wrocławiu zatwierdza projekt programu
XXVIII Zjazdu Delegatów DIL, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Autor: dr n.med.Igor Chęciński, lek. Jacek Chodorsk

 
Zmodyfikowany przez: Wiktor Wołodkowicz
Data modyfikacji: 09.02.2010 16:03:10